Welzijn, gezondheid, zorg en vernieuwing sociaal domein

Deelprogramma 1

Sociale samenhang en leefbaarheid

Aandeel in het totaal programma

Voor het welbevinden zijn sociale contacten in de eigen buurt van grote betekenis. In een buurt waar mensen elkaar ontmoeten en kennen, kunnen we gemakkelijker iets aan elkaar vragen. Wij hebben de overtuiging dat veel mensen graag iets voor een ander doen, individueel of in een vrijwilligersorganisatie. Voorwaarde is dat ze kunnen rekenen op adequate faciliteiten en (professionele) ondersteuning. Die worden geboden door verschillende (gesubsidieerde) instellingen en in (wijk)accommodaties.

We willen wijken en buurten waar mensen elkaar kennen, actief kunnen zijn en iets voor elkaar willen en kunnen betekenen.

EFFECT INDICATOREN

indicator

Behaald
 2012

Behaald
 2014

Beoogd
 2016

 • Percentage inwoners dat tevreden is over de eigen (of van de kinderen) leefomgeving (= kwaliteit woonomgeving, hoger is beter)

7,6

7,5

toename

 • Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet

25%

30%

toename

 • Percentage dat mantelzorg biedt

15%

21%

toename

Bron: de weergegeven cijfers komen uit een tweejaarlijks onderzoek

Beleidsvelden

Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid wijken

We willen dat de mensen in de Groninger wijken en dorpen met plezier wonen en dat ze zich opgenomen en geaccepteerd voelen. Dit geldt ook voor mensen met een hoge leeftijd, met een beperking of een niet-Nederlandse achtergrond. In de Groninger wijken en dorpen hebben bewoners aandacht voor elkaar en ze helpen naar vermogen mee aan de leefbaarheid van de wijk.
Goede informatievoorziening en een ondersteuningsstructuur zijn belangrijk om preventief te werken en een beroep op langdurige en zware zorg te voorkomen. Het is daarom van belang dat er op wijk- en buurtniveau laagdrempelige informatie en ondersteuning beschikbaar is. WIJ Groningen, de sociale wijkteams, en de gebiedsteams zijn de belangrijkste instrumenten om dit te ontwikkelen en te realiseren.  

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2012

Behaald
2014

Beoogd
 2016

 • Sociale samenhang (hoger is beter)

6,0

5,9

toename

 • Percentage inwoners dat zegt het afgelopen jaar actief te zijn geweest om de buurt te verbeteren

23%

20%

toename

 • Percentage inwoners dat zegt zich (mede) verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in de buurt

85%

79%

toename

 • Percentage inwoners dat zegt bereid te zijn een buurtgenoot te helpen in geval van ziekte of een handicap

92%

91%

stabiliseren

 • Percentage inwoners dat aangeeft onbetaalde zorg te (hebben) ontvangen (afgelopen 12 maanden)

N.B.

62%

toename

Analyse Hoe staan we ervoor?

Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken is een belangrijk doel van de gebiedsgerichte aanpak. Daarin spelen twee ontwikkelingen die elkaar aanvullen. 1) De ontwikkeling en uitrol van de WIJ-teams; en 2) de inzet van vijf gebiedsteams die het gemeentelijk wijk- en gebiedsgericht werken uitvoeren. De vijf gebiedsteams en de elf WIJ-teams werken samen met bewoners, vrijwilligers, professionals en organisaties. Ook ondersteunen ze bewonersinitiatieven gericht op het verbeteren van de leefbaarheid van de eigen woonomgeving. Deze initiatieven versterken zodoende duurzaam sociale verbanden.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

In ons subsidiebeleid sturen we op afstemming/samenwerking van het voorliggende veld met de WIJ-teams en de gebiedsteams.
De WIJ-/gebiedsteams blijven we door ontwikkelen. De nieuwe lokale werkwijze gaat hierdoor steeds meer en sneller tot een integrale aanpak van onze ondersteuning te leiden.

Activiteiten

Subsidiëren MJD en Humanitas om buurtwelzijn te integreren binnen de WIJ-teams.

Ontwikkelen Gebiedsgerichte Aanpak (zie paragraaf 1 integraal gebiedsgericht werken)

Subsidiëren onderhoud, verbouw, exploitatie en beheer wijkaccommodaties

Meldpunten Overlast & Zorg in de vijf stadsdelen behouden als onderdeel van de WIJ-teams

Steun- en informatiepunten (Stip’s) in 14 wijken inpassen in de WIJ-teams

Subsidiëren makelaarsfunctie vrijwilligerswerk

Versterken en verstevigen van de wijkgerichte uitvoering mantelzorgondersteuning

Subsidiëren wijkgerichte uitvoering maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk

Individuele voorzieningen (wmo)

In de huidige Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft de gemeente een wettelijke opdracht om bepaalde voorzieningen te treffen ter bevordering van de maatschappelijke participatie van haar inwoners. Voorzieningen zoals ondersteuning, huishoudelijke hulp, een rolstoel, taxivervoer en woningaanpassingen vallen daaronder.

We creëren door adequate communicatie naar- en samenwerking met burgers, zorgorganisaties, zorgmedewerkers, ambtenaren en bedrijfsleven, bewustwording van de veranderende rol van de overheid. De overheid is niet langer continu dienstverlenend, in toenemende mate zal de Groningse samenleving zorgzaamheid en betrokkenheid voor elkaar moeten oppakken en oplossingen in de eigen omgeving moeten vinden. Er is een (financiële) noodzaak om te komen tot een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en samen-redzaamheid.

In de (nieuwe) Wmo 2015 worden geen voorzieningen meer expliciet benoemd. Gesproken wordt nu van (noodzakelijke) ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, chronisch psychisch en psychosociale problemen om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Dit kan in de vorm van algemene en/of individuele voorzieningen. Als een voorziening individueel van aard is, dan wordt gesproken van een maatwerkvoorziening. Er wordt bekeken wat redelijkerwijs verwacht mag worden van de cliënt en zijn sociaal netwerk, vervolgens zal waar nodig de gemeente in aanvulling hierop hem in staat stellen gebruik te maken van een algemene voorziening of – als dat niet volstaat – een maatwerkvoorziening waarmee een passende bijdrage wordt geleverd aan zijn mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en
zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

De afgelopen jaren zijn in de wijken tal van (algemene) basisvoorzieningen georganiseerd, zoals klussendiensten, maaltijdvoorzieningen en vrijwillige vervoersvoorzieningen. We onderzoeken – te beginnen met huishoudelijke hulp - in hoeverre we de huidige individuele Wmo-voorzieningen kunnen omzetten in meer voorliggende basisvoorzieningen of algemene voorzieningen

Analyse Hoe staan we ervoor?

Er is een stedelijk zorgloket waar mensen een hulpvraag (melding) kunnen doen voor een individuele
(maatwerk)voorziening. De afgelopen jaren hebben wij een traject ingezet waarbij wij onze burgers in de eigen leefomgeving willen ondersteunen. Met de opzet van de sociale teams/Wij-teams zijn belangrijke stappen gezet richting een gebiedsgerichte aanpak. We willen voortbordurend hierop - stapsgewijs de ondersteuning voor onze inwoners gebiedsgericht en integraal organiseren.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

De gemeente staat een nieuwe benadering van huishoudelijke hulp en ondersteuning voor ogen. Deze benadering is gebaseerd op de (nieuwe) Wmo 2015 en moet ervoor zorgen dat de uitgaven voor huishoudelijke hulp en ondersteuning  in 2016 en daarna binnen het beschikbare budget blijven. Vanaf  2016 worden de lichte vormen van huishoudelijke hulp als algemene voorziening aangemerkt. In principe dragen inwoners de kosten van een algemene voorziening zelf. Inwoners kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de gemeente. Hiervoor is de Regeling Tegemoetkoming Huishoudelijke Hulp 2016 van kracht. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De tegemoetkoming dekt niet alle kosten van de algemene voorziening. Voor inwoners resteert een tariefbijdrage in de kosten. Als de tariefbijdrage niet op te brengen is voor mensen kunnen ze een beroep  doen op de individuele bijzondere bijstand. Voor inwoners die meer ondersteuning nodig hebben blijft huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening mogelijk.

De inzet voor 2016 is gericht op het zetten van stappen om in 2017, met in ieder geval de gemeenten in de provincie Groningen, te komen tot een vergaande integratie van het doelgroepenvervoer (leerlingen- en het Wmo-vervoer) en het openbaar vervoer.

Activiteiten

Uitvoeren doelgroepenvervoer (Wmo-taxivervoer)

Verstrekken woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp

Voorbereiden ombouw Huishoudelijke Hulp naar Algemene voorziening

Deelprogramma 2

Preventie en zorg

Aandeel in het totaal programma

Vanouds heeft de gemeente taken op het terrein van de (openbare)  jeugdgezondheidszorg en de bestrijding van infectieziekten. Dat geldt ook voor de opvang en zorg voor verslaafden, daklozen en mensen met psychiatrische problemen. In dit deelprogramma staan onze activiteiten gericht op het bevorderen van de gezondheid in het algemeen en bij specifieke kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. Daarbij kiezen we zoveel mogelijk voor vroeg-signalering en preventie.

We willen in Groningen iedereen in staat stellen en stimuleren zoveel mogelijk actief aan de samenleving mee te doen, een gezond leven te leiden en zo lang mogelijk gezond te blijven.

BEOOGDE EFFECTEN

 • Mensen met ernstige beperkingen in hun zelfredzaamheid en ex-gedetineerden die vaak geen sociaal netwerk hebben zo snel mogelijk rehabiliteren en aansluitend op hun mogelijkheden weer deel laten nemen aan de reguliere maatschappij. We willen door middel van eerder vroeg-signaleren verder afglijden voorkomen met behulp van de WIJ-teams
 • Inzet op (meer) woonbegeleiding en dagbesteding
 • Doorstroom in de verschillende opvanginstellingen verhogen
 • Voorkomen verspreiding infectieziekten
 • Voorwaarden creëren die jongeren stimuleren en uitdagen om een actieve en gezonde leefstijl aan te nemen
 • Ouders stimuleren en ondersteunen om hun kinderen een gezond leefstijl aan te leren

Beleidsvelden

Maatschappelijke opvang, verslavingszorg en oggz

In dit beleidsveld richten we ons op mensen met ernstiger beperkingen in hun zelfredzaamheid en in hun sociaal netwerk. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden en multi-probleemgezinnen. Ons beleid is regionaal georganiseerd (nota Regionaal Kompas “Actief onder Dak” 2014-2017). De gemeente Groningen speelt als centrumgemeente een coördinerende rol. De inzet op dit beleidsveld is sterk verweven met onze inzet voor mensen met verstandelijke en/of psychiatrische beperkingen in het deelprogramma Vernieuwing Sociaal Domein (zie verderop).

We willen deze kwetsbare groepen zo gelijkwaardig mogelijk laten meedoen in onze samenleving. Persoonlijke en maatschappelijke problemen willen we zoveel mogelijk voorkomen.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
2015

Verwacht
 2016

 • Aantal personen in de MO

800

850

 • Aantal personen gebruik makend van Inloop GGZ

8.000

<8.000

 • Minder uithuiszetting m.b.v. Wijk-teams (2012: 127)

N.B.

100

 • Meer woonbegeleiding en dagbesteding (projecten)

N.B.

5

 • Verhogen doorstroom opvanginstellingen

N.B.

3 mnd max.

 • Uitstroom naar vervolgvoorzieningen (beschermd wonen en begeleid wonen)

85

75

Analyse Hoe staan we ervoor?

Vanaf 1 januari 2016 werken de gemeenten in de provincie Groningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) samen in de uitvoering van Beschermd Wonen, Opvang en inloop GGZ. Deze regionale samenwerking is vervat in een lichte juridische vorm, zijnde een Centrumregeling. De Wmo 2015 spreekt niet meer over Maatschappelijke Opvang maar van ‘Opvang’.

In 2015 heeft een objectieve doorlichting plaats gevonden van de Maatschappelijke Opvang (MO).
Het rapport geeft een helder beeld over het beleid en de uitvoering in de Groningse regio, leidend tot adviezen met en verschillende verbeteracties voor de korte en de lange termijn. Met enkele aanbevelingen gaan we direct aan de slag in een constructieve samenwerking met de instellingen, gemeenten en ervaringsdeskundigen. Voor de overige aanbevelingen uit het rapport is een programmatische aanpak voor een langere periode noodzakelijk waarbij we samen optrekken met het beleidsveld Beschermd wonen.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen dat de kwetsbare groepen in Stad en regio zo snel mogelijk rehabiliteren en, aansluitend op
hun mogelijkheden, weer deel gaan nemen aan de reguliere maatschappij.  Dit is ook de grootste veranderslag zoals die uit het MO onderzoek 2015 kwam. Meer inzetten op samenwerking en acties door maatschappelijke  instellingen gericht op doorstroming en uitstroom van kwetsbare burgers.   

Op grond van de verbetervoorstellen uit het rapport willen we als centrumgemeente (nieuwe) afspraken maken met instellingen en gemeenten over de verschillende ondersteuningstaken in de keten van Maatschappelijk Opvang.
De preventie is met signalering een basistaak in het kader van de Wmo 2015 voor elke gemeente. Het is van belang dat elke gemeente inzet pleegt op signalering en preventie om de instroom in de fysieke opvang zoveel mogelijk te beperken. We vinden dat in samenspraak met de cliënt invulling wordt gegeven aan een verbeterplan.

In 2016 gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit het verbeterplan gericht op:

 • Opvang en ondersteuning in de eigen gemeente;
 • Realiseren van een centrale toegang;
 • Resultaatgerichte sturing door de centrumgemeente;
 • Rolverdeling centrumgemeente en gemeenten.

Tevens willen we nieuwe interventiemogelijkheden ontwikkelen; gericht op meer diversiteit en maatwerk.

Activiteiten

 Subsidiëren van voorzieningen voor dak- en thuislozen

Ontwikkelen nieuwe interventiemogelijkheden

Stimuleren samenwerking instellingen

Vrouwenopvang/geweld in afhankelijkheidsrelaties

In dit beleidsveld richten we ons op het voorkomen en bestrijden van geweld in afhankelijkheidsrelaties met partners, ouderen en kinderen. We voeren regionaal beleid. Als centrumgemeente ontvangen we van het rijk geld voor vrouwenopvang, de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod en de instandhouding van Veilig Thuis.

We willen:

 • Geweld in afhankelijkheidsrelaties zoveel mogelijk voorkomen en duurzaam beëindigen;
 • Waar het zich toch voordoet adequaat optreden en opvang bieden.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2014

Verwacht
 2015

Verwacht
2016

Middellange termijndoel

 • Bezettingspercentage vrouwenopvang

99%

>90%

>90%

>90%

 • Aantal opnames vrouwenopvang/vrouwen

319

>300

>300

>150

 • Aantal opnames kinderen

343

>300

nog niet bekend

>150

 • Huisverboden provincie

117

120

120

120

Analyse Hoe staan we ervoor?

De gezamenlijke Groninger gemeenten stelden in 2014 een nieuwe regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast. Daarin hebben we met alle ketenpartners afspraken gemaakt over de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij ligt het accent op het verbeteren van de systeemgerichte aanpak (met name bij complexe en chronische geweldsituaties), de samenwerking tussen zorgpartners en het justitiële kader en de samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale veld (basisteams). Partners zijn onder meer Kopland, Veilig Thuis Groningen, de politie, het maatschappelijk werk, de reclassering, het Veiligheidshuis en de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland.

De capaciteit van de vrouwenopvang benutten we maximaal. In 2014 maakte het Rijk een nieuw model voor verdeling van de rijkssubsidies dat vanaf 2015 in fasen wordt ingevoerd. Voor Groningen betekent dit een forse verlaging van het budget, en daardoor minder opvangplekken. We proberen dit (deels) op te vangen door de hulpverlening meer zonder vaste plek vorm te verlenen, waarbij we gebruik maken van het eigen sociale netwerk. De Vrouwenopvang heeft plannen om te verhuizen naar een nieuwe locatie, waar wonen en zorg meer gescheiden wordt en vrouwen (en hun kinderen) meer privacy hebben.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

De gemeente  is met de invoering van de nieuwe Jeugdwet sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp en daarmee is ook het veilig opgroeien van kinderen een hoofdthema. De uitkomsten van het onderzoek van Samenwerkend Toezicht Jeugd n.a.v. een calamiteit in onze stad is daarbij voor ons een belangrijke leidraad. We zullen in 2016 extra maatregelen nemen n.a.v. het actieprogramma Kindermishandeling, die zijn gericht op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. De nadruk ligt daarbij op verdere implementatie van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de verplichte kindcheck, de deskundigheidsbevordering in de basisteams (WIJ- en CJG-teams), de uitvoering van casusregie en de samenwerking tussen de zorg- en de veiligheidsketen.

Activiteiten

Subsidiëren vrouwenopvang en Veilig Thuis

Actieprogramma Kindermishandeling i.o.

Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

Doorontwikkelen aanpak structureel ernstig huiselijk geweld samen met de ketenpartners

Gezondheidsbevordering

In dit beleidsveld komen de volgende beleidsterreinen aan de orde:

 • Lokaal gezondheidsbeleid;
 • Infectieziektebestrijding;
 • Openbare gezondheidszorg.

Lokaal gezondheidsbeleid

We willen een stad zijn waar onze kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen en waarin volwassenen gelijke kansen hebben op gezondheid en een gezonde levensloop. Hoe we dit willen doen staat beschreven in het uitvoeringsprogramma Samen Gezond in Stad. Dit is opgebouwd uit drie programmasporen Gezonde Stad, Gezonde Wijk en Gezonde Jeugd.. Op het niveau van Groningen stad streven wij – met voortdurende aandacht voor de parallellie van belangen- naar een stedelijke omgeving die positief is voor de gezondheid en die burgers uitnodigt tot gezonde keuzes. Tussen de Groninger wijken bestaan substantiële verschillen qua leefwijze en leefstijl, die mede samenhangen met de sociaaleconomische situatie van de bewoners. Om deze reden investeren wij ook het komende jaar extra in de Groninger wijken met de grootste gezondheidsachterstanden. In het kader van gezonde jeugd willen wij een actieve en gezonde leefstijl onder jongeren stimuleren.

Infectieziektebestrijding

Op basis van de Wet publieke gezondheid hebben we een belangrijke rol in de bestrijding van infectieziekten. We zijn zowel verantwoordelijk voor preventieve maatregelen als voor bestrijding van (een epidemie van) infectieziekten, zoals tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).

Openbare Gezondheidszorg

 • Jeugdgezondheidszorg;
 • Forensische geneeskunde;
 • Epidemiologie;
 • Technische hygiënezorg (waaronder inspecties kinderopvang;)
 • Milieugezondheidszorg;
 • Infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, seksuele gezondheidszorg;
 • Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio;
 • Crisisdienst.

Taken die GGD Groningen alleen voor de gemeente Groningen uitvoert, worden in andere onderdelen van deze Begroting benoemd zoals onder jeugd en vernieuwing sociaal domein.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
2015

Verwacht
2016

 • Bezoekers SOA-centrum

4.500

5.200

 • Aantal positieve SOA's

10-15%

10-17%

 • Prostitutiespreekuur, percentage positieve SOA's

10%

10%

 • Gebruik e-hulpverlening

>2015

>2015

*) Bij de prostituees die we zien op de consulten van het Straat Prostitutie Project en het inloopspreekuur verwachten we op basis van de trends van de afgelopen jaren zo’n 400 consulten in 2016 waarin maximaal/ruim 10% positieve soa’s worden geconstateerd.
*) Het aantal bezoekers aan de soa/sense-spreekuren van GGD Groningen en het UMCG stijgt jaarlijks licht. Uitgaande van deze stijgende lijn worden er in 2016 rond de 5.200 bezoekers verwacht, waarvan het grootste deel (twee derde) jonger zal zijn dan 25 jaar. Op basis van onze ervaringen zal tussen de 10% en 17% van de bezoekers daadwerkelijk een soa hebben.
Er zal in 2016 nog meer gebruik gemaakt worden van e-hulpverlening, ook omdat dit een vorm is die de doelgroep jongeren erg aanspreekt.   

Analyse        Hoe staan we ervoor?

Lokaal gezondheidsbeleid

De afgelopen jaren hebben wij ons, samen met andere partijen, ingezet voor een gezonde en vitale stad. Toch blijven er nog voldoende uitdagingen over. De levensverwachting van de Stadjer blijft achter bij de rest van Nederland. De sociaaleconomische gezondheidsverschillen, ook tussen jongeren, zijn de afgelopen vier jaar onvoldoende afgenomen. Tussen de Groninger wijken bestaan nog grote leefstijlverschillen. Het aantal kinderen met overgewicht, het alcoholgebruik onder jongeren, de psychosociale gezondheid van de jeugd en de geestelijke gezondheid in het algemeen vormen aandachtspunten.

Infectieziektebestrijding

We zorgen ervoor dat we voortdurend op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van infectieziekte(bestrijding), en zijn – in samenwerking met het Centrum voor Infectieziektebestrijding (RIVM) en andere zorgverleners – continu alert op een mogelijke uitbraak van infectieziekten.
We hebben een adequate organisatie met een uitgebreid netwerk gericht op het voorkomen en terugdringen van soa voor risicogroepen (mannen die seks hebben met mannen (MSM), prostituees, jongeren, mensen die gewaarschuwd zijn voor soa en die klachten hebben) en het verzorgen van laagdrempelige seksualiteitshulpverlening voor jongeren tot 25 jaar.

Openbare gezondheidszorg

De Gemeente Groningen neemt samen met 22 gemeenten in de provincie deel aan de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)). We geven uitvoering aan taken die aan deze regeling in het kader van de publieke gezondheid zijn opgedragen.

Doelen              Wat willen we bereiken?

 Lokaal gezondheidsbeleid

Lokaal gezondheidsbeleid richt zich op het beïnvloeden van gedrag en het stimuleren van een gezonde leefstijl, dit doen wij door:  

 • gezondheid en gezondheidsaspecten vaste criteria laten vormen bij het ontwikkelen van beleid op het vlak van participatie, armoede, onderwijs, sport en ruimtelijke ordening;
 • de verbinding tussen preventie, cure en care tot stand brengen/bevorderen;
 • inzetten op het verkleinen van gezondheidsachterstanden op wijkniveau waarbij de bewoners worden betrokken bij de ontwikkeling van wijkvisies en andere projecten;
 • voorwaarden creëren die jongeren stimuleren en uitdagen om een actieve en gezonde leefstijl aan te nemen;
 • ouders stimuleren en ondersteunen om hun kinderen een gezond leefstijl aan te leren.

Leefstijlinterventies blijken onvoldoende effect te hebben op het aanleren van een gezonde levenswijze. Daarom investeren we structureel in factoren die op gezondheid en gezond gedrag van invloed zijn zoals werk, participatie, fysieke en sociale leefomgeving. In 2016 zetten we in op stedelijk en wijkniveau. Ook in 2016 investeren we in de Groninger jeugd, omdat een gezonde jeugd zichzelf en de samenleving de beste toekomstperspectieven biedt. Aandacht gaat opnieuw uit naar de thema’s gezond gewicht, psychosociale problemen, overmatig alcoholgebruik en perinatale sterfte. Dit betekent dat de volgende maatregelen worden uitgevoerd:

'Gezond in' … is het stimuleringsprogramma dat GIDS (Gezond In De Stad) gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden en inpassing in het reguliere beleid. Het doel van het programma is om gezondheidsachterstanden binnen wijken te verminderen.

Infectieziektebestrijding

We willen voorkomen dat infectieziekten zich verspreiden. We willen seksuele gezondheid behouden/beschermen en bevorderen en soa terugdringen. Doelgroepen weten de GGD te vinden voor soa-onderzoek en vragen over seksualiteitsproblemen en risicogedrag, waardoor er afname is van soa en andere gezondheidsproblemen (bijv. abortus). Door nieuwe vormen van seksuele hulpverlening verwachten we op termijn een afname van de consulten op de spreekuren met een groter bereik van de doelgroep. Daarnaast sluiten we zoveel mogelijk aan bij nieuwe ontwikkelingen op e-health gebied.

We houden geïntegreerde spreekuren voor soa/seksualiteitshulpverlening. Zoals een wekelijks jongerenspreekuur uitsluitend voor cliënten die jonger zijn dan 25 jaar. We werken met een duidelijke triage om de diverse doelgroepen op de juiste spreekuren te kunnen plaatsen en de wachttijden te beperken. Wekelijks is er in de huiskamer op de tippelzone Bornholmstraat van het Straat Prostitutie Project een medisch spreekuur en een verpleegkundig spreekuur. Ook is er op de donderdagavond een inloopspreekuur voor de prostituees uit stad en provincie. Het landelijk hepatitis B vaccinatieprogramma voor homomannen en voor prostituees wordt gecontinueerd. We voeren (outreachende) preventieactiviteiten voor doelgroepen uit en passen in toenemende mate  e-hulpverlening toe in combinatie met de spreekuren; via internet kunnen soa-testen worden aangevraagd voor MSM, thuiswerkende prostituees worden  per email/sms uitgenodigd voor een consult bij GGD Groningen. Partnerwaarschuwing wordt vanaf 2015 deels gedigitaliseerd uitgevoerd.

Openbare gezondheidszorg

We willen de publieke gezondheid effectief en efficiënt organiseren.

Activiteiten

Lokaal gezondheidsbeleid

Vergroten expertise op het gebied van gezond opgroeien, gezond oud worden en een gezonde levensloop.

Investeren in factoren die van invloed zijn op gezondheid en scheppen voorwaarden die onze Stadjers uitnodigen tot gezond gedrag

Uitvoeren plan van aanpak Selwerd Fit  (zie rapport “Wijkontwikkeling Selwerd, kennis en potentie verbinden”);
aandacht voor preventie en gezondheid vanuit de Wij-teams, o.a. via de buurtwerkers met aandachtsgebied gezondheid

Uitvoeren (in Lewenborg en Hoendiep) het project “Welzijn op recept”

Aanpakken overgewicht op een integrale manier met behulp van de JOGG-methodiek (nu onder andere Selwerd Fit)

Uitvoeren maatregelen uit het uitvoeringsprogramma “De maat is vol” (Alcohol en jongeren 2013-2016);

Bevorderen psychosociale gezondheid van de jeugd o.a. inzet van het consultatieteam Pesten, uitvoering training Plezier op school

Voortzetten uitvoering Healthy Pregnancy 4All samen met het ErasmusMC Rotterdam gericht op het terugdringen van de perinatale sterfte.

Uitvoeren Stimuleringsprogramma Lokale Aanpak Gezondheidsachterstanden

Infectieziektebestrijding

Voorlichting geven aan risicogroepen (heteroseksuelen met wisselende onveilige sekscontacten, jongeren, Antillianen/Arubanen/Hindoestanen, asielzoekers, homoseksuele mannen, prostitue(e)s, HIV-positieven)

Bezoeken door de Tour of Love-bus van scholen, jongerencentra en festivals om diverse thema’s waaronder seksualiteit/soa, alcohol-&drugsverslaving en huiselijk geweld aan de orde te stellen

Uitvoeren Project Liefde en Genot (voornamelijk  VMBO- en leerwegondersteunende scholen),

Actief betrokken bij ketenaanpak mensenhandel en prostitutiebeleid in stad en provincie.

Spreekuren houden

Preventief handelen

Samenwerking versterken

Openbare gezondheidszorg
Uitvoering taken gemeenschappelijke regeling PG&Z

Deelprogramma 3

Integratie en emancipatie

Aandeel in het totaal programma

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Groningen zich thuis voelt in de stad en actief aan de samenleving kan deelnemen, ongeacht herkomst, sekse of geaardheid. Daarom besteden we aan nieuwkomers en groepen die belemmeringen ondervinden specifiek aandacht.

We willen dat niemand vanwege herkomst, geaardheid of geloofsovertuiging wordt buitengesloten of minder kansen krijgt.

Beleidsvelden

Diversiteit en integratie

Onze doelen voor diversiteit en integratie hebben we beschreven in Nu Ritsen! (2007) . Het gaat hierbij om alle gemeentelijke beleidssectoren en alle Stadjers: jong en oud, homoseksueel en heteroseksueel, allochtoon en autochtoon, man en vrouw. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit onze stad sterker, creatiever en innovatiever maakt. Kwetsbare etnische en culturele groepen ondersteunen we met specifiek beleid. We willen dat iedereen in Groningen zich thuis voelt; een stad waar al die verschillende mensen de stad sterker en aantrekkelijker maken.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

behaald
 2013

behaald
2014

Verwacht
 2015

Verwacht
 2016

 • Aantal meldingen bij het Discriminatie Meldpunt Groningen

N.B.

246

N.B.

toename

 • Aantal subsidies aan etnisch-culturele groepen

30

30

30

30

 • Aantal nieuwe initiatieven op de diversiteitsagenda

N.B.

N.B.

3

5

Analyse Hoe staan we ervoor?

Het integratiebeleid bleek de afgelopen jaren succesvol. Alle onderdelen van het integratiebeleid brengen we onder bij bestaande beleidsterreinen. Dit betekent niet dat er geen aandacht meer is voor integratie, maar dat het integratiebeleid nu onderdeel is van het regulier beleid waar het thuishoort. Bijvoorbeeld: de zelforganisaties van en voor minderheden bij het vrijwilligerswerkbeleid. En de uitvoering van de Dag van de Dialoog bij het wijkwelzijnsbeleid. Dit geldt ook voor de specifieke doelgroepen in de stad waarvoor extra inzet en beleid noodzakelijk en wenselijk zijn. Onderdelen van het beleidsterrein Caribische Nederlanders hebben we al ondergebracht bij het Integraal Jeugdbeleid en de ketenaanpak allochtone vrouwen bij het emancipatiebeleid.
In 2015 maakten we via interactieve bijeenkomsten met onze samenwerkingspartners een begin met het ontwikkelen van een Diversiteitsagenda. In 2016 gaan we hier mee verder. Met de Diversiteitsagenda verbinden we verschillende bevolkingsgroepen in Groningen met elkaar. De deelnemers stemmen activiteiten op elkaar af en ontwikkelen samen nieuwe activiteiten.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Door middel van verschillende activiteiten willen we dat iedere burger zich thuis voelt en voor discriminatie geen voedingsbodem meer resteert. Dit doen we door het organiseren van een campagne over diversiteit in de stad en het organiseren van minimaal twee diversiteitscafés. Het opstarten van een (online) platform over diversiteit waarin verbindingen, inhoud en samenwerking tussen diverse groepen stadjers tot stand worden gebracht. Het ontwikkelen van een roze agenda.

Activiteiten

Subsidiëren provinciale Discriminatie Meldpunt Groningen

Uitvoeren Wet inburgering

Subsidiëren activiteiten voor Caribische Groningers (Antillianenbeleid)

Subsidiëren activeringsproject Somalische Groningers (MJD)

Opstellen Diversiteitsagenda ter verbinding van verschillende bevolkingsgroepen in Groningen

Vluchtelingen en asielzoekers

Asielbeleid en de uitvoering ervan is in de eerste plaats een Rijksverantwoordelijkheid. Het rijk verdeelt de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning over de gemeenten. Wij werken hierin goed samen met de woningcorporaties. Over de opvang van vluchtelingen zonder verblijfsvergunning is veel discussie. Waar het rijksbeleid – in onze ogen – tekort schiet ondersteunen we particuliere initiatieven die hulp bieden aan (uitgeprocedeerde) asielzoekers.

We willen in Groningen voorkomen dat asielzoekers en vluchtelingen op straat belanden, met criminaliteit in aanraking komen of een gevaar voor de volksgezondheid vormen en we willen dat deze kwetsbare nieuwkomers in onze stad toekomstperspectief hebben.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2013

Behaald
 2014

Verwacht
 2015

Verwacht
2016

 • Huisvesting vergunninghouders

50

100

329

N.B.

 • Aantal personen in noodopvang

34

30

40

30

 • Verstrekkingen kindersteun

12

10

8

6

 • Aantal ex-AMV's met leefgeld

32

30

28

N.B.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Asielzoekers die rechtmatig in Nederland verblijven maar niet in aanmerking komen voor opvang door het Rijk, bieden wij materiële ondersteuning via het Fonds knelpunten noodopvang. Er zijn ook mensen die niet rechtmatig in Nederland verblijven maar wel actief meewerken aan het verkrijgen van (reis)documenten. Ook zij komen voor ondersteuning in aanmerking. Het Fonds knelpunten noodopvang gebruiken we eveneens om de eigen bijdrage te vergoeden van medicatie voor onverzekerbare vreemdelingen. Via het fonds Kindersteun bieden wij ondersteuning aan kinderen van mensen die niet rechtmatig in Nederland verblijven.

Sinds maart 2015 bieden we een bed-bad-broodvoorziening voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. In college en raad bestaat hiervoor brede steun, op grond van de opvatting dat het ongewenst is dat mensen zonder voorzieningen op straat komen te staan. Een in november 2015 overeen te komen bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten moet uitsluitsel geven over de toekomstige opvang van de groep uitgeprocedeerde vreemdelingen.

Wij subsidiëren Vluchtelingenwerk Noord Nederland voor het bieden van maatschappelijke- en juridische ondersteuning aan ex-Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (ex-AMV’s). Die ondersteuning is bedoeld voor het krijgen van een verblijfsstatus of terugkeer naar het land van herkomst. Ex-AMV’s die actief meewerken aan het krijgen van een helder toekomstperspectief komen tevens in aanmerking voor materiële ondersteuning in de vorm van leefgeld.

Als dat nodig is, bieden we personen in een kwetsbare positie maatschappelijke opvang in het kader van de WMO. Het gaat om ouders met minderjarige kinderen of mensen die afhankelijk zijn van medische zorg.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Ook in 2016 willen we voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders.
Onverkort streven wij ernaar te voorkomen dat mensen zonder voorzieningen op straat belanden. De gemeente Groningen biedt indien nodig opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen.

Activiteiten

Huisvesten statushouders; in samenwerking met COA en woningcorporaties

Ondersteunen en subsidiëren diverse fondsen/instanties

Emancipatie

Ons emancipatiebeleid is beschreven in de nota Kansen bieden, kansen pakken (2010). Dit beleid loopt tot 2017. We subsidiëren cursussen, activiteiten en projecten van maatschappelijke organisaties. Die zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van emancipatie-doelgroepen.

We willen dat iedereen in Groningen, ongeacht herkomst, geslacht, geaardheid of andere oorzaken, dezelfde kansen krijgt om actief aan onze samenleving mee te doen.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Het onderzoek Ketenaanpak in kaart uit 2009 wijst uit dat de ketenaanpak succesvol is. Die conclusie trekken wij ook op basis van de jaarlijkse gesprekken met onze belangrijkste ketenpartners. Dit zijn Stichting Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (MJD) en Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn.

De ketenaanpak taal, participatie en arbeidsmarkt leidde in de afgelopen jaren tot meer en betere samenwerking tussen de ketenpartners. Via diverse projecten zoals Focus, Eigen Kracht en Duizend en één Kracht vonden nieuwe doelgroepen de weg naar de ketenpartners. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om nieuwkomers en niet-uitkeringsgerechtigden, veelal vrouwen die thuis zitten en gestimuleerd worden de arbeidsmarkt te betreden. Ook kregen ze ondersteuning bij het vinden van passend vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Een groeiend aantal vrouwen kon via de ketenaanpak een eigen netwerk opbouwen. Hierdoor nam hun sociale, economische, educatieve en culturele zelfredzaamheid toe.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen bereiken dat de ketenaanpak in 2016 verder verstevigd wordt. Hiermee ondersteunen we een bewezen effectieve aanpak voor het stimuleren en activeren van mensen in hun maatschappelijke participatie.  

Activiteiten

Subsidiëren stedelijk Vrouwencentrum Jasmijn

Subsidiëren emancipatieactiviteiten LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) met rijksgelden.

Deelprogramma 4

Jeugd

Aandeel in het totaal programma

Wij zien het als een belangrijke verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat Groningen een stad is waar kinderen gezond en veilig opgroeien. Een stad waar ze, ongeacht hun sociaaleconomische of etnische achtergrond, allemaal voldoende kansen krijgen. Kansen om hun talenten te ontwikkelen en hun plek te vinden in onze samenleving als vrije en verantwoordelijke burgers. Samen met de jeugdigen zelf, ouders, scholen, welzijnsinstellingen en hulpverleners willen we hiervoor de voorwaarden creëren.

We willen dat Groningen een van de aantrekkelijkste steden is om op te groeien. Deze ambitie werkt door in alle inhoudelijke (deel)programma's van onze begroting. In dit deelprogramma de inhoudelijke prioriteiten. De eruit voortvloeiende activiteiten zijn grotendeels te vinden in de (deel)programma's Onderwijs, Sport, Welzijn, Gezondheid, Vernieuwing sociaal domein, Cultuur, Inkomensondersteuning en Veiligheid. Dit verklaart het gering aantal activiteiten dat opgenomen is in het deelprogramma Jeugd.

BEOOGDE EFFECTEN

Alle kinderen en jongeren nemen naar eigen vermogen deel aan de samenleving.

Beleidsvelden

Opvoedkracht

Ouders hebben in de opvoeding de eerste verantwoordelijkheid. Maar ook familieleden, leerkrachten, vrienden, buren en (bijvoorbeeld) sportbegeleiders spelen een rol. Samen zorgen ze voor 'opvoedkracht'. Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Waar nodig en mogelijk bieden we ondersteuning aan. Dat doen we zo vroeg mogelijk.

We willen in Groningen:

 • Dat er voor alle kinderen voldoende ‘opvoedkracht’ is;
 • Waar nodig tijdig adequate ondersteuning bieden.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Vanaf 2015 maakt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geleidelijk onderdeel uit van de WIJ-teams. Ook komt er betere samenwerking tussen het onderwijs en de WIJ-teams, aansluitend bij het passend onderwijs. Het CJG organiseert veel activiteiten die de opvoedkracht van ouders versterken. Het gaat om het consultatiebureau voor kinderen van 0-4 jaar, cursussen opvoedingsondersteuning (Opstap en Opstapje) en CJG huiskamer.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Nadrukkelijk besteden we aandacht aan het versterken van de rol van de ouders als eerste verantwoordelijke voor de opvoeding van de kinderen. Het onderwijs, de opvang en de WIJ-teams bieden hierbij ondersteuning.

Activiteiten

Subsidiëren diverse voorzieningen voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden of gedragsstoornissen

Talentontwikkeling

Iedereen heeft talenten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken. We stimuleren en faciliteren hen om die te ontwikkelen. Ieder naar eigen aard en niveau. Op school, bij de sportclub, op de muziekschool of elders.

Wat willen in Groningen dat:

 • Dat alle kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen;
 • Activiteiten organiseren die talentontwikkeling stimuleren.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

 • Aantal deelnemers Jonge Onderzoekers

12.000

12.000

Analyse Hoe staan we ervoor?

Binnen verschillende (deel)programma's organiseren we activiteiten waarmee we de talenten van jeugdigen stimuleren en (verder) ontwikkelen. Dit gebeurt via de Vensterschool, Bslim, sportverenigingen, het Jeugdwerk, cultuureducatie, techniekeducatie en natuur- en duurzaamheidseducatie. Daarmee gaan we in 2016 door.  Door het armoedebeleid (kindpakket) kunnen ook kinderen uit arme gezinnen eraan mee doen.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Een optimaal klimaat, met een ruim en gevarieerd aanbod aan activiteiten, waar alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Activiteiten

Subsidiëren culturele, sportieve en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten

Subsidiëren De Jonge Onderzoekers

Maatschappelijke participatie

Opgroeien betekent ook je weg vinden in de samenleving en er geleidelijk aan actief een rol in gaan spelen. Meedoen aan de samenleving begint dicht bij huis, in de eigen straat en buurt. Het is ook lid worden van een sportvereniging, meedoen aan activiteiten en daar ook zelf een bijdrage aan leveren. Dat stimuleren we, met extra aandacht voor kinderen uit arme gezinnen.

Het stimuleren en ondersteunen van maatschappelijke deelname van jongeren is een algeheel onderdeel van alle activiteiten voor de jeugd. Dit gaat ook om activiteiten die in andere (deel)programma's zoals Onderwijs, Sport, Cultuur, Welzijn, Armoedebestrijding en Vernieuwing sociaal domein beschreven staan.

We willen:

 • Dat kinderen en jongeren maatschappelijk actief zijn;
 • Belemmeringen door armoede zoveel mogelijk wegnemen.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Beoogd
2015

Beoogd
2016

 • Aantal bezoekers met vragen bij Jimmy’s:

- Online

100 per week

100 per week

- In de winkel

20 per week

20 per week

Analyse Hoe staan we ervoor?

De (maatschappelijke) deelname van kinderen en jongeren is een algeheel onderdeel van alle activiteiten die we met en voor de jeugd organiseren. De rol van de kinder- en jongerenwerkers verschuift. Vroeger organiseerden ze activiteiten. Nu stimuleren en ondersteunen ze kinderen en jongeren steeds meer om zelf activiteiten te bedenken en te organiseren. Deze trend zet zich de komende jaar voort en sluit volledig aan bij de Vernieuwing Sociaal Domein.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

De (maatschappelijke) participatie van jongeren versterken door jongeren te stimuleren een actieve rol te spelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Activiteiten

Subsidiëren info- en ontmoetingscentrum Jimmy's voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Veilig opgroeien

Veiligheid is een eerste levensbehoefte. Waar die bij kinderen in het geding is, treden we op. We beschermen de leefwereld van kinderen tegen negatieve invloeden. We voorkomen en bestrijden onveilig gedrag en overlast door kinderen en jeugdigen. Jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd, bieden we nieuw perspectief. Zie ook het programma Veiligheid.

We willen dat onze kinderen en jongeren:

 • Opgroeien in een veilige omgeving, thuis en daarbuiten;
 • Op een positieve manier hun weg vinden in de samenleving.

Analyse Hoe staan we ervoor?

De overlast van groepen jongeren neemt niet toe. Ook het aantal hinderlijke jeugdgroepen groeit niet. Verder zijn er op dit moment geen overlast gevende of criminele jeugdgroepen.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Jongeren op laten groeien in een veilige omgeving en de overlast van jongeren verminderen en het bestaan van  hinderlijke, overlastgevende en criminele groepen tegengaan. We hebben een brede samenwerking gerealiseerd met meerdere partijen (onderwijs, Veilig Thuis, jeugdwerk, straathoekwerk en politie) en we zetten in samenhang verschillende preventieve en curatieve instrumenten in.

Activiteiten

Subsidiëren preventielessen risicogedrag, vuurwerkvoorlichting, project Oud en Nieuw

Subsidiëren hulpaanbod jeugd die in aanraking is geweest met de politie

Subsidiëren straathoekwerk

Actieve gezonde leefstijl

Gezond opgroeien vraagt ook om een actieve en gezonde leefstijl: spelen, bewegen, gezond eten en sporten. We bieden hiervoor de voorwaarden en we stimuleren het. Ouders geven het voorbeeld, dus we richten ons ook op hen.

We willen in Groningen dat:

 • De jeugd  gezond en actief is en;
 • Minimaal voldoet aan de Nederlandse norm voor beweging.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

 • Percentage kinderen groep 6 met zwemdiploma

100%

100%

Analyse Hoe staan we ervoor?

We zien vaker gewichtsproblemen (over- en ondergewicht) en gezondheidsklachten bij jeugdigen. Dat rechtvaardigt toenemende aandacht en inspanningen voor het gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Zie ook het programma Sport, waarin we ons ook nadrukkelijk richten op kinderen en jongeren.

Doelen Wat willen we bereiken?

We willen dat de jeugd (en hun ouders) gezond en actief is en gezond eet en voldoende beweegt ongeacht hun sociale of etnische achtergrond.

Activiteiten

Subsidiëren vangnet zwemonderwijs

Deelprogramma 5

Vernieuwing sociaal domein

Aandeel in het totaal programma

Sinds 1 januari 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor taken op het gebied van zorg en ondersteuning die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet op de jeugdzorg vielen. Ons beleid hiervoor stelden we in 2014 vast in het Beleidsplan en het Uitvoeringsplan Vernieuwing Sociaal Domein gemeente Groningen 2014–2015.

2015 en 2016 zijn overgangsjaren, waarin we samen met de betrokken zorgverleners en maatschappelijke organisaties, vorm geven aan de overgang (transitie) van de taken en het vernieuwen en veranderen (transformatie) van de taken.  In deze begroting hebben we de nieuwe taken nog ondergebracht in een apart deelprogramma. In de volgende begroting maken de nieuwe taken en werkwijzen onderdeel uit van de inhoudelijke deelprogramma's en beleidsvelden.
We willen zoveel mogelijk sturen op resultaat. Omdat het hier om een aantal nieuwe (veelal eruit) taken gaat ontbreken vaak nog de ervaringscijfers. We zijn dan ook nog bezig met de ontwikkeling van prestatie indicatoren en in hoeverre we deze indicatoren meetbaar kunnen maken. Dit proces is nog niet afgerond voordat deze begroting is vastgesteld. Daarom willen we wel alvast in de begroting 2016 een indicatie geven van mogelijke effect indicatoren. Hier komen we dan in de rekening op terug.

BEOOGDE EFFECTEN*

 • Toename van de tevredenheid van stadjers over de wijze van ondersteuning;
 • Meer stadjers zijn actief  als vrijwilliger of mantelzorger;
 • Afname van het aantal beroepskrachten per huishouden (een gezin, een plan);
 • Afname van specialistische hulp en ondersteuning;
 • Afname gedwongen uithuisplaatsingen;
 • Afname ondertoezichtstellingen.

*We zijn nog in afwachting van een landelijke monitor bezig met de ontwikkeling van geschikte  indicatoren. Dit proces is nog niet afgerond voordat deze begroting is vastgesteld. Daarom willen we wel  alvast in de begroting 2016 een indicatie geven van mogelijke effect indicatoren.

Beleidsvelden

Wij groningen

We werken aan een laagdrempelige, wijkgerichte ondersteuningsstructuur. Daarin werken de gemeente, welzijn- en zorg- aanbieders per wijk in WIJ-teams samen op basis van een convenant. In vervolg op het eerste WIJ-team in Beijum ontwikkelen we voor 11 wijken een WIJ-team. Ieder WIJ-team krijgt aansturing door een WIJ-manager.

De WIJ-teams geven ondersteuning aan bewoners met individuele ondersteuningsvragen en richten zich op een preventieve aanpak. Bij de individuele ondersteuning willen we een doeltreffende aanpak: één huishouden, één plan, één regisseur. Ook streven we naar een doelmatige kostenefficiënte aanpak. Bij de preventieve aanpak willen we escalaties voorkomen, ontwikkelingskansen van kinderen vergroten en de zelf- en samen redzaamheid bevorderen.

BEOOGDE PRESTATIES*
Een aantal criteria aan de hand waarvan de opbrengsten van de WIJ-teams worden bepaald zijn:

 • De tevredenheid van wijkbewoners/cliënten over de geboden ondersteuning;
 • De ontwikkeling van de zorg-/ondersteuningsconsumptie;
 • De ontwikkeling van interventiekosten.

*We zijn nog in afwachting van een landelijke monitor bezig met de ontwikkeling van geschikte prestatie indicatoren. Dit proces is nog niet afgerond voordat deze begroting is vastgesteld. Daarom willen we wel alvast in de begroting 2016 een indicatie geven van mogelijke prestatie indicatoren.

Analyse Hoe staan we ervoor?

De inrichting en ontwikkeling van WIJ Groningen, met in totaal 11 WIJ-teams in de hele stad, vordert gestaag. Momenteel zijn twee WIJ-teams actief, WIJ-Beijum en WIJ-Oosterparkwijk. Begin 2016 verwachten we dat er vijf teams aan het werk zijn.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen per 1 januari 2017 alle 11 WIJ-teams in de stad aan de slag hebben.

Activiteiten

Oprichten en operationaliseren WIJ-teams

Begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen

Sinds 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de Wmo taken op het terrein van ondersteuning,  dagbesteding en beschermd wonen. Voor 2015 hebben we met de zorgaanbieders afspraken gemaakt die vooral gaan over het voortzetten van de zorg. In 2015 en 2016 werken we aan versterking van onze inhoudelijke regie en het samenvoegen met ander gemeentelijke beleid voor deze doelgroepen, zoals in de WMO beoogd.

Ondersteuning
Wij ondersteunen kwetsbare Stadjers. Op deze manier willen we de zelfredzaamheid en participatie van deze groep burgers zoveel mogelijk bevorderen, behouden of compenseren met als doel dat zij zolang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Het gaat zowel om individuele begeleiding als begeleiding in een groep of begeleiding bij maatschappelijke deelname. Zie voor meer informatie over individuele ondersteuning programma 4  individuele voorzieningen (Wmo).

Dagbesteding
Dagbesteding omvat begeleiding in een groep of ondersteuning bij maatschappelijke deelname door Stadjers met een beperking. Afhankelijk van de mogelijkheden van deze groep mensen kan dagbesteding bestaan uit en bijdragen aan ontmoeting, ontspanning, structuur, belevingsgerichte zorg, behoud of ontwikkeling van vaardigheden tot en met arbeidsmatige activiteiten zonder dat er sprake is van loonvorming. Dagbesteding kan bovendien mantelzorgers ontlasten.  

Beschermd wonen
Inwoners die gebruik maken van het wonen in een accommodatie binnen Beschermd wonen hebben een psychiatrische aandoening of een psychiatrisch verleden, al dan niet in combinatie met andere problematiek (o.a. licht verstandelijke beperking, verslaving en detentie). Deze inwoners kunnen onvoldoende op eigen kracht deelnemen aan het maatschappelijke leven, hebben (bijna) geen werk, hebben moeite met regie voeren over hun eigen leven en hebben een beperkt sociaal netwerk. Voor Beschermd wonen is de gemeente Groningen centrumgemeente voor de 23 Groninger gemeenten. Dit betekent dat wij voor de 23 Groninger gemeenten een aantal uitvoeringstaken doen.  Zo hebben we een centraal toegangsteam ingericht, dat zich de komende jaren verder ontwikkelt en verzorgt de gemeente Groningen de inkoop van zorg.

BEOOGDE PRESTATIES*
Beschermd wonen
In 2016 hebben we gereed:

 • Inwonersprofielen en ondersteuningsplannen op basis van zelfredzaamheid;
 • Een methode om te komen tot een passend ondersteuningsplan;
 • Een kwaliteitskader Beschermd Wonen;
 • Een passende financiële structuur en bijbehorende (financiële) sturing;
 • Een Centrale ingang, een digitale kaart en de samenwerking met de Wmo loketten in de 23 gemeenten.  

Dagbesteding

 • Toename van het aantal maatschappelijk actieve Stadjers;
 • Tevredenheid Stadjers over de (geboden) ondersteuning;
 • Afname van de geïndiceerde begeleiding (maatwerkvoorzieningen) qua omvang en zwaarte;
 • Waar ondersteuning nodig is, maken we meer gebruik van algemene voorzieningen.

*We zijn nog in afwachting van een landelijke monitor bezig met de ontwikkeling van geschikte prestatie indicatoren. Dit proces is nog niet afgerond voordat deze begroting is vastgesteld. Daarom willen we wel alvast in de begroting 2016 een indicatie geven van mogelijke prestatie indicatoren.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Dagbesteding

In 2015 kochten we samen met andere Groningse gemeenten dagbesteding in. In 2015 krijgen alle cliënten een herindicatie en bekijken we of een maatwerkvoorziening vanuit de WMO nodig blijft. Verder zetten we in op vernieuwing door te zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor deelname aan activiteiten in de wijk. Daarin werken we samen met werk, inkomen en maatschappelijke participatie voor mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de ondersteuning werken we aan verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar meer algemene ondersteuning, onder meer door meer samenwerking tussen professionele organisaties en vrijwillige inzet.

Beschermd wonen

In 2015 zijn de Groninger gemeenten gestart met de transformatie Beschermd wonen. Na een grondige verkenning van het nieuwe beleidsdomein is het meerjarenprogramma "Van Beschermd wonen tot wonen met begeleiding op maat" opgesteld, met een visie en een uitwerkingsprogramma. Ook maakten we over de inkoop voor 2016 en 2017 afspraken met zorgaanbieders. Dat ging over het voortzetten van zorg voor cliënten die voor 2015 een indicatie hadden. Tevens maakten we afspraken over vernieuwing, waarbij we ook nieuwe aanbieders willen toelaten.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Dagbesteding
We willen (nieuwe) mogelijkheden vinden voor mensen om deel te nemen aan activiteiten in hun wijk en in de stad. Wanneer nodig handhaven we de inzet van een maatwerkvoorziening.

Beschermd wonen
We gebruiken de komende vier jaar voor de transformatie. We onderscheiden twee fases:
fase 1 (2015-2016): basis op orde; fase 2 (2017-2018): uitbouwen. In 2016 voeren we de eerste fase uit.

Activiteiten

Uitvoeren transformatieopdrachten Beschermd Wonen en Dagbesteding

Jeugdhulp en regionale transitie arrangementen

 
Met de invoering van de jeugdwet zijn we vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en ondersteuning. Alle vormen van jeugdhulp vallen nu onder de regie en financiering van de gemeenten. De Centra voor Jeugd en Gezin en de WIJ-teams zijn de ingang voor alle vragen van jeugdigen en hun ouders.

In Groningen willen we:

 • De opvoedkracht van ouders en de zelfredzaamheid van jeugdigen versterken, zodat ze eventuele problemen zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk zelf kunnen oplossen;
 • Streven naar het inzetten van minder intensieve specialistische jeugdhulp en het voorkomen van terugval;
 • Als er (tijdelijk) hulp van buiten nodig is, dat de betrokken jeugdigen en betrokken ouders/opvoeders de begeleiding en ondersteuning krijgen die nodig is. En dat ze daar tevreden over zijn.

Analyse Hoe staan we ervoor?

De Jeugdhulp voor jongeren van 0 tot 18 jaar geven we samen met de andere 22 Groningse gemeenten vorm in het Regionaal Transitie Arrangement Groningen (RTA). Daarin maakten we samen afspraken met zorgaanbieders. Onder meer over de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel en gericht op bovengenoemde doelen.
Met de 22 andere gemeenten hebben we afgesproken om alle vormen van jeugdhulp in 2016 en 2017 samen in te kopen. Tot en met 2017 gebeurt de verrekening van de jeugdhulp op basis van solidariteit. Dit biedt gemeente(n) en aanbieders ruimte om samen te werken aan de inhoudelijke vernieuwing van het totale jeugdstelsel in de stad en regio.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

De komende 2 jaren (2016 en 2017) gaan we het jeugdstelsel verder transformeren. In de loop van 2016 gaan alle CJG's op in de WIJ-teams.

Activiteiten

Integreren CJG's en werkprocessen jeugdhulp in 11 WIJ-teams

Uitwerken/uitvoeren Regionaal Transitie Arrangement Groningen (RTA) inclusief de transformatie agenda.

Verbinding jeugd en passend onderwijs

De school is een belangrijke plek om problemen vroeg te signaleren. Gemeenten en schoolbesturen hebben daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Gezamenlijk gaan we uit van: één kind, één gezin, één plan, één regisseur en een integrale benadering op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen. Dit vraagt om afstemming en samenwerking op lokale, regionale en provinciale schaal, zoals uitgewerkt in de provincie-brede nota afstemming gemeente en onderwijs.

BEOOGDE PRESTATIES*

 • Een integrale benadering vanuit de WIJ-teams op de thema's jeugdhulp, onderwijs en arbeidsmarkt;
 • Realiseren van een goede samenwerking tussen gemeenten in de regio om kinderen in het VO en MBO onderwijs handelingsgericht te kunnen ondersteunen;  
 • Een nauwe samenwerking tussen de WIJ-teams en de scholen voor het primair onderwijs in de stad om kinderen vroegtijdig adequaat te kunnen ondersteunen;
 • We zoeken naar nieuwe vormen van hulp in het onderwijs, zoals groepsgerichte hulp en ondersteuning voor kinderen, jeugdigen en leerkrachten.        

*We zijn nog in afwachting van een landelijke monitor bezig met de ontwikkeling van geschikte prestatie indicatoren. Dit proces is nog niet afgerond voordat deze begroting is vastgesteld. Daarom willen we wel alvast in de begroting 2016 een indicatie geven van mogelijke prestatie indicatoren.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Met de invoering van de ondersteuningsroute gemeente en onderwijs hebben we contactpersonen benoemd om de verbinding onderwijs en CJG/WIJ-teams te verstevigen. Om de integrale benadering te bevorderen, werken we  provincie-breed aan de thema's overgang AWBZ, dyslexie, in- en uitstroom jeugdinstellingen en thuiszitters.
Lokaal werken we met het primair onderwijs aan nieuwe vormen van hulp en ondersteuning en willen we de deskundigheid op het thema hoogbegaafdheid bevorderen.

Activiteiten

Optimaliseren inzet CJG/WIJ-teams in het onderwijs

Ontwikkelen en borgen regionale aanpak “De school als wijk” ten behoeve van preventieve inzet jeugdhulp in voortgezet onderwijs en MBO onderwijs

Ontwikkelen nieuwe vormen van ondersteuning en hulp, bijvoorbeeld voor hoogbegaafde leerlingen en thuiszitters.