Sport en bewegen

Deelprogramma 1

Sportieve infrastructuur

Aandeel in het totaal programma

We willen optimale voorwaarden creëren voor sporten en bewegen. Daarvoor zijn goede en voldoende sportaccommodaties nodig. Met uitnodigende en actieve sportverenigingen. Sporten en bewegen gebeurt ook buiten verenigingsverband, in de openbare ruimte en in de directe leefomgeving. Daar besteden we ook aandacht aan.

EFFECT INDICATOREN

indicator

*

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

 • Klanttevredenheid besturen verenigingen en scholen voor accommodaties

1

7

7

7

1)  We meten elk jaar de klanttevredenheid van de sportverenigingen  (alle accommodaties) en de individuele gebruikers van zwembaden en Kardinge.

Beleidsvelden

Accommodaties

We willen voldoende, kwalitatieve, goed over de stad verspreide, betaalbare sportaccommodaties. We zorgen dat sporten betaalbaar blijft via ons tarievenstelsel. We hebben gymlokalen, sporthallen, sportvelden, zwembaden, en een atletiek– en een  ijsbaan.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

 • Klanttevredenheid individuele gebruikers zwembaden en Kardinge

1

7

7

7

 • Klanttevredenheid gebruikers gymlokalen

2

7 (2013)

n.v.t.

7

1)  We meten elk jaar de klanttevredenheid van de sportverenigingen  (alle accommodaties) en de individuele gebruikers van zwembaden en Kardinge.
2) De gebruikers van de gymlokalen bevragen we elke drie jaar; net als de gebruikers van de sporthallen (2012 en verder) en sportparken (2014 en verder).

Analyse Hoe staan we ervoor?

De kwaliteit van de accommodaties is voldoende tot goed. De gebruikers zijn tevreden over de dienstverlening, maar iets minder over onderhoud en hygiëne. Er zijn enkele knelpunten in de beschikbare capaciteit van sporthallen en sportparken. De voorwaarden waaronder we sportaccommodaties in gebruik geven zijn voor iedereen inzichtelijk en duidelijk.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen minimaal een 7 scoren bij de klanttevredenheidsonderzoeken.
Waar mogelijk verduurzamen we de accommodaties en voeren  het project Basis op Orde verder uit. Dit project betreft het doorberekenen van lasten aan de gebruikers van de sportparken.

Activiteiten

Exploiteren en beheren gemeentelijke sportaccommodaties

Voorbereiding bouw Europapark Sporthal en Spelhal De Wijert

Onderzoek Topsportzorgcentrum FC Groningen inclusief mogelijkheid breedtesport

Subsidiëren openluchtzwembad Hoogkerk

Uitvoeren nota sportaccommodaties 2013 inclusief project Basis op Orde

Uitvoeren Meerjarig Vervanging- en Onderhoudsprogramma; waaronder sportparken Corpus Den Hoorn en Esserberg in overleg met verenigingen.

Uitvoeren behoeftebepalingsonderzoek sportaccommodaties door Instituut Mulier.

Creëren investeringsfonds voor vervanging en uitbreiding sportaccommodaties

Verenigingen en subsidies

Groningen telt 315 sportverenigingen die ongeveer 70 verschillende sporten aanbieden. Behalve voor het sporten zelf zijn de sportverenigingen ook van grote sociale betekenis. We scheppen de voorwaarden voor goed functionerende verenigingen. Dat doen we in overleg met de sportkoepel, waarin een groot deel van de verenigingen  zich heeft verenigd.

Ons belangrijkste middel is het aanbieden van accommodaties tegen een betaalbaar tarief. Dit is geregeld in de exploitatie van de WSR (toegestaan exploitatietekort). We stimuleren sportverenigingen om zich open te stellen voor een breed publiek. Verder helpen we de verenigingen om samenwerking te zoeken met elkaar en met de buurt, school of zorginstelling.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Uit de gesprekken met de sportkoepel komt naar voren dat een aantal verenigingen moeite heeft om voldoende vrijwilligers te vinden. Sportverenigingen concentreren zich om die reden veelal op hun kerntaak: het aanbieden van sport voor de eigen leden. Er zijn echter verenigingen die meer (willen) bieden en samenwerking zoeken met de buurt, de school of een zorginstelling.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Sportverenigingen hebben op allerlei gebied vrijwilligers nodig. Ze kunnen activiteiten aanbieden voor mensen die onder de Participatiewet vallen. We onderzoeken de mogelijkheid om verenigingen die zich breder inzetten in het sociale domein te ondersteunen met projectsubsidies.

Activiteiten

Onderzoeken hoe we met verenigingen, WIJ-teams en sociaal culturele instellingen kunnen komen tot programma's van sport- en beweegactiviteiten voor wijkbewoners.  

Openbare ruimte

Sporten en bewegen gebeurt ook buiten verenigingsverband en in de openbare ruimte, in de directe leefomgeving en in recreatiegebieden. We willen de openbare ruimte aantrekkelijker maken om in te sporten en te bewegen. Vooral voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Met uitnodigende plekken en uitdagende routes in parken, straten, op pleinen en op en langs het water. We vergroten de mogelijkheden voor openbaar gebruik van sportparken. Het Paterswoldsemeer is voor de stad een belangrijk recreatiegebied. Daarom nemen we met de gemeenten Haren en Tynaarlo deel in de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde.  

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
2015

Beoogd
2016

 • Vernieuwde aanpak speelplekken

3

5

 • Meer openbaar maken sportparken

1

2

 • Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat tevreden is over de speelmogelijkheden in de buurt

70%

70%

Analyse Hoe staan we ervoor?

Verspreid over de stad liggen veel openbare basketbal- en tennisvelden en skatevoorzieningen, die mensen intensief gebruiken. Hetzelfde geldt voor de parken en fiets- en wandelroutes. Op de beide Krajicek Playgrounds (de Hoogte en Beijum) en de Cruyff courts (Oosterpark en Corpus Den Hoorn) organiseert Bslim activiteiten. Er zijn echter nog veel mogelijkheden om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken om in te bewegen en om de sportparken toegankelijker te maken. We gaan samen met de wijken na hoe we dit moeten gaan doen met de nota ‘De Bewegende Stad’ als inspiratie. Vanaf 2015 is er extra geld beschikbaar om de openbare ruimte ‘sportiever’ in te richten.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen de openbare ruimte ‘sportiever’ inrichten en de sportparken meer openbaar toegankelijk maken. Hierdoor krijgen Stadjers meer mogelijkheden om te sporten en te bewegen.

Activiteiten

Zorgen voor voldoende en uitnodigende speelplekken en routes; voor jong en oud

Sportparken (meer) openbaar maken

Deelprogramma 2

Deelname aan sport

Aandeel in het totaal programma

We stimuleren dat kinderen voldoende vaardigheden hebben om te sporten en brengen bij jonge Stadjers een breed scala van sporten onder de aandacht. Daarnaast zetten we sporten en bewegen in als middel voor de gezonde ontwikkeling van Stadjers en een actieve deelname aan de maatschappij. Dat doen we samen met de sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties. We willen dat talentvolle sporters zich in Groningen kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we hen, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

BEOOGDE EFFECTEN
Aantal jongeren dat aan sport doet;
Het aantal kinderen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;
Talentvolle sporters met een status van NOC*NSF die doorstromen naar een hogere status.

Beleidsvelden

Stimulering sportdeelname

Met dit beleid bundelen we onze activiteiten die deelname aan sport stimuleren. We hebben hierbij de meeste aandacht voor de jeugd tot 15 jaar, omdat een sportieve basis de kans vergroot op een leven lang plezier in sport en bewegen. Het is ook de basis voor een gezonde leefstijl, een gezonde sociale ontwikkeling en betere schoolprestaties.

Evenementen
Ons evenementenbeleid is te vinden in het programma Cultuur. Elke aanvraag voor ondersteuning vanuit het programma Sport beoordelen we apart.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2014

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

Beoogd
2019

 • Het percentage jeugd in het voortgezet onderwijs dat minstens één uur per dag beweging krijgt*

n.b.

n.b.

n.v.t.

volgende meting in 2019

 • Het percentage jeugd dat lid is van een sportvereniging verhogen van 58% in 2008 naar 60% in 2014

in 2012:
61%

n.b.

n.b.

n.b.

 • Aantal schoolsportverenigingen

5

8

10

n.b.

 • Aantal fte combinatiefuncionarissen

23

23

26

n.b.

 • Bezoekers ijs Kardinge

130.000

120.000

120.000

n.b.

 • Bezoekers zwembad Kardinge

190.000

180.000

180.000

n.b.

* Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

Analyse Hoe staan we ervoor?

Bslim, ons programma voor een gezonde en actieve leefstijl, draait sinds 2006 in acht wijken. We zetten hiervoor combinatiefunctionarissen in. Dit zijn professionals die de verbinding leggen tussen school en naschoolse tijd op het gebied van sport, bewegen en cultuur. Onderdeel van Bslim zijn de schoolsportverenigingen. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen meerdere scholen en sportverenigingen in een wijk. Sinds 2013 geven we binnen Bslim, met Bewegen voor kinderen een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs door alleen te werken met vakleerkrachten. Ook stemmen we het naschoolse sportprogramma beter af met het sporten op school. Inmiddels doen we dit in acht wijken, op 17 van de 37 basisscholen.  

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Het aantal verhuurde uren in alle accommodaties en het aantal bezoekers van ijsbaan/hal en zwembaden blijft hetzelfde. Het aantal fte's combinatiefunctionarissen vergroten we tot 26. We breiden het huidige aantal van 17 scholen die de kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs krijgen, verder uit. Ook het aantal schoolsportverenigingen breiden we uit.

Activiteiten

Uitvoeren Bslim; uitbreiden aantal combinatiefuncties, schoolsportverenigingen. Samen met onderwijs zorgdragen voor goed op elkaar afgestemde programma's in de wijk.  

Uitvoeren Bewegen voor kinderen: uitbreiden aantal scholen met alleen vakleerkrachten

Topsport en talentontwikkeling

Topsport en breedtesport horen bij elkaar en versterken elkaar. Topsport is ook een middel voor citymarketing en heeft betekenis voor de economie. Hierbij valt te denken aan de verkoop van sportkleding en –materialen. Ook komen veel deelnemers en toeschouwers bij evenementen terug. Groningen heeft veel kennis en opleidingen op het gebied van topsport en talentontwikkeling (Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, MBO). Door de jeugdige bevolkingssamenstelling zijn er veel talentvolle sporters.

Groningen wil City of Talent zijn, ook voor de sport. We willen dat zeer talentvolle sporters zich in Groningen verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we ze, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
 2014

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

 • Aantal RTC's* dat de gemeente ondersteunt

4

5

6

7

 • Aantal topsport-talentevenementen dat we ondersteunen

2

5

2

2

 • Percentage talenten dat doorstroomt naar hogere status

n.b.

n.b.

2

4

* RTC = Regionaal Training Centrum.

 Analyse Hoe staan we ervoor?

Sinds 2014 ligt in ons topsportbeleid de nadruk op het stimuleren van talenten. We kunnen ze via de regionale trainingscentra (RTC's) van sportbonden ondersteunen in de kosten van trainers en in de huur van accommodaties. Groningen heeft RTC's voor basketbal, roeien, volleybal, voetbal, atletiek en schaatsen. Voetbal (FC Groningen) ondersteunen we niet, de overige RTC's wel. Een groot deel van de kinderen die in een RTC meedoen, zitten op een topsporttalentschool. Dit is een school voor voortgezet onderwijs waar ze extra faciliteiten krijgen. Zoals een flexibel rooster, vrijstellingen en spreiding van het eindexamen. Topsportevenementen subsidiëren we alleen als het gaat om een evenement voor (inter)nationale talenten. Grote topsportevenementen voor senioren subsidiëren we niet  uit het topsportbudget.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Groningen wil City of Talent zijn, ook voor de sport. We willen dat zeer talentvolle sporters zich in Groningen verder kunnen ontwikkelen. Daartoe bieden we ze, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten. We richten ons vooral op talenten die de stap naar de top nog moeten maken, niet op topsporters die al aan de top zitten. We streven er naar dat het aantal talenten dat doorstroomt naar een hogere talentstatus toeneemt.

Activiteiten

Subsidiëren diverse activiteiten bij/via Regionale Training Centra

Subsidiëren inzet combinatiefunctionarissen bij Regionale Training Centra

Geven sporttalenten voorrang in onze accommodaties

Kennen gemeentelijke sportstimuleringsprijs en sportpenningen toe

Subsidiëren topsport-talentevenementen zoals de 4 Mijl en Holland Nordic Basketball-toernooi