Cultuur

Deelprogramma 1

Culturele infrastructuur

Aandeel in het totaal programma

Met dit deelprogramma willen we optimale voorwaarden creëren voor cultuur. We werken actief samen met de culturele instellingen, waarbij we samen de culturele diversiteit en kwaliteit in Groningen versterken.

EFFECT INDICATOREN

indicator

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

 • Positie Gemeente Groningen in Atlas voor Gemeenten

4

Top 5

Top 5

Beleidsvelden

Podiumkunsten

Groningen kent een gevarieerd en uitgebreid podiumkunstenaanbod. Dit aanbod draagt bij aan de kwaliteit en diversiteit van Cultuurstad Groningen, en aan een goed leef- en vestigingsklimaat. We subsidiëren podia en gezelschappen op bijvoorbeeld het gebied van theater, muziek en dans, zoals De Oosterpoort/Stadsschouwburg (OPSB), Vera en Club Guy & Roni.

 Met ons podiumaanbod willen we:

 • Een positie in de landelijke top 5, met voldoende en gevarieerd aanbod;
 • Instellingen die door samenwerking effectiever worden;
 • De productie- en presentatieketen versterken;
 • De organisatiekracht in de podiumsector versterken, met ruimte voor interdisciplinaire ontwikkelingen;
 • Een goed en compleet educatief aanbod;
 • Voldoen aan onze verantwoordelijkheid voor accommodaties voor Rijks-gesubsidieerde instellingen via huisvesting en kansen benutten voor samenwerking en samenwerkingsvoordelen met andere instellingen.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

 • Aantal bezoekers OPSB

217.229

250.000

250.000

Analyse Hoe staan we ervoor?

In 2014 evalueerde de Kunstraad het eerste jaar van onze cultuurnota 2013-2016. Over de podiumsector werd onder meer opgemerkt dat de samenwerking op stedelijk niveau beter kon, de taakverdeling tussen OPSB en Grand Theatre niet helder is, en op het gebied van cultuureducatie nog winst is te behalen. Dit leidde tot de instelling in 2015 en 2016 van stimuleringsbudgetten voor meer samenwerking in de podiumkunsten (waaronder jeugdtheater) en van een budget voor het versterken van de productie- en presentatiefunctie van het Grand. In 2015 ging het Grand Theatre echter failliet. De Oosterpoort Stadsschouwburg heeft de programmering en exploitatie overgenomen. Stichting Grand Futura ontwikkelt een toekomstplan voor het Grand Theatre. In 2015 werden stappen gezet op het gebied van cultuureducatie. De podiuminstellingen verenigden zich in een cultuurmenu en onze algehele aanpak van Cultuureducatie met kwaliteit werd herzien. Beide ontwikkelingen leidden tot een aanzienlijke verbetering van de relatie van de podiumsector met het onderwijs. In 2015 gaven we opdracht tot het extern onderzoeken van de beste manier om stadsbreed met ons podiumaanbod om te gaan en van best mogelijke samenwerking van OPSB met Martiniplaza. De uitkomsten betrekken we bij het opstellen van de cultuurnota 2017-2020 en bij de discussie rond de verzelfstandiging van werkmaatschappijen. We zijn tot de conclusie gekomen dat Dance van grote economische waarde kan zijn voor onze stad. De omzet van de Dance-industrie in Nederland bedroeg in 2012 ruim een half miljard euro en leverde circa 7.000 fte aan werkgelegenheid op. De verwachting is dat deze groei zich de komende jaren voortzet. Hier als stad optimaal van kunnen profiteren vraagt om een bloeiend ondernemersklimaat voor de Dance-industrie. Enkele podiuminstellingen kennen een urgent huisvestingsprobleem.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

 • Toewerken naar een structurele oplossing voor een aantal huisvestingsproblemen;
 • Tenminste 250.000 bezoekers voor OPSB;
 • De kwaliteit, samenwerking en afstemming in de podiumkunsten verder versterken;
 • Samen met het werkveld de organisatie van een (internationaal) Dance-event in de stad onderzoeken.

Activiteiten

Subsidies verstrekken aan culturele instellingen en festivals (volgens Cultuurnota)

(Ondersteunen bij) het oplossen van huisvestingsknelpunten

Haalbaarheidsonderzoek (internationaal) evenement Electronic Dance Music

Projectplan opstellen voor het realiseren Culturele huisvesting in het Ebbingekwartier

Evenementen

Groningen wil een bruisende, aantrekkelijke en economisch vitale stad zijn voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Een gevarieerd evenementenaanbod draagt hier aan bij. In het evenementenbeleid maken we een goede belangenafweging tussen een bruisende en een leefbare stad. Voor een kwalitatief hoogwaardig, gevarieerd en gedragen aanbod organiseren we met partners meer regie op het aanbod van grote evenementen. Daarnaast hebben we gericht locatiebeleid voor de belangrijkste locaties in de stad.

Wij willen dat Groningen haar top-10 positie als evenementenstad versterkt. Groningen heeft een sterk eigen gezicht en is ook voor buitenstaanders een jonge, eigenzinnige stad met veel aandacht voor cultuur. Kenmerkend voor Groningen zijn de historische binnenstad en de ruimte in het ommeland. Met de aanwezigheid van de universiteit en de hogeschool is Groningen een kennisstad, met specialismen op het gebied van bijvoorbeeld energie en healthy ageing. In verschillende sporten doen we mee in de top van Nederland. Wij willen dat evenementen meer bijdragen aan dit profiel. Evenementenbeleid en citymarketing zijn sterk aan elkaar verbonden.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

 • Aantal grote evenementen (>2.000 bezoekers)

30

32

 • Aantal middelgrote evenementen (200 - 2.000 bezoekers)

260

270

 • Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen

200

180

Analyse Hoe staan we ervoor?

Op 1 januari 2015 werden het strategisch evenementenbeleid en de Beleidsregel Vergunningen Evenementen ingevoerd. Hiermee willen we beter sturen op kwaliteit en profilering, op een betere spreiding van evenementen en op een goed gebruik van onze belangrijkste evenementenlocaties. Het actualiseren en verbeteren van de locatieprofielen, waaronder de afstemming met de omgeving, is een continue proces.
Wij constateren een stijging in het aantal evenementenaanvragen.
Daarnaast werken wij aan de professionalisering van de gemeentelijke evenementenorganisatie. Hiertoe verbeteren wij de samenwerking met zowel interne als externe betrokkenen in het verlenen van vergunningen. Ook werken wij aan een betere communicatie met evenementenorganisatoren, bewoners en andere belanghebbenden. Het strategisch evenementenbeleid draagt bij aan de programmering zoals benoemd in de Bestemming Binnenstad.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

 • De programmering van vooral de speciale en grote evenementen verbeteren, onder meer de diversiteit en kwaliteit;
 • Een meer gedifferentieerd legestarief invoeren, dat beter aansluit bij de verschillende evenementen: dit draagt bij aan de professionalisering van de gemeentelijke evenementenorganisatie.

Activiteiten

Faciliteren evenementen in de Stad

Letteren en media

De belangrijkste voorzieningen voor Letteren en media zijn het Groninger Forum en OOG. Daarnaast heeft Groningen een stadsdichter en een kinderdichter. Ook stimuleren we het literaire klimaat met subsidies en regelingen.

We willen:

 • Behoud van onze positie in de landelijke top 5 van letterensteden;
 • Een complete keten met een betere onderlinge samenwerking;
 • De doelen uit de bibliotheek- en Forumvisie realiseren;
 • Een lokale publieke omroep die dagelijks (cross mediale) uitzendingen verzorgt van hoge kwaliteit die deelname en binding aan de lokale samenleving bevordert.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

 • Aantal bezoekers Groninger Forum

137.000

125.000

125.000

 • Totaal aantal uitleningen bibliotheek

1.499.071

1.500.000

1.500.000

 • Leden bibliotheek

43.906

42.000

42.000

 • percentage Groningers dat wekelijks naar OOG kijkt

24%                  (in 2013)

31%

31%

Analyse Hoe staan we ervoor?

De landelijke waardering van de vakjury voor OOG is groot, en de resultaten van het kijk- en luisteronderzoek van 2013 zijn vergelijkbaar met vorige metingen. Ook de beoordelingen voor de programmering zijn stabiel met een 6,5 voor zowel de radio- als de tv programmering. In december 2015 heeft het tweejaarlijkse kijk- en luisteronderzoek weer plaats. OOG is aan het reorganiseren. Er zijn bezuinigingen en minder reclame-inkomsten. Hierdoor moet de omroep met minder geld en mensen haar functie en activiteiten op peil houden. De Stadsbibliotheek ging op in het Groninger Forum. Het Forum heeft een aantrekkelijke programmering en de bibliotheek haalt goede leden en leencijfers.  Per 1 januari 2016 start de nieuwe beleidsperiode voor de bibliotheekvisie. Hierin gaat het om de gevolgen van de nieuwe bibliotheekwet en de nieuwe kaders voor het bibliotheekbeleid. De bouw van het Groninger Forum loopt vertraging op door de aardbevingsproblematiek en er moet een oplossing komen voor de meerkosten.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

 • Invoering en uitvoering van de nieuwe Omroepnota als actualisering van de Omroepnota Mediabeleid 2011-2015;
 • Invoeren van nieuw bibliotheekbeleid voor de periode 2016-2020;
 • Bereik, waardering en aantal unieke uitzendminuten van OOG handhaven. Ook streven we naar wijkgerichte berichtgeving.

Activiteiten

Subsidies verstrekken aan culturele instellingen en OOG (volgens Cultuurnota)

Benoemen Stadsdichter en Kinderdichter

Beeldende kunst

De belangrijkste voorziening voor beeldende kunst is het Groninger Museum. Verder hebben we het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK), een aantal kleinere instellingen voor beeldende kunst, veel beeldend kunstenaars, vakopleidingen en zijn we verantwoordelijk voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Voor talentvolle beeldende kunstenaars hebben we het Hendrik de Vries Stipendium.

We willen:

 • Een complete culturele keten van (inter)nationale allure;
 • Meer regie, zichtbaarheid en samenhang;
 • Een effectief productieklimaat voor beeldend kunstenaars.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2013

Behaald
2014

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

 • Bezoekers Groninger Museum

200.000

173.113

200.000

200.000

 • Projecten Kunst op Straat

4

4

4

4

Analyse Hoe staan we ervoor?

In 2015 lanceerden het Groninger Museum, House of Design, Academie Minerva en het CBK Kunstspot, het digitale platform voor de professionele beeldende- en toegepaste kunst in de stad Groningen. Via interviews met kunstenaars, achtergrondverhalen over tentoonstellingen, film- en fotoreportages en een stadsbrede agenda, maakt Kunstspot de beeldende kunst in de stad in zijn volle omvang zichtbaar. Vanaf 2016 gaat de programmering van het Wall House naar het Groninger Museum. Het Wall House blijft gemeentelijk eigendom. In 2015 viel het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) weg. Voor 2016 kijken we hoe we het wegvallen hiervan voor Kunst op Straat (kunst in de openbare ruimte onder regie van het CBK) kunnen opvangen. Aan kunstenaars die (tijdelijke) atelier/werkruimte zoeken, biedt Carex mogelijkheden in leegstaande gebouwen. Wij betalen Carex een bijdrage voor hun dienstverlening (website).

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

 • De kwaliteit, samenwerking en afstemming in de beeldende kunsten verder versterken;
 • Behoud van Kunst op Straat;
 • Een piloteditie van een nieuwe beeldende kunstmanifestatie in de openbare ruimte.

Activiteiten

Subsidies verstrekken aan culturele instellingen (volgens Cultuurnota)

Uitreiken Hendrik de Vries Stipendium aan twee jonge talentvolle beeldkunstenaars

Subsidiëren Carex voor beheer website beschikbare tijdelijke ateliers en de toewijzing ervan

Nieuwe invulling ‘Kunst op Straat’; proef met beeldende kunstmanifestatie in de publieke ruimte

Kunstraad

We willen deskundige externe advisering over kunst- en cultuurbeleid in Groningen. Ook streven we naar een goed werkend verdelingssysteem voor incidentele culturele activiteiten aan de hand van de uitgangspunten in de cultuurnota. Deze taken hebben we overgedragen aan de Kunstraad Groningen.

We willen dat:

 • De Kunstraad gevraagd en ongevraagd adviseert over cultuurbeleid;
 • De Kunstraad alle subsidieaanvragen afhandelt binnen de afgesproken tijd;
 • De budgetten bij de Kunstraad volledig ten goede komen aan geschikte projecten;
 • De Kunstraad vormgeeft aan een Groninger platform voor crowdfunding.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

 • Afhandeling van de subsidie aanvragen binnen de daarvoor gestelde termijn

100%

100%

100%

 • Benutting van de beschikbare budgetten voor cultuurprojecten

100%

100%

100%

Analyse Hoe staan we ervoor?

In 2015 begonnen we met het werken aan de cultuurnota 2017-2020. Zo stelden we de kadernota cultuur vast. Adviseerde de Kunstraad voorheen alleen over de cultuurnota, dit keer adviseerde zij ook over de kadernota.
In 2015 handelde de Kunstraad opnieuw alle subsidieaanvragen op tijd af. Alle budgetten (incidentenbudget en Plusregeling Amateurkunst) gingen volledig naar geschikte projecten. In 2015 evalueerde de Kunstraad de effectiviteit van het Groninger platform voor crowdfunding van Voordekunst. Aan de hand daarvan is besloten over het doorgaan met dit platform.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

 • Tijdige afhandeling door de Kunstraad van alle subsidieaanvragen;
 • De budgetten bij de Kunstraad volledig ten goede laten komen aan geschikte projecten;
 • Een samenhangend advies van de Kunstraad voor de cultuurnota's 2017-2020 van de provincie en de gemeente Groningen;
 • Op basis van de evaluatie uit 2015 besluiten over voortzetting van het Groninger platform voor crowdfunding.

Activiteiten

Subsidiëren Kunstraad Groningen voor het beheren van de budgetten voor projectsubsidies

Samen met de provincie Groningen opdracht geven tot en financieren van een samenhangend cultuurnota-advies door de Kunstraad voor de periode 2017-2020

Subsidiëren platform crowdfunding

Erfgoed

Ons culturele erfgoed speelt een wezenlijke rol in onze regionale en stedelijke identiteit. We onderscheiden materieel en immaterieel erfgoed. De belangrijkste voorzieningen zijn het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de Groninger Archieven. De jaarlijkse vieringen van bijvoorbeeld Gronings Ontzet en de intocht van Sinterklaas zien wij als immaterieel cultureel erfgoed.

We willen:

 • Verregaande inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen de erfgoedinstellingen van de stad;
 • Onze historische collectie en kennis vaker en meer in samenhang tonen;
 • Vrij toegankelijke volksfeesten mogelijk maken voor alle Stadjers waarbij we streven naar een nieuw evenwicht tussen programma, publieksbereik, veiligheid en budget.

Ons monumentenbeleid is te vinden onder programma Wonen.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald 2014

Beoogd
2015

Beoogd
2016

Beoogd
 2017

 • Aantal bezoekers Noordelijk Scheepvaartmuseum

26.344

29.000

29.000

35.000

Analyse Hoe staan we ervoor?

Eind 2013 stelden het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het Groninger Museum en de Groninger Archieven een manifest op voor een betere samenwerking. In 2014 organiseerden ze samen het erfgoedproject ‘Drama achter de gevel’. In 2015 werkte het Noordelijk Scheepvaartmuseum aan plannen voor de verdere ontwikkeling tot historisch museum.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Nieuw museumbeleid in de cultuurnota waarmee we de erfgoedinstellingen een goede opdracht meegeven voor de komende jaren.

Activiteiten

Subsidiëren erfgoedinstellingen (volgens Cultuurnota)

Subsidiëren viering Gronings Ontzet en intocht van Sinterklaas

Deelprogramma 2

Deelname aan cultuur

Aandeel in het totaal programma

Cultuur is niet alleen genieten van wat anderen brengen, maar vooral ook zelf cultureel actief zijn. Dat ondersteunen en bevorderen we via onze voorzieningen en regelingen voor amateurkunst en kunst op school.

Beleidsvelden

Amateurkunst

In Groningen kan iedereen zich ontwikkelen met behulp van kunst en cultuur. Ook zorgt samen actief aan cultuur doen voor een prettige stad en een gevoel van saamhorigheid. Vernieuwing, uitblinken en bijzondere projecten in de amateurkunst dragen bij aan cultuurstad Groningen als City of Talent.

 We willen dat:

 • Groningen een rijk amateurleven kent;
 • Stadjers zich kunnen ontwikkelen in een culturele loopbaan;
 • Er voldoende regie, vernieuwing en kwaliteitsverbetering is in de amateurkunst.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2013

Behaald
2014

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

 • Aantal gehonoreerde projecten Plusregeling Amateurkunst (uitputting budget)

n.v.t. *

35 (100%)

30 (100%)

30 (100%)

 • Deelname activiteiten Vrijdag

13.700

16.250

17.000

17.500

 * = De Plusregeling Amateurkunst is ingevoerd per 2014

Analyse Hoe staan we ervoor?

In 2014 ging het aantal subsidieregelingen voor amateurkunst terug van 4 naar 2. De amateurkunst kon de eerdere regelingen niet volledig benutten. Dat is wel het geval met de huidige Basisregeling Amateurkunst (BAK, ter ondersteuning van het verenigingsleven) en de Plusregeling Amateurkunst (projectbudget voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering in de amateurkunst): beide werden in 2015 volledig benut.
Sinds het seizoen 2014-2015 presenteert Vrijdag zich als fusie-instelling van Kunstencentrum en Muziekschool met één programma en één gezicht. De publieksdeelname van Vrijdag steeg in 2014 met 30 procent. In 2015 zorgde Vrijdag voor meer regie en structuur in de Groninger amateurkunst, onder meer via het samengaan van de websites voor amateurkunst voor stad en provincie.  

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

 • De beschikbare budgetten voor amateurkunst volledig kunnen besteden aan geschikte initiatieven en projecten;
 • Uitwerking en implementatie van de visie van Vrijdag op amateurkunst.

Activiteiten

Subsidiëren amateurverenigingen via Basisregeling en Plusregeling Amateurkunst

Subsidiëren steuninstelling voor amateurkunst ‘Vrijdag’

Cultuureducatie

Samen met cultuurinstellingen, collega-overheden en het onderwijs werken we al lange tijd aan de verspreiding en verbetering van cultuuronderwijs. Dankzij cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen creatieve en sociale vaardigheden die steeds belangrijker worden in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

We willen:

 • Dat cultuuronderwijs in de stad zich verbetert en verbreidt;
 • Een zo effectief mogelijk programma rond Cultuureducatie met kwaliteit (CMK).

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

 • Aantal bereikte leerlingen in het basisonderwijs met CMK

1.457

6.764

9.800

 • Aantal en percentage deelnemende scholen aan CMK

21 / 45%

18 / 39%

32 / 70%

 • Percentage deelnemende scholen aan CMK met respectievelijk scenario 1,2,3 of 4 (in procenten)¹

n.v.t

1: 17%
2: 66%
3: 17%

4:   0%

1: 25%
2: 31%
3: 44%
4:   0%

 • Aantal scholen en scholieren met de cultuurkaart

11 / 9.941

11 / 10.000

11 / 10.500

¹Uitgangspunt is dat scholen proberen toe te werken naar een steeds beter scenario (van 1 naar 4), bijvoorbeeld door invoering van een doorlopende leerlijn. Een toelichting op de scenario's is te vinden in het plan van aanpak CMK 2015-2016.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Samen met de provincie Groningen nemen we deel aan de Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit (CMK), gericht op de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het basisonderwijs. Eind 2014 gaven de Groninger uitvoerders van dit programma de opdracht aan ons terug. In 2015 maakten we samen met de provincie en het Rijk een doorstart. In de nieuwe opzet kunnen scholen geld aanvragen voor deskundigheidsbevordering en de inkoop van cultuureducatie. Cultuuraanbieders kunnen geld aanvragen voor de ontwikkeling van cultuur-educatief aanbod. Nieuwe uitvoerder van Cultuureducatie met kwaliteit in Groningen is K&C (Kunst&Cultuur) Drenthe. Vrijdag blijft ondersteunen in de algehele bemiddeling van cultuureducatie.

Scholen uit het voortgezet onderwijs (VO) kunnen deelnemen aan de landelijke regeling rond de Cultuurkaart. Het geld op deze kaart kunnen VO-scholieren besteden aan kunst en cultuur. Als gemeente dragen we bij aan het tegoed op de Cultuurkaart. Voorwaarde is dat scholen dit aanvullen tot de 15 euro die het Rijk hiervoor oorspronkelijk beschikbaar stelde. De Groninger deelname aan de Cultuurkaart overstijgt door deze aanpak het landelijke gemiddelde met 7%.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

 • Dat tenminste 70% van de basisscholen in Groningen deelneemt aan Cultuureducatie met kwaliteit;
 • Dat tenminste 44% van de deelnemende basisscholen aan CMK werkt op het niveau van scenario 3;
 • Dat tenminste 10.000 scholieren op alle scholen in het voortgezet onderwijs de Cultuurkaart gebruiken.

Activiteiten

Uitvoeren Rijksprogramma Cultuureducatie met kwaliteit

Subsidiëren VO-scholen voor deelname aan de Cultuurkaart

Subsidiëren steuninstelling voor cultuureducatie ‘Vrijdag’