Verkeer

Deelprogramma 1

Fiets

Aandeel in het totaal programma

Het succes van de fiets in onze stad danken we aan onze ideale fietsomstandigheden: een compacte stad met korte fietsafstanden waarbij de fiets vrijwel altijd het snelste vervoermiddel is. Bovendien draagt de fiets bij aan een duurzaam gebruik van onze stad, is belangrijk voor ons vestigingsklimaat en voor onze bereikbaarheid. Tot slot willen we de gezondheid van de Stadjers verbeteren en de veiligheid vergroten. De fiets kan hieraan een bijdrage leveren.

We willen ons goede fietsbeleid voortzetten. Tegelijkertijd wordt Groningen drukker. De ruimte wordt beperkter, net als het beschikbare geld. Natuurlijk gaan we door met het verbeteren van het bestaande fietsnetwerk met bredere fietspaden, nieuwe fietsverbindingen en grotere stallingen. Maar om echt antwoord te kunnen geven op de stedelijke uitdagingen moeten we nú een belangrijke keuze, een schaalsprong, maken. Dat houdt in dat we meer gebruik gaan maken van het zelforganiserend en lerend vermogen van onze fietsers. In onze nieuwe fietsstrategie ‘wij zijn Groningen Fietsstad’ (2015) kiezen we daarbij voor ondersteunen en stimuleren en duidelijk niet voor strengere regels.

Onze fietsstrategie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn in 2015 vastgesteld.

EFFECT INDICATOREN

indicator

*

Behaald
2014

Beoogd
2016

Beoogd
 2020

 • Percentage fietsers in modalsplit

1

61

62

65

 • Gemiddeld tevredenheids-cijfer fiets en fietsbeleid

2

6,9

7,2

7,5

1) Bron: 4-jaarlijks verkeersmodel Groningen Plus, modal split:
Met behulp van het gemeentelijke verkeersmodel kunnen we onder andere de modal split (de verdeling van de verplaatsingen over de modaliteiten fiets, auto, bus en trein) binnen de gemeente Groningen bepalen. In 2014 is van het GroningenPlus model, dat we hiervoor gebruiken, een update gemaakt.
2) Bron: tweejaarlijkse enquête Stadspanel Stadspanel Fietstevredenheid 2015

Beleidsvelden

Fietsnetwerk

Goede fietsverbindingen naar openbaar vervoer knooppunten, belangrijke economische trekkers (dynamo's) en de regio zijn belangrijk. In ons fietsnetwerk onderscheiden we het hoofdnetwerk, gericht op de snelle en doorgaande fietser, en het basisnetwerk, ontsluitend en fijnmazig. We zorgen voor de samenhang van ons fietsnetwerk op twee manieren. In de eerste plaats kijken we samenhangend naar fietsverbindingen. We benaderen niet elk fietspad apart, maar richten ons op het fietsnetwerk van deur tot deur. Ten tweede benaderen we de fiets als onderdeel van de totale vervoersketen, omdat niet iedere reis zich helemaal voor het gebruik van de fiets leent. Daarom proberen wij de fiets in te zetten om het laatste gedeelte van de reis mee af te leggen

De belangrijkste doelen voor de middellange termijn zijn:

 • Binnen 4 jaar leggen we vier ontbrekende schakels voor fietsers aan;
 • Binnen 5 jaar leggen we vier nieuwe Fietsroutes Plus aan.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
2015

Beoogd 2016

Beoogd
2020

 • Aantal Fietsroutes Plus

2

2

6

 • Aantal aangelegde ontbrekende schakels

0

2

4

Analyse Hoe staan we ervoor?

In de fietsstrategie hebben we ons hoofdfietsnetwerk gedefinieerd, waarbij alle omliggende dorpen aangesloten zijn op het hoofdfietsnetwerk van en naar de stad Groningen. Op dit moment zijn de Fietsroutes Plus naar Zuidhorn en Bedum klaar. In totaal telt het hoofdfietsnetwerk 15 ontbrekende schakels.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen minimaal 2 ontbrekende schakels aanleggen om ons hoofdfietsnetwerk te realiseren. Het gaat om een nieuw fietspad langs de Noordelijke Ringweg en een fietspad langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd.

Activiteiten

Aanleggen fietspad Noordelijke Ringweg als verbinding tussen P+R Reitdiep, Zernike Campus en UMCG

Aanleggen fietspad Pegasusstraat-Klaas de Vriezestraat

Aanleggen Fietsroute Plus Groningen-Haren

Verbeteren en verlengen Slimme Routes naar Zernike Campus

Verbeteren fietspad Midscheeps als onderdeel van Fietsroute Plus Groningen – Ten Boer

Fietsstroken Diepenring verwarmen met riothermie (warmte uit riool)

Fietsparkeren op maat

Bij het fietsparkeren in de binnenstad maken we duidelijke keuzes die aansluiten bij de stallingsbehoefte van bezoekers en werknemers. Voor kort stallen bieden we flexibele oplossingen en voor middellang stallen vaste voorzieningen in de openbare ruimte. Voor fietsers die hun fiets langer willen stallen, bieden we inpandige of ondergrondse fietsenstallingen aan.

Ook bij OV knooppunten (stations en P+R terreinen) bieden we voldoende en kwalitatief hoogwaardige stallingsmogelijkheden aan. Ook kunnen reizigers op alle OV knooppunten OV fietsen huren.

Om het fietsparkeren in de oude stadswijken rond de binnenstad te verbeteren, maken we afspraken met ontwikkelaars. We willen het fietsparkeren hier zoveel mogelijk inpandig of op eigen terrein oplossen. En alleen als dit niet mogelijk blijkt, zoeken we wijkgerichte maatwerkoplossingen in de openbare ruimte.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
2014

 Beoogd
2015

Beoogd
 2016

Beoogd
2020

 • Aantal fietsenstallingen binnen de stad*

13

13

15

16

* Het gaat om de stallingen in de binnenstad en bij OV-knooppunten

Analyse Hoe staan we ervoor?

Stadjers willen overal met de fiets kunnen komen en goede stallingsmogelijkheden zijn daarbij onmisbaar. Op dit moment beschikken we in totaal over 13 fietsenstallingen: vier in de binnenstad en negen bij OV knooppunten.  

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen twee nieuwe fietsenstallingen realiseren op P+R Reitdiep en Meerstad.
We verbeteren de vindbaarheid en bekendheid van de stallingen in de binnenstad.
In overleg met betrokkenen breiden we het aantal fietsparkeervakken in de binnenstad uit. Het gaat om nieuwe locaties, maar ook om plekken waar we fietsklemmen vervangen door fietsparkeervakken. Tevens introduceren we op zaterdagen een tijdelijke fietsenstalling naast de Korenbeurs.

Concreet doel voor de middellange termijn: binnen 4  jaar zijn er 3 nieuwe fietsenstallingen gerealiseerd.

Activiteiten

Uitbreiden stallingscapaciteit station Groningen Noord

Uitbreiden en verbeteren van de stallingsvoorzieningen op P+R terreinen

Verbeteren van de kwaliteit van binnenstadsstallingen

Uitbreiden flexibele stallingsmogelijkheden in de binnenstad

Gedrag en communicatie

In Groningen houden we van de fiets. We zijn een jonge, innovatieve, culturele stad in een aantrekkelijke omgeving. We willen dat Stadjers nog meer gaan fietsen. Maar we willen ze ook bewuster maken van hun (fiets)gedrag. Ook zijn en blijven we een inspirerend voorbeeld voor andere steden. Zo maken we promotie voor Groningen en kunnen andere steden van ons leren. Een leefbare stad met goede fietsvoorzieningen is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.

We willen Stadjers bewuster maken van hun eigen fietsgedrag en ze stimuleren (nog) meer te gaan fietsen.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
2015

Beoogd
2016

Beoogd
2020

 • Aantal promotie-campagnes gedrag

1

2

2

 • Aantal verkeerslichten met slimme techniek

21

26

37

Analyse Hoe staan we ervoor?

Sinds 2013 organiseren we jaarlijks in augustus de Slimme Route-campagne om eerstejaars studenten te wijzen op alternatieve fietsroutes naar Zernike Campus.

Op dit moment zijn 21 van de in totaal 43 gemeentelijke verkeerslichten (49%) voorzien van slimme techniek zoals wachttijdvoorspellers, regensensors en voorsignalering.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Verkeersdeelnemers wijzen op hun gedrag. Hiervoor verdubbelen we het aantal promotiecampagnes.
Binnen 5 jaar willen we 85% van de fietsverkeerslichten hebben voorzien van slimme techniek.

Activiteiten

Ontwikkelen van een rechtstreekse ‘fastlane’ fietsroute naar Meerstad

Uitgeven van een fietskaart met routes, fietsvoorzieningen en stallingen

Kruispunten fietsvriendelijker maken (wachttijdvoorspellers; regensensoren)

Uitvoeren gedragscampagne 'alle richtingen tegelijk groen'

Organiseren Jaar van de Fiets (Nationaal Fietscongres; Eneco Tour)

Deelprogramma 2

Openbaar vervoer

Aandeel in het totaal programma

Goed openbaar vervoer draagt bij aan het succes van tal van andere beleidsterreinen. Onze ambitie is dat het openbaar vervoer aan aantrekkelijkheid wint door verbetering van het aanbod, de betrouwbaarheid, dienstverlening en aansluiting. We willen de vraag naar vervoer goed faciliteren en meebewegen met veranderingen. Goed openbaar vervoer is betaalbaar en duurzaam. Dat leidt tot een hoge klanttevredenheid, ondanks de druk op de overheidsbijdragen.

We willen dat:

 • De economische dynamo's van Groningen (inter-)nationaal en regionaal bereikbaar zijn met kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer;
 • Alle wijken en belangrijke stedelijke functies bereikbaar zijn met het openbaar vervoer;
 • Het openbaar vervoer vervult een sociale rol voor de mobiliteit van mensen.

EFFECT INDICATOREN

indicator

Behaald
2013

Behaald

2014

Beoogd 2015

Beoogd
2016

Beoogd

2020

 • Waardering openbaar vervoer op buurtniveau: algemeen

niet
 gemeten

niet
 gemeten

≥ 7,0

≥ 7,0

≥ 7,0

 • Waardering busvervoer door OV-reizigers (klanttevredenheid)

7,5

7,7

≥ 7,5

≥ 7,5

≥ 7,5

 • Waardering regionale treindiensten door treinreizigers (klantentevredenheid)

7,5

7,4

≥ 7,5

≥ 7,5

≥ 7,5

 • Reizigerskilometers busconcessie Groningen - Drenthe (in miljoenen)

465,4

467,3

≥ 470

≥ 470

n.b.

 • Reizigerskilometers regionale treinen Groningen (in miljoenen)

260

264,49

≥ 260

≥ 260

≥ 260

Beleidsvelden

Spoor

Binnen het beleidsveld spoor werken we aan treinverbindingen en treinstations. Hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten zijn een belangrijk onderdeel van het netwerk. Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar vervoer is daarbij cruciaal om de groeiende vervoersbehoefte te faciliteren. Als gemeente hebben wij een belangrijke rol bij het inpassen van ambities op het spoor. Het gaat om verbindingen van en naar stationslocaties en de inrichting van stationsomgevingen. En daarmee ook om (keten) voorzieningen in de omgeving van treinstations. De opdrachtgevers voor het landelijke en regionale spoorwegennet zijn respectievelijk het rijk en de provincies. Bij veel bestuurlijke keuzes worden wij betrokken.

Voor de middellange termijn willen we:

 • Verbeteren toegankelijkheid Hoofdstation;
 • Verbeteren ketenvoorzieningen;
 • Verkennen mogelijkheden verdichten spoor korte afstand.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
2013

Behaald
2014

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

Beoogd
2025

 • Aanleg fietstunnel en bustunnel Hoofdstation

niet afgerond

niet
 afgerond

niet afgerond

niet afgerond

afgerond

 • Uitbreiding fiets-stallingscapaciteit Hoofdstation

9.000

10.000

10.000

10.000

15.000 in 2020, 17.500 in 2030*

 • DRIS op alle instaphaltes voor de bus bij treinstations

3

3

11

11

25 *

 • Alle bushaltes bij treinstations toegankelijk

4

6

9

9

29 *

* Afhankelijk van keuze inrichting/gebruik bushaltes bij treinstations.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Binnen het Regionaal Specifieke Pakket (RSP) is in 2011 de spoorlijn Groningen-Veendam in gebruik genomen. Ook rijden er sinds december 2012 vier in plaats van drie treinen per uur tussen Groningen en Zwolle en is station Europapark geopend. Door de betere bereikbaarheid nam het aantal reizigers toe.  Daarnaast zijn de afgelopen jaren plannen, ontwerpen en keuzes gemaakt voor verdere intensivering van de treinverbindingen van en naar de stad. Hetzelfde geldt voor de opzet van de sporen in het stationsgebied. Er zijn ook panelen met dynamische reizigersinformatie geplaatst in stationsgebieden en de plannen voor een fiets- en bustunnel bij het Hoofdstation zijn verder uitgewerkt. Het aantal reizigerskilometers op de regionale spoorlijnen neemt ook toe.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Wij bekijken  hoe wij omgaan met het reserveren van ruimte voor spoorambities op langere termijn. We verkennen de mogelijkheden voor een station in Hoogkerk

Activiteiten

Extra sneltrein Groningen Leeuwarden mogelijk maken (inclusief tunnel Paterswoldseweg)

Verbeteren spoorverbinding Groningen – Assen - Zwolle (o.a. pendel Assen-Groningen)

Verbeteren Spoorzone Groningen (Stationsgebied)

Bus

We zijn de beheerder van een groot deel van de wegen waar de bus gebruik van maakt. Tevens zijn wij opdrachtgever van het openbaar busvervoer. Samen met de provincies Groningen en Drenthe zijn we de deelnemende bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen - Drenthe.  

Binnen het beleidsveld bus werken we aan busverbindingen en busstations. Hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten met faciliteiten voor overstappen zijn een belangrijk onderdeel van het netwerk. Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar vervoer is daarbij cruciaal om de groeiende vervoersbehoefte te faciliteren.

De belangrijkste doelen voor de middellange termijn zijn:

 • Opwaarderen bushaltes door deze toegankelijk te maken en/of DRIS-palen met reizigersinformatie te plaatsen;
 • Afronding ambitieniveau bus 1 en 2 uit de HOV-visie.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
2013

Behaald
2014

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

Beoogd
2025

 • Aantal toegankelijke bushaltes binnen de gemeente Groningen

335

355

420

420

440*

 • Aantal DRIS-panelen (overzichtspanelen) binnen de gemeente Groningen

7

91

215-220

226

240*

 • Afronding ambitieniveau bus 1

en 2 HOV-visie

niet

deels

deels

afgerond

 * Afhankelijk van keuze inrichting/gebruik busstations bij treinstations.

Analyse Hoe staan we ervoor?

In 2012 en 2013 is de (regionale) visie op het openbaar vervoer opnieuw bepaald. In 2014 leidde dit tot de introductie van Q-link. Q-link is een HOV-busformule die belangrijke bestemmingen in de stad, verschillende stadswijken, P+R-terreinen en de regio verbindt. Ook rijden op de Q-linkverbindingen herkenbare en meer comfortabele bussen. Daarnaast rijden minder bussen door de binnenstad. Ook zijn minder gebruikte buslijnen naar de hoofdwegen verlegd waar de frequentie hoger is. Om deze dienstregeling te kunnen rijden, zijn maatregelen genomen. Die leiden tot een efficiëntere dienstregeling met een kwalitatief hoogwaardig aanbod van openbaar vervoer.

Het aantal reizigers in de stad groeide in 2014 met 8% ten opzichte van 2013. De groei op de Q-linklijnen bedraagt 11% en op de overige lijnen 2%. In de buurten waar de bus is verdwenen en waar reizigers een alternatief aan de rand van de buurt hebben, zien we een stijging van het aantal reizigers. Opvallend is een daling van het gebruik van lijn 6 met 11%.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen voor de start van de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg de busbaan HOV-as West (Hoogkerk-Hoofdstation) en busmaatregelen uit het streefbeeld van de HOV-visie op orde hebben. Daarmee is het mogelijk om de beschreven dienstregeling HOV-bus per 2016 te rijden.

Activiteiten

HOV-as West (Koeriersterweg – Hoofdstation)  afronden

Projecten Hoogkerk: Bus toe- en afrit Hoogkerk aanleggen; aanpassen rotondes bij Hoogkerk; omgeving P+R Hoogkerk verbeteren; aanleggen tunnel bij de Eemsgolaan

DRIS (Dynamische Reizigersinformatie) op bushaltes plaatsen

Uitvoeren diverse busmaatregelen uit HOV-Visie

Deelprogramma 3

Auto

Aandeel in het totaal programma

In ons Ommeland is weinig verstedelijking. De auto is dan ook een belangrijk vervoermiddel voor het sociaal en economisch functioneren van Stad en regio. Van groot belang is dat de dynamo's in Stad (inter)nationaal en regionaal goed bereikbaar zijn met de (vracht)auto. Voor toekomstige bereikbaarheid zijn aanpassingen aan de auto-infrastructuur nodig. Niet alleen voor de economie van de stad, maar ook om te voorkomen dat er alternatieve autoroutes ontstaan op ongewenste plekken. De kwaliteit van de leefomgeving verbetert door het verkeer te concentreren op de stedelijke hoofdwegen en sluipverkeer door de wijken te voorkomen.

De komende jaren staan in het teken van een aantal grote projecten. Groningen Bereikbaar wil de stad in deze periode bereikbaar houden en maximaal 10 minuten extra reistijd op de invalroutes. Andere maatregelen voorkomen verkeer of verspreiden dit beter. Een efficiënt en duurzaam goederenvervoer maakt hier onderdeel van uit.

EFFECT INDICATOREN

indicator

*

Behaald
 2014

Beoogd
2015

Beoogd 2016

Beoogd

2020

 • Aantal auto's op het binnencordon (werkdag)

1

223.900

225.000

220.000

220.000

 • Aandeel van de auto in de modal split binnen de gemeente Groningen

2

31,9%

n.b.

n.b.

30-35%

 • Totale reistijd op 9 specifieke trajecten

3

90,5

n.b.

max. 180,5

max 90,5

1: Binnencordon
Het binnencordon is een denkbeeldige lijn binnen de stad Groningen (gebied tussen spoorlijn Groningen-Sauwerd, Westelijke Ringweg, Zuidelijke Ringweg, Winschoterdiep, Eemskanaal, Van Starkenborghkanaal en Noordelijke Ringweg). Op alle wegen en fietspaden die deze lijn kruist, worden jaarlijks zowel het auto- als het fietsverkeer geteld. Zodoende weten we hoeveel verkeer op een gemiddelde werkdag deze lijn kruist.

2: Modal split
Met behulp van het gemeentelijke verkeersmodel kunnen we onder andere de modal split (de verdeling van de verplaatsingen over de modaliteiten fiets, auto, bus en trein) met een herkomst én bestemming binnen gemeente Groningen bepalen. In 2014 is van het GroningenPlus model, dat we hiervoor gebruiken, een update gemaakt.

3: Reistijden
Groningen Bereikbaar meet de reistijden op 9 invalroutes/ trajecten vanuit de regio de stad in:

 • A7 aansluiting Westpoort tot Hoendiep-Friesestraatweg
 • A7 aansluiting Westpoort tot Europaweg-Damsterdiep
 • A28  tot Emmaviaduct-Eeldersingel
 • N360-Noorddijkerweg tot Europaweg-Damsterdiep
 • N355 tot Ebbingestraat-Diepenring
 • N355 tot Hoendiep-Friesestraatweg
 • N361 tot Ebbingestraat-Diepenring
 • Knoop Oostelijke ringweg/Noordelijke ringweg tot Europaweg-Damsterdiep
 • A7 vanuit richting Hoogezand tot Europaweg-Damsterdiep

De indicator geeft de som van de  reistijden op deze 9 trajecten weer. De reistijden zijn een gemiddelde over een jaar (exclusief schoolvakanties) en een gemiddelde van de ochtend- en avondspits. Tijdens de uitvoering van de grote projecten heeft Groningen Bereikbaar als doel gesteld dat de reistijden per traject niet meer dan 10 minuten mogen toenemen ten opzichte van de reistijden in 2014 (referentiejaar). Voor het totaal van de 9 trajecten is dat dus 90 minuten.  

Beleidsvelden

Regionale ontsluiting ringwegen

Het beleidsveld regionale ontsluiting en ringwegen richt zich op de wegen die onze stad met de regio en de rest van Nederland verbinden. De komende jaren neemt de druk op de weg toe. Het is onze uitdaging om een goede balans te vinden tussen oplossingen voor de doorstromingsproblemen en het behouden van een leefbare stad. Voor de ring willen we uitbreiding van de capaciteit en verbetering van de doorstroming. Daarnaast streven we naar minder autokilometers tijdens de spits via mobiliteitsmanagement. Ook willen we de capaciteit van de wegen beter benutten met behulp van verkeersmanagement. Binnen 10 jaar willen we alle gelijkvloerse kruisingen in de ring ongelijkvloers maken.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Behaald
2012

Behaald
 2014

Beoogd
2015

Beoogd
2016

Beoogd
2025

 • Aantal gelijkvloerse kruisingen in ringwegen

1

10

7

5

5

0

1) bron: eigen onderzoek

Analyse Hoe staan we ervoor?

In 2015 ronden we het ongelijkvloers maken van de Oostelijke ringweg af. Dat geldt ook voor de aansluiting Noordelijke ringweg-Bedumerweg in combinatie met de vervanging van de Noordzeebrug.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Voor de Zuidelijke ringweg ronden we eind 2016 de aanbesteding af. Dan hebben we ook het werk voorbereid om in 2017 te kunnen bouwen. Tijdens de grote verbouwingen van de Zuidelijke ringweg en de spoorzone is het doel van Groningen Bereikbaar om regie te voeren op de planning van de werkzaamheden, een goede communicatie te verzorgen en het gecoördineerd inzetten van mobiliteits- en verkeersmanagement.

Activiteiten

Voorbereiden ombouwen Zuidelijke ringweg

Deelnemen aan samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar

Reconstrueren Reitdiepplein en verdubbelen verbindingsbogen

Opstarten verkenning ongelijkvloers maken Westelijke ringweg

Stedelijke hoofdstructuur

Stedelijke hoofdstructuur
De bereikbaarheid van de dynamo’s in de stad is van groot economisch belang. De doorstroming op de aansluitingen van en naar de ring en de aanrijdroutes naar de dynamo’s kunnen op een aantal plekken beter. Voor nu, voor de toekomst, maar zeker ook om de stad bereikbaar te houden tijdens de uitvoering van de grote (infrastructurele) projecten in de stad. Deze maatregelen moeten we op korte termijn nemen.

Goederenvervoer
Eind 2014 ondertekende de staatssecretaris met meer dan 50 verschillende ondernemers en vervoerders in Groningen de Green Deal ZES (‘Zero Emission Stadslogistiek’). Daarmee moet de bevoorrading van de binnenstad van Groningen in 2025 zonder uitstoot plaatsvinden. Daartoe zetten vervoerders en verladers in Groningen schone en zuinige voertuigen in. Nieuwe technologie en innovatieve logistieke concepten moeten dit mogelijk maken. Daarnaast is ook  aandacht voor handhaving, initiatieven op het gebied van slimme samenwerking, en voor slimmere benutting van bestaande concepten.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Behaald
2014

Beoogd
 2016

Beoogd
2018

 • Aantal kruisingen dat is aangepakt

0

3

4

 • Aantal experimenten met goederenvervoer

1

n.v.t.

3

n.b.

1) bron: eigen onderzoek

Analyse Hoe staan we ervoor?

Stedelijke hoofdstructuur
De bereikbaarheid van de omgeving van het Martini-ziekenhuis is in 2015 verbeterd door de uitvoering van de maatregelen op en rond de Boerhaave-rotonde. De Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal aan het eind van zijn levensduur en de vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat moet de brug voor 2020 hebben vervangen.

Goederenvervoer
Sinds de ondertekening van de Green Deal zijn er in Groningen de nodige initiatieven op het gebied van stadsdistributie en goederenvervoer ontplooit.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Stedelijke hoofdstructuur
De stad en vooral de dynamo's bereikbaar houden, nu en tijdens de uitvoering van de grote infrastructurele projecten door het nemen van maatregelen ter verbetering van de autodoorstroming. In 2016 werken we samen met Rijkswaterstaat de plannen uit voor de nieuwe Gerrit Krolbruggen. Ook willen we met de plannen voor de Oosterhamrikzone flinke vooruitgang boeken.

Goederenvervoer
Verder willen we het aantal (niet-elektrische) autokilometers in de binnenstad verminderen, door de venstertijden aan te passen en een proef met een 'logistieke hub' (overslagpunt).

Activiteiten

Stedelijke hoofdstructuur
Afronden Sontbrug en Sontwegtracé

Vervangen van de Gerrit Krolbruggen

Nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone en herstructurering van de zone

Maatregelen nemen ter verbetering van de autodoorstroming tijdens ombouw Zuidelijke ringweg (behorend bij de Netwerkanalyse)

Goederenvervoer
Aanpassen venstertijdenbeleid binnenstad

Proef ‘logistieke hub’

In de wijken

In de woonwijken doen zich allerlei relatief kleine verkeersproblemen voor. Het gaat daarbij vooral om problemen die de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk raken. De meldingen komen binnen bij het Meldpunt Verkeer en Beheer.

We willen:

 • Stadjers helpen om de verkeersproblemen in hun wijk op te lossen, passend bij de situatie en omgeving;
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijken

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

 • Aantal afgehandelde meldingen

850

850

Analyse Hoe staan we ervoor?

De afgelopen jaren gaven we gehoor aan vele verzoeken van Stadjers voor relatief kleine verkeersmaatregelen. Het gaat vaak om snelheidsbeperking, borden, betere afscheidingen, parkeerknelpunten en belijning. We constateren al jaren een toenemend aantal meldingen, mede door de digitalisering (zoals de App Meld Stad). We bezinnen ons op de meest efficiënte werkwijze.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Kleinere onveilige punten in de stad verbeteren op aangeven van de inwoners van de stad.

Activiteiten

Uitvoeren van diverse kleine verkeersmaatregelen en reconstructies

Deelprogramma 4

Parkeren

Aandeel in het totaal programma

We willen de bezoekers en gebruikers van onze stad goede parkeervoorzieningen bieden, op een voor de gemeente bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. In ons parkeerbeleid maken we daarom onderscheid tussen kort en lang parkeren. Kort parkeren is bedoeld voor bezoekers die bijvoorbeeld gaan winkelen, naar het museum gaan of op bezoek komen in het ziekenhuis. Deze doelgroep faciliteren we, liefst in parkeergarages, dicht bij de plaats van bestemming. Met de voorzieningen voor lang parkeren richten we ons vooral op de grote groep forenzen. Hiervoor hebben en realiseren we P+R-terreinen aan de randen van de stad.

We willen dat de stad en de belangrijkste bestemmingen daarbinnen beschikken over voldoende en vindbare parkeervoorzieningen. Tegelijk moet de geparkeerde auto niet ten koste gaan van de leefomgeving. Door gerichte en adequate parkeerhandhaving beperken we de overlast door geparkeerde auto's.

EFFECT INDICATOREN

indicator

*

Behaald
2013

Behaald2014

Beoogd 2015

Beoogd 2016

Beoogd

2020

 • Gemiddeld rapportcijfers voor P+R

1

7,6

n.v.t.

7,6

7,6

8

 • Gemiddeld rapportcijfer voor parkeergarages

1

7,5

n.v.t.

7,7

7,7

8

 • Gemiddelde parkeerdruk gemeente Groningen

2

58%

n.v.t.

60%

60%

60%

 • Bezetting P+R terreinen

n.b.

64%

70%

72%

80%

1) bron; Tweejaarlijkse parkeerenquête
2) bron: Driejaarlijkse grootschalige parkeerdrukmeting

Beleidsvelden

Parkeervoorzieningen

In de stad bieden we verschillende vormen van parkeren aan. Parkeren op straat en in garages dicht bij het centrum voor kortparkeerders. Hierbij willen we zo veel en zo goed mogelijk gebruik maken van onze parkeergarages. Andere parkeervormen zijn buurtstallingen voor inwoners van onze schilwijken en het parkeren op P+R-terreinen aan de randen van de stad voor langparkeerders

We willen:

 • Goed bereikbare en toegankelijke P+R-terreinen voor bezoekers van de stad;
 • Parkeerplaatsen in de wijken voor de wijkbewoners.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2013

Behaald
 2014

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

 • Aantal parkeerplaatsen op P+R terreinen

2.723

2.690

3.190

3.890

 • Aantal wijken waarmee een parkeerplan is opgesteld

n.b.

0

3

1

Analyse Hoe staan we ervoor?

De afgelopen jaren blijft het kort parkeren, vooral in onze garages, achter bij onze verwachtingen. Dit heeft negatieve financiële gevolgen. Het lang parkeren op P+R-terreinen blijft de laatste jaren constant, groeide in 2014 weer licht en heeft een positief effect op de leefbaarheid van de binnenstad. De bezettingsgraad op P+R-terreinen is, net als de waardering van de gebruikers, hoog. De gemiddelde bezetting van de P+R-terreinen is stabiel en ongeveer 64%. We verwachten dat die de komende jaren toeneemt dankzij betere kwaliteit van de voorzieningen en de druk die op de bereikbaarheid van de stad staat.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen het P+R systeem rond de stad completeren, door de capaciteit uit te breiden met nieuwe locaties Reitdiep en Meerstad en door de kwaliteit van bestaande locaties te verbeteren. Daarmee zijn we voorbereid op de aanpak Ring Zuid en werken we duurzaam aan mobiliteitsmanagement.
Verder willen we in overleg met de betreffende bewonersorganisaties en bewoners de parkeersituatie in enkele overbelaste wijken aanpakken.

Activiteiten

Bouwen parkeergarage Forum

Invoeren nieuw parkeerregime Oosterparkwijk, Korrewegwijk, De Hoogte, Helpman

Realiseren en ingebruikname P+R Meerstad en Reitdiep

Routing, kwaliteit, duurzaamheid P+R-terreinen verbeteren

Parkeerbedrijf

Het Parkeerbedrijf is primair belast met de uitvoering van beleidsmaatregelen op het gebied van parkeren. Naast het exploiteren van parkeergarages en buurtstallingen, is het Parkeerbedrijf verantwoordelijk voor het straatparkeren (parkeerautomaten, opdrachtgever handhaving en vergunningverlening). Ook het fietsparkeren is een belangrijk onderdeel van het parkeerbeleid. Door het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen wordt de overlast op straat zoveel mogelijk beperkt.

De exploitatie van het Parkeerbedrijf wordt gekenmerkt door een spanningsveld tussen haar maatschappelijke (publiek) en bedrijfseconomische doelstellingen (commerciëler werken, kostendekkendheid). De bedrijfseconomische doelstelling (minimaal kostendekkend) staat haaks op de bijdragen vanuit de exploitatie aan enkele sociaal-maatschappelijke speerpunten van het gemeentelijke verkeers- en parkeerbeleid.

De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat de exploitatie van het Parkeerbedrijf verschillende risico’s bevat. De oorzaken van deze risico’s liggen op verschillende gebieden, van macro-economische ontwikkelingen en trends tot gemeentelijke beleidskeuzes (o.a. inzet P+R).

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2013

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

 • Resultaat parkeerbedrijf (x 1.000 euro)

-880

-120

-130

445

Analyse Hoe staan we ervoor?

Jaarlijks actualiseren we de meerjarenprognose van het parkeerbedrijf. De geactualiseerde meerjarenprognose Parkeerbedrijf komt tegelijkertijd met de uitwerking van de motie "Herijking visie op parkeren" op de agenda in het vierde kwartaal van 2015. Het lopende onderzoek van de Grontmij aangaande de verwachte toekomstige parkeervraag heeft naar verwachting geen financieel effect op deze begroting. We verwachten nu een positief exploitatie resultaat in 2016 op het Parkeerbedrijf van 445 duizend euro. Na de ingebruikname van de Forumgarage wordt het resultaat  van het Parkeerbedrijf de eerste jaren negatief beïnvloed, omdat een nieuwe parkeergarage eerst een paar ingroei-jaren kent.

We hebben in 2015 de invoering van de Card Only-parkeerautomaten (betalen met bankpas) naar tevredenheid kunnen afronden. Verder verwachten we het nieuwe Parkeervergunningensysteem en de derde uitrit van de Boterdiepgarage in het najaar van 2015 in gebruik te nemen. Deze inrit en de activiteiten in het CiBoGa-gebied leveren een positieve bijdrage aan de omzet van deze garage. Dit is al meegenomen in de geactualiseerde meerjarenprognose. Tevens voerden we in 2015 de eerste tariefsverhoging van de parkeervergunningen en bezoekerspassen met 5 euro door. Op 1 juli 2015 ging het betaald parkeren op zondag in. Als laatste starten we met de aanbesteding van het fietsenbeheer.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Als onderdeel van de verdere digitalisering van het parkeren in de stad, gaan we de mogelijkheden om kentekenparkeren op straat in te voeren verkennen. Tevens wordt gekeken worden naar de (on)mogelijkheden van het inzetten van scan-voertuigen voor de parkeerhandhaving. Als laatste onderzoeken wij de modernisering van het bezoekerspassysteem.
We willen de toegankelijkheid van de parkeervoorzieningen verbeteren, verruimen en duurzamer maken. Tevens zullen we parkeerdata leveren aan de RDW zodat marktpartijen digitale toepassingen kunnen ontwikkelingen met het oog op bereikbaarheid en vindbaarheid.

Activiteiten

Parkeervoorzieningen toegankelijker maken (24 uur per dag in-en uitrijden)

Start uitrol extra betaalmogelijkheden parkeergarages  

Aanbrengen Ledverlichting in garages Boterdiep, Circus en Euroborg

Aanbesteden fietsbeheer

Verdere uitrol digitalisering

Parkeerhandhaving

Wij willen de stad toegankelijk houden en onveilige situaties voorkomen. Parkeerhandhaving is belangrijk voor goed werkend parkeerbeleid. Daartoe zijn wij zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig in de wijk en werken wij nauw samen met de politie. Wij zijn gastheer, maar als mensen de regels overtreden treden wij stevig op. Wij maken werk van het niet-betalen. Aan de hand van de geconstateerde betalingsbereidheid, zetten wij onze parkeerhandhavers gericht in op locaties en tijdstippen. We handhaven de parkeerregels langs twee wegen: fiscaal (betaald parkeren) en via de Wet Mulder (fout parkeren).

Wij willen dat 94% van de mensen die hun auto parkeren betaalt.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
2015

Beoogd
2016

 • Aantal uren inzet parkeerhandhaving

33.000

34.000

 • Aantal uitgeschreven processen verbaal betaald parkeren (fiscaal)

35.000

40.000

Analyse Hoe staan we ervoor?

Onze parkeerhandhaving zetten wij effectiever in; de handhavers zijn meer op straat en we handhaven op verschillende tijden. Sinds 2014 professionaliseren wij onze parkeerhandhaving. Dat doen we onder andere door het vergroten van de basiskennis van onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) en parkeerhandhavers. Ook werken we aan de verbetering van houding en gedrag ‘op straat’ en werken we aan betere sturingsinformatie. Wij overwegen verdere digitalisering van de parkeerhandhaving en onderzoeken daarvoor de impact van het gebruik van scanvoertuigen.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Doelmatige inzet van onze Boa’s en parkeerhandhavers.
Professionaliseren parkeerhandhaving

Activiteiten

Handhaven parkeerregels

Deelprogramma 5

Verkeersveiligheid

Aandeel in het totaal programma

In onze stad moeten inwoners zich, ook in het verkeer, veilig voelen. Verkeersveiligheid speelt dan ook een belangrijke rol in de bestaande wijken en bij onze verkeersprojecten. De veiligheid van de kwetsbaren in het verkeer is een belangrijk aspect bij dit onderdeel. Kinderen, ouderen en mensen met een beperking hebben soms moeite met het steeds drukker worden de verkeer. Om verkeersveiligheid succesvol te kunnen bevorderen, is afstemming van maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving noodzakelijk. Verkeerseducatie is een belangrijke pijler voor de verkeersveiligheid.

EFFECT INDICATOREN

indicator

*

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

 • Aantal letselschade gevallen per jaar

1

150

130

1) bron: VIA-stat

Beleidsvelden

Verkeersveiligheid

Om verkeersveiligheid succesvol te bevorderen, is afstemming van maatregelen noodzakelijk bij infrastructuur, educatie en handhaving. Qua infrastructuur deden we in de stad en rondom de scholen de afgelopen jaren veel aan de inrichting. We concentreren ons nu op de aanpak van verkeersonveilige situaties. Verkeerseducatie is de andere belangrijke pijler onder de verkeersveiligheid. We moeten scholieren die naar school gaan de verkeersregels leren en op gevaarlijke verkeerssituaties attent maken. De Groningse speerpunten brengen we onder in het regionale verkeerseducatieplan. Daarnaast vragen we de politie regelmatig om aandacht voor handhaving, vooral rond de scholen.

We willen:

 • Minder onveilige situaties in het verkeer;
 • Scholieren kennen de verkeersregels en zijn zich bewust van gevaren in het verkeer;
 • Het doel is om in Groningen de verkeersveiligheid te vergroten.

PRESTATIE INDICATOREN

Indicator

*

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

 • Aantal verkeerseducatieprojecten op basisscholen

1

6

10

 • Aantal Verkeerseducatieprojecten op het voortgezet onderwijs

1

19

20

 • Aantal verkeerseducatieprojecten buiten onderwijs om

1

11

12

 • Aantal aangepakte verkeersonveilige situaties uit het programma

2

n.b.

2

1) bron: provincie Groningen
2) bron: eigen onderzoek

Analyse Hoe staan we ervoor?

De afgelopen decennia is het aantal autokilometers en ook het fietsgebruik flink gestegen. Toch vallen er gelukkig minder slachtoffers in het verkeer dan vroeger. Er is wel een toenemend aantal ongevallen met ouderen door de toename van e-bikes. Het wegennet is inmiddels grotendeels volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig ingericht. In de afgelopen jaren hebben we ons geconcentreerd op de verkeersveiligheid rond alle basisscholen in de stad en de verkeersveilige school - thuis routes. Het schoolomgevingenproject is afgerond. In het afgelopen jaar is het verkeerseducatieprogramma gecentraliseerd bij de provincie.

De registratie van ongevallen tussen 2010 en 2014 gaf geen goed beeld van de daadwerkelijke situatie, omdat we materiële schadegevallen niet meer noteren. Sinds 2014 nemen we in overleg met de verzekeraars deze schades weer in de ongevallenregistraties op. Over 3 á 4 jaar levert dat meer inzicht in trends en 'black spot '-locaties.

Stadjers die verkeersonveilig gedrag of een verkeersonveilige situatie zien, kunnen dit melden aan de gemeente. In overleg met de melders kijken we naar oplossingen voor het probleem. Onder het deelprogramma auto, 'In de wijken' is daarvoor een bedrag opgenomen van 200 duizend euro voor kleine verkeersmaatregelen.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

In 2015 stellen we een verkeersveiligheidsprogramma op dat we in het najaar aan de raad voorleggen.  In 2016 gaan we 1 tot 2 verkeersonveilige situaties uit het verkeersveiligheidsprogramma realiseren. Samen met de provincie stellen we een educatieplan op voor het jaar 2016. De nadruk ligt op schoolgaande kinderen, ‘pubers’ op scooters en bromfietsen, het gebruik van de smartphone in het verkeer, en e-biketrainingen voor de oudere fietser. In 2016 willen we 10 verkeerseducatieprojecten organiseren voor het basisonderwijs, 20 voor het voortgezet onderwijs en 12 buiten het onderwijs om.

Activiteiten

Uitvoeren Verkeersveiligheidsprogramma

Uitvoeren verkeerseducatieplan voor Groningen

Uitvoeren (kleine) verkeersveiligheidsmaatregelen in de wijken

Deelprogramma 6

Overig verkeer

Aandeel in het totaal programma

In het deelprogramma 'Overig verkeer' komen lucht en geluid aan bod. We kiezen voor het onderbrengen van lucht en geluid bij het deelprogramma Verkeer, vanwege het effect dat het verkeer hierop heeft. Doel is een zo schoon mogelijke stad, zonder geluidsoverlast.

Beleidsvelden

Overig verkeer

In Groningen is het wegverkeer de belangrijkste bron van (lokale) luchtverontreiniging en omgevingslawaai. Een langdurige blootstelling hieraan kan slecht zijn voor de gezondheid. Met verkeers- en andere maatregelen, zoals schonere voertuigen en stil asfalt, dragen wij bij aan minder luchtverontreiniging en verkeerslawaai. En daarmee aan een gezonde leefomgeving.

BEOOGDE PRESTATIES  
Belangrijke indicatoren voor de luchtkwaliteit zijn de concentraties van fijn stof en stikstofdioxide. De luchtkwaliteit in Groningen wordt in zeer sterke mate bepaald door de luchtverontreiniging die van elders komt aanwaaien. Om de trendmatige verbeteringen van de luchtkwaliteit te monitoren, maken wij om de vijf jaar een nieuwe luchtkwaliteitskaart op basis van actuele verkeerscijfers (de volgende is in 2017).

Belangrijke indicatoren voor de akoestische kwaliteit is het aantal Stadjers dat (ernstige) hinder ondervindt vanwege wegverkeerslawaai en/of hierdoor last heeft van slaapverstoring. Wettelijk is vastgelegd dat deze indicatoren om de vijf jaar moeten worden bepaald (de volgende is in 2017) en hoe deze moeten worden berekend.

Analyse Hoe staan we ervoor?

De luchtkwaliteit in Groningen is relatief goed. Hoewel Groningen een compacte stad is, voldoen we overal (ruimschoots) aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof en stikstofdioxide. Deze normen maken echter niet het verschil tussen gezond en ongezond. Voor gezondheid geldt: hoe lager de concentraties van fijn stof en stikstofdioxide, hoe beter. Aan de hand van modelberekeningen en beschikbare meetgegevens, maakten wij in 2012 een gedetailleerde luchtkwaliteitskaart.

Wij stelden in 2012 de ‘Geluidkaarten 2011 gemeente Groningen’ en in 2013 het ‘Actieplan wegverkeerslawaai 2013-2018 gemeente Groningen’ vast. Op de geluidkaarten is aan de hand van kleuren te zien hoe hoog de geluidbelasting is op woningen. In Groningen staan ruim 4.000 woningen bloot aan een relatief hoge geluidbelasting door wegverkeerslawaai. In het Actieplan zijn maatregelen uitgewerkt voor 47 wegen/wegvakken waaraan woningen liggen met een relatief hoge geluidbelasting. De tussentijdse evaluatie van het Actieplan in 2015 laat zien, dat de uitvoering van het Actieplan goed op koers ligt.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We voeren het 'Actieplan wegverkeerslawaai' verder uit. Op basis van actuele verkeerscijfers en omgevingsfactoren gaan wij in 2017 nieuwe luchtkwaliteitskaarten en geluidkaarten maken. Zo gaan we na in hoeverre de concentraties van luchtverontreiniging en het aantal Stadjers met (ernstige) geluidshinder vanwege wegverkeer is afgenomen.

Activiteiten

Stimuleren schone voertuigen

Uitvoeren van het Actieplan wegverkeerslawaai 2013-2018