Wonen

Deelprogramma 1

Gezinnen

Aandeel in het totaal programma

Het bieden van voldoende kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden voor gezinnen* is één van de belangrijkste doelen in het woonbeleid. We willen dat het aantal gezinshuishoudens dat in de stad blijft of komt wonen toeneemt. De mogelijkheid tot het binden van gezinnen hangt af van vraag en aanbod. We gaan er vanuit dat we vooral gezinnen die naar de regio Groningen-Assen verhuizen kunnen behouden voor de stad.

Het aantal gezinnen dat in 2014 is verhuisd naar de regio Groningen-Assen is in 2014 licht toegenomen tot 1,77% van het totaal aan aantal gezinnen binnen gemeente Groningen. In 2013 was dit percentage met 1,51% iets lager . De verbeterende situatie op de koopwoningmarkt zal zeker hebben bijgedragen aan deze stijging. Sinds 2008 schommelt het percentage tussen de 1,80% en 1,10%.

In dit deelprogramma gaan we in op het bouwen op uitleglocaties en in de bestaande stad. Bij deze locaties gaat het overigens niet alleen over woningbouw voor gezinnen, ook andere doelgroepen kunnen hier worden bediend.

We gaan in 2016 inzetten op een versnelling van de woningbouwproductie, mede gelet op de verwachte groei van de woningbehoefte, zoals is gebleken uit het regionale woningmarktonderzoek van 2015.

*)  huishouden van één of twee personen met kind(eren) die samen een leefeenheid vormen.

EFFECT INDICATOREN

indicator

*

Behaald
2008

Behaald
 2014

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

Beoogd

2017

 • Aantal gezinnen dat is verhuisd naar de regio Groningen-Assen

1

318

375

318

320

340

 • Totaal aantal gezinnen binnen de gemeente Groningen

1

20.247

21.132

21.200

21.300

21.400

 • Verhuizende gezinnen als percentage van het totaal

1

1,57%

1,77%

1,5%

1,5%

< 1,5%

 • Het aantal toegevoegde grondgebonden woningen in de uitleg (excl. jongerenhuisvesting)

2

152

31

71

221

189

 • Het aantal toegevoegde grondgebonden woningen in de bestaande stad (excl. jongerenhuisvesting)

2

326

108

233

364

73

1) bron: Onderzoek & Statistiek gemeente Groningen (BRP)
2) bron: Eigen onderzoek, woningbouwprogramma.

Beleidsvelden

Bouwen in de uitleg

Om voldoende woningen voor gezinnen in en rond de stad aan te kunnen bieden, ontwikkelen we samen met marktpartijen diverse woningbouwprojecten in uitleggebieden. De nadruk bij de stadsuitbreiding ligt op de ontwikkeling van Meerstad. Deze uitbreiding valt formeel onder de gemeente Slochteren. Volgens regionale afspraken bedient deze uitbreiding vooral huishoudens uit de stad. Aan de westkant van de stad ontwikkelen we Reitdiep fase 3 en 4.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

 • Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen in uitleggebieden (excl. jongeren- huisvesting)

1

71

145

200

1) bron: eigen onderzoek, woningbouwprogramma

Analyse Hoe staan we ervoor?

De afgelopen jaren is zeer beperkt in de uitleggebieden gebouwd. Het tempo hangt sterk af van de economische omstandigheden. In de loop van 2014 merkten we voor het eerst dat de woningmarkt weer licht herstelde. De hoogste prioriteit voor de komende jaren ligt in Meerstad. Hier kunnen we, door de aangepaste ontwikkelstrategie, goed inspelen op veranderde marktomstandigheden en zit de verkoop in de lift.

Ook zijn in 2015 de plannen voor de volgende fase van de woonwijk Reitdiep verder uitgewerkt. Hier lijkt de behoefte eveneens erg groot. De verkoop van woningen in het Reitdiep start in het najaar van 2015.  

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen  jaarlijks gemiddeld genomen een plancapaciteit van 200 grondgebonden woningen in de uitleggebieden. We verwachten in 2016 dat er in de uitleg 145 grondgebonden woningen worden toegevoegd in Meerstad en Reitdiep.

Activiteiten

Ontwikkelen Meerstad; nieuwe marktgerichte concepten

Bijdragen aan Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Ontwikkelen woonwijk Reitdiep fase 3 en 4

Bouwen in de bestaande stad

Veel mensen willen in de stad, dicht bij het centrum, wonen. Niet alleen in een appartement, maar ook in een grondgebonden eengezinswoning. Daarmee kunnen we ook gezinnen aan de stad binden. We zien dat juist projecten in de bestaande stad, ook in de moeilijke jaren op de woningmarkt relatief, goed verkopen. We willen nieuwe woonconcepten ontwikkelen, waarbij we grondgebonden woningen dicht op elkaar bouwen. Het wonen in en rond de binnenstad willen we met een manifestatie proberen te stimuleren. Zo blijft Groningen een compacte stad.

We willen:

 • Gezinnen ook in de bestaande stad binden;
 • Dat Groningen een compacte stad blijft.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

Beoogd 2017

 • Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen en appartementen. (excl. jongerenhuisvesting)

1

452

417

512

400

1) bron: eigen onderzoek, woningbouwprogramma.

Analyse Hoe staan we ervoor?

In de afgelopen jaren werkten marktpartijen op diverse locaties aan het ombouwen van het woningbouwprogramma naar meer marktconforme producten. Een voorbeeld hiervan is de tweede fase van de Kop van Oost (Het Eemskwartier). De verkoop van de woningen in dit project verliep goed en de bouw begon in 2015.  Ook op andere locaties zien we grote belangstelling van kopers en is in 2015 volop gebouwd, bijvoorbeeld in de Berlagehof nabij de Antillenstraat. De verkoop van woningen in al bestaande projecten gaat ook gestaag door: Helpermaar, Ebbingekwartier en Paddepoel-Zuid. Op het Europapark startte in 2015 voor diverse locaties de planvorming voor woningbouw en daar zijn de vooruitzichten ook goed. De gesprekken met de ontwikkelaar van de Engelse Kamp leidden nog niet tot definitieve afspraken.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen dat er jaarlijks gemiddeld genomen een plancapaciteit van 400 grondgebonden woningen in de bestaande stad is. We verwachten dat er 310 grondgebonden woningen en 202 appartementen worden toegevoegd in 2016.

Activiteiten

Starten verkoop Engelse Kamp

Ontwikkelen woningen in de Oosterhamrikzone

Plannen maken voor woningbouw in de Eemskanaalzone  (Eltjo Ruggeweg)

Participeren in Platform Groningen Woont ter promotie van nieuwbouw

Uitvoeren manifestatie Wonen in de Binnenstad (conform woonvisie)

Deelprogramma 2

Jongerenhuisvesting

Aandeel in het totaal programma

We willen de groeiende groep jongeren goede huisvesting bieden. Deze keus voor kwaliteit past ook bij de ambitie om Groningen de onderwijsstad van Nederland te laten zijn en blijven. Groningen heeft te veel kleine onzelfstandige kamers. En dat terwijl veel jongeren graag anders willen. Daar willen we wat aan doen. Tegelijk willen we de balans in de wijken herstellen door het verminderen van de druk op de bestaande voorraad. Ook stimuleren we dat de kwaliteit van de bestaande verhuurpanden omhoog gaat. We bevorderen het prettig samenleven van studenten en andere Stadjers.

We willen dat:

 • Jongeren  tevreden zijn over de kwaliteit van hun woningen;
 • Studenten en Stadjers  plezierig met elkaar om gaan;
 • De nieuwbouw voor jongerenhuisvesting versneld.

EFFECT INDICATOREN

indicator

*

Behaald 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

Beoogd
 2017

 • Percentage jongeren dat tevreden is over de woonruimte

1

78%

N.B.

80%

n.v.t.

 • Toevoeging jongerenhuisvesting door nieuwbouw en transformatie

1

564

768

677

1.552

 • Aantal jongereneenheden obv onttrekkings-vergunningen.

2

88

65

<50

<50

 • % Stadjers dat aangeeft dat de omgang tussen student en stadjers goed is

3

69%

N.B.

>70%

N.B.

1) bron: Tweejaarlijks onderzoek Jongerenhuisvesting
2) bron: Corporaties en eigen onderzoek, VTH
3) bron: Tweejaarlijkse Basismonitor enquête

Beleidsvelden

Kwaliteit

Groningen groeit de komende jaren vooral door aanwas van jongeren en (internationale) studenten. We willen kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep. Hierdoor blijven we een aantrekkelijk stad voor jongeren en studenten en versterken we de concurrentiepositie van de onderwijsinstellingen.

Uit ons eigen woonwensenonderzoek blijkt dat 58% van de jongeren een verhuiswens heeft. Veelal willen ze verhuizen naar een grotere wooneenheid met eigen voorzieningen. We willen in deze behoefte voorzien door kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw toe te voegen op de locaties waar wij dat het meest passend vinden.

Naast kwalitatieve nieuwbouw streven we naar kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad. Met ons beleid voor kamerverhuur willen we de toevoeging van meer kamers afremmen, vooral op de plekken die qua leefbaarheid al onder druk staan. Ook stimuleren we kamerverhuurders om bestaande kamers om te zetten naar grotere appartementen of om grotere appartementen toe te voegen. Daarnaast zetten we voorlopig de subsidieregeling voor geluid reducerende maatregelen voort.

We realiseren als gemeente zelf geen wooneenheden. We gaan daarom vooral inzetten op het stimuleren en mogelijk maken van projecten. Dit doen we door het verstrekken van projectfinanciering, het oprichten van een investeringsfonds en het verleiden van beleggers om in Groningen te investeren.

We willen:

 • De nieuwbouw van eenheden voor jongerenhuisvesting versnellen;
 • De kwaliteit van de bestaande woningvoorraad verbeteren.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Sinds de start van Campus Groningen leverden we ongeveer 2.000 wooneenheden op. De komende jaren staat nog een behoorlijk aantal op stapel. In 2015 sloegen verschillende partijen de handen ineen om het project Cortinghborg mogelijk te maken. Wij verstrekten als laatste zetje een projectfinanciering waardoor dit project nu tot stand komt.

De gemeente Groningen verstrekt gemiddeld over 5 jaar per jaar 3 projectfinancieringen voor jongerenhuisvesting die voldoen aan de randvoorwaarden die we hebben gesteld in Campus Groningen (voormalig BOUWJONG).

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen dat de komende 4 jaar zoveel mogelijk projecten waarop we in de woonvisie de focus hebben gelegd worden gerealiseerd. Dit stimuleren we waar nodig met het verstrekken van projectfinanciering. We willen in 2016 samen met corporaties en marktpartijen de mogelijkheden onderzoeken om projecten te financieren voor jongeren en andere doelgroepen en daarvoor een investeringsfonds oprichten. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad maken we in 2016 een Plan van Aanpak.

Activiteiten

Verstrekken van projectfinancieringen om jongerenhuisvestingsprojecten mogelijk te maken

Vergroten van financieringsmogelijkheden van projecten door oprichten van een investeringsfonds

Investeerders en beleggers actief benaderen met bidbook

Voortzetten subsidieregeling geluidsreducerende maatregelen

Plan van aanpak opstellen voor verbetering van de kwaliteit op de particuliere kamerverhuurmarkt

Kamerverhuurbeleid

Verhuurders voegen vooral in de populaire wijken en in de binnenstad kamerverhuur toe. Op verschillende plekken leidt dit tot een verstoring van het evenwicht en minder woonkwaliteit, zowel voor omwonenden als de huurders zelf. Om dit te voorkomen, moeten we ingrijpen wanneer het ergens mis dreigt te gaan. Daarom kiezen we per situatie voor maatwerk. Ook beperken we de toevoeging van extra kamers en kleine zelfstandige appartementen aan de particuliere woningvoorraad op plekken waar het woonklimaat en de leefbaarheid onder druk staan. We volgen de effecten van dit nieuwe beleid goed om te voorkomen dat het aanbod aan kamers teveel afneemt.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Behaald 2012

Behaald
 2014

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

 • Aantal verstrekte onttrekkingsvergunningen

1

203

92

100

50

 • Wachttijd voor onzelfstandige kamer

2

n.b

2 weken

2 weken

2 weken

 • Wachttijd voor zelfstandige kamer

2

n.b

3 maanden

3 maanden

3 maanden

1) bron: Eigen onderzoek, VTH
2) bron: Onderzoek, vraag en aanbod op de particuliere kamerverhuurmarkt

Analyse Hoe staan we ervoor?

Het aantal onttrekkingsvergunningen neemt de laatste jaren af. In 2012 verleenden we nog ruim 200 onttrekkingsvergunningen. In 2014 waren dat nog 92 onttrekkingsvergunningen. Tot en met 1 juli 2015 verleenden we 65 onttrekkingsvergunningen. Het nieuwe kamerverhuurbeleid ging op 1 juli 2015 in, dus daar hebben we nog geen analyse van. De verwachting is dat door het nieuwe beleid het aantal verleende onttrekkingsvergunningen verder afneemt.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

In 2016 willen we bereiken dat er minder kleine onzelfstandige kamers worden toegevoegd, in ieder geval in de wijken die qua leefbaarheid al onder druk staan. Daarnaast willen we voorkomen dat er nog meer kleine zelfstandige wooneenheden worden toegevoegd in de bestaande woningvoorraad. Als appartementen worden toegevoegd is dat of via nieuwbouw of door toevoeging van appartementen in de bestaande voorraad van minimaal 50 m2.

Activiteiten

Stimuleren van kwalitatieve nieuwbouw via Campus Groningen

Nieuw kamerverhuurbeleid implementeren en monitoren  (nieuw beleid)

Woonwensenonderzoek jongeren uitvoeren

Nieuwe behoefteramingen maken om de kwalitatieve behoefte opnieuw te bepalen

Onderzoek verrichten naar vraag en aanbod op de kamerverhuurmarkt

Per onttrekkingsaanvraag en aanvraag voor woningvorming een omgevingstoets uitvoeren

Informatievoorziening over wonen in Groningen voor internationale studenten verbeteren

Afspraken maken met de SSH XL over de huisvesting van internationale studenten

Leefbaarheid, studenten en stadjers

We willen het samenleven tussen studenten en Stadjers bevorderden. Uit onderzoek blijkt dat zij weinig met elkaar in contact komen en het ook moeilijk vinden om contact te leggen. Als dit wel gebeurt, ontstaat meer begrip voor elkaar en durven ze elkaar eerder aan te spreken op bijvoorbeeld overlast. Hierdoor verandert de beeldvorming en heeft dit een positief effect op de manier waarop studenten en Stadjers samenleven.

Om dit contact te bevorderen zetten we in op WIJS (Wijkinzet door Jongeren en Studenten) en stimuleren we via het platform Leven in stad (een samenwerking tussen bewonersorganisaties, studentenbelangenorganisaties, kamerverhuurders en gemeente)  op een positieve manier het samenleven tussen studenten en andere Stadjers.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

 • Het aantal studenten dat via WIJS actief is in de buurt

1

n.b.

150

183

250

 • Het aantal bewoners dat via WIJS diensten afneemt

1

n.b.

n.b.

n.b.

100

1) bron:Project buro WIJS
2) bron: Eigen onderzoek

Analyse Hoe staan we ervoor?

Via een nieuw op te zetten platform Leven in Stad stimuleren we de contacten tussen bewoners, studenten en vastgoedeigenaren, en zorgen we voor positieve communicatie over initiatieven die nu al door Stadjers en studenten in wijken worden gerealiseerd.

Studenten kunnen als onderdeel van hun studieprogramma studiepunten krijgen als ze met concrete vragen en problemen van burgers aan de slag gaan. Meerdere opleidingen van de Hanzehogeschool doen hier met hun onderwijsprogramma aan mee. Rondom WIJS vinden ook al tal van activiteiten plaats. We werken onder andere aan een formele start van WIJS in Paddepoel, maar ook aan invoering elders in de stad.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen dat het aantal opleidingen en studenten dat via WIJS projecten, initiatieven en onderzoeken voor de buurt doet, toeneemt. We willen ook dat het aantal bewoners dat via WIJS diensten afneemt volgend jaar stijgt. We ondersteunen minimaal 5 buurtinitiatieven rondom de leefbaarheid tussen studenten en andere Stadjers met micro-financiering. Het platform Leven in Stad moet een platform van niet alleen de gemeente worden, maar van meerdere partijen die zich met jongerenhuisvesting bezig houden.

Activiteiten

De samenwerking met de onderwijsinstellingen intensiveren om WIJS te verbreden

Het openen van de eerste zichtbare WIJS-locatie en WIJS zichtbaar maken voor bewoners

Doorontwikkeling Leven in Stad (Opzetten samenwerkingsplatform, vernieuwde website en communicatiestrategie)

Deelprogramma 3

Wonen en zorg

Aandeel in het totaal programma

Ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, het liefst in hun eigen woning. Nu de verzorgingshuizen sluiten moeten oudere mensen met een beperking ook langer zelfstandig wonen. Dat betekent dat de bestaande woning verbeterd moet worden of dat ze naar een andere geschikte woning moeten verhuizen. Steeds meer ouderen willen naar andere vormen van wonen. Verder willen mantelzorgers ondersteuning in het wonen. Nu de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de juiste vorm van wonen en zorg, willen we ouderen zich daarvan bewust maken. Daarom informeren we ouderen over de mogelijkheden zodat ze daadwerkelijk hun woningen aanpassen voor de zorg die echt nodig is.

We willen dat:

 • Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen;
 • Ouderen nog steeds in een sociale huurwoning terecht kunnen;  
 • Mensen met een beperking  tevreden blijven over de voorzieningen in de eigen wijk.

EFFECT INDICATOREN

indicator

*

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

 • Aantal bezoekers 'Huis van Morgen'

1

N.B.

1.000

1.500

 • Aantal pageviews website Lang Zult U Wonen

2

N.B.

1.000

2.000

 • Percentrage voorzieningen in de eigen wijk van mensen met een beperking

3

N.B.

≥70%

≥70%

 • Percentage dat aangeeft dat de woning geschikt is voor het type huishouden (65+ 'ers)

3

N.B.

≥ 90%

≥ 90%

1) bron: Huis van Morgen
2) bron: Website Lang Zult U Wonen
3) bron: Tweejaarlijkse Basismonitor (vanaf 2016)

Beleidsvelden

Ouderen

Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. Door grote veranderingen op het gebied van wonen en zorg, sluiten veel verzorgingstehuizen hun deuren. Ondertussen willen steeds meer mensen het liefst oud worden in hun eigen woning en woonomgeving. Als gemeente gaan we mee in deze ontwikkeling. We willen dat mensen met een (aanstaande) zorgvraag zo lang mogelijk op eigen kracht zelfstandig kunnen blijven wonen: veilig en comfortabel in hun eigen vertrouwde woonomgeving. We blijven met onze partners werken aan goede voorzieningen binnen de muren van zorginstellingen voor mensen die daar recht op hebben.

We willen dat:

 • er voldoende geschikte woningen voor ouderen beschikbaar zijn; en op de goede plek;
 • ouderen zich bewust zijn van hun woonsituatie als er zorg nodig is en hun mobiliteit afneem;
 • ouderen zich voldoende kunnen informeren op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
 • ouderen die intensieve zorg nodig hebben vlot een plek kunnen vinden in woonvoorzieningen van zorginstellingen.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Behaald 2014

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

 • Aantal (media)campagnes gericht op informeren ouderen over hulpmogelijkheden langer thuiswonen

1

n.b.

n.b.

2

3

 • Slaagkans 65+'ers via Woningnet

2

78%

n.b.

>40%

>40%

1) bron: Gemeente Groningen
2) bron: Woningnet

Analyse Hoe staan we ervoor?

In 2013 en 2014 maakten we een uitgebreide analyse van de toekomstige vraag naar ouderen- en zorghuisvesting. Hieruit bleek dat er in de stad voldoende woningen voor ouderen zijn. Maar deze woningen sluiten niet altijd aan op de woonwensen van de doelgroep. Ouderen zijn zich er vaak niet van bewust dat er veranderingen in hun woonsituatie nodig zijn als ze minder mobiel worden en zorg nodig hebben.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We gaan een campagne opzetten om ouderen bewust te maken van hun woonsituatie.

Activiteiten

Moderniseren van bestaande woningen en woonomgevingen

Verbeteren/intensiveren communicatie over wonen en zorg (campagne ‘Lang zult u wonen’ )

Creëren ‘living lab’  in Huis van Morgen om woonmogelijkheden voor ouderen inzichtelijk te maken

Informatievoorziening over wonen en zorg verbeteren

Obstakelvrije wandelroutes creëren naar wijkvoorzieningen; proef in wijk Paddepoel

Bijzondere woonvormen

Het faciliteren van bijzondere woonvormen kan op vele manieren: adviseren, grond ter beschikking stellen, laten meeliften op communicatie, enthousiasmeren, draagvlak creëren, risico’s van plantontwikkeling verkleinen. Ook kunnen we locaties in de gemeente en initiatieven van investeerders matchen.

We willen bijzondere woonvormen faciliteren.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

 • Aantal in voorbereiding zijnde projecten voor bijzondere woonvormen

1

3

5

>3

>3

1) bron: gemeente Groningen

Analyse Hoe staan we ervoor?

Uit de analyse Wonen en Zorg blijkt dat er in de stad voldoende woningen voor ouderen zijn. Maar uit onderzoek en vervolgsessies met bewoners komt naar voren dat de locatie en kwaliteit niet altijd aansluiten op de wensen van de huidige 55-plussers.

Woningcorporatie Nijestee bouwde in 2014 het project Schots & Scheef (Ebbingekwartier) als bijzondere woonvorm. Voor de stichting FOKUS verrees de Kraanvogel (Oosterparkwijk). Er zijn meerdere nieuwe initiatieven bekend, maar die zijn nog in afwachting van een locatie.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen vrije sector huurwoningen die geschikt zijn voor speciale doelgroepen nog beter in kaart brengen.
In 2016 willen we twee initiatieven in een project opnemen. We willen andere initiatieven matchen met een locatie. Ook willen we een appartementen project of patio-achtig woning project in de vrije sectorhuur faciliteren.

Activiteiten

Uitvoeren diverse activiteiten ter stimulering en ondersteuning van bijzondere woonvormen

Mantelzorg en meer generatiewoningen

Door grote veranderingen op het gebied van wonen en zorg, sluiten veel verzorgingstehuizen hun deuren. Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. Zeker waar mensen op hun directe (sociale) omgeving zijn aangewezen, wordt de rol van de mantelzorg belangrijker.

We willen eraan bijdragen dat mantelzorgers met speciale woonwensen deze gerealiseerd krijgen.

Analyse Hoe staan we ervoor?

In de stad hebben we één mooi complex met mantelzorgwoningen aan de Curaçaostraat. Verder zijn er in de hele stad individuele oplossingen tot stand gebracht waardoor mantelzorg beter mogelijk is. De vraag naar mantelzorgoplossingen in woonsituaties is niet bekend.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen beter zicht krijgen op de actuele en toekomstige behoefte aan mantelzorgwoningen en hoe we daar met onze partners het best in kunnen voorzien. Daarbij bekijken we ook hoe andere partijen, zoals het MKB, een rol kunnen spelen. Actuele en nieuwe initiatieven proberen we te ondersteunen.

Activiteiten

Onderzoeken mogelijkheden voorrang mantelzorgers bij toewijzing van sociale huurwoning

Onderzoeken toekomstige vraag naar woonoplossingen voor mantelzorgers

Ondersteunen initiatieven; communicatie ter bevordering bewustwording

Deelprogramma 4

Kwaliteit woningvoorraad

Aandeel in het totaal programma

We willen dat het gemiddelde energielabel van corporatiewoningen over 5 jaar gemiddeld B of beter is.

In 2020 heeft de bestaande particuliere woningvoorraad gemiddeld een energielabel C (vastgestelde energielabels).

EFFECT INDICATOREN

indicator

*

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd

 2016

 • Gemiddeld energielabel van de corporatieve woningvoorraad

1

A 8%
B 18%
C32%
D 26%
E 11%
F 4%
G 1%

Gemiddeld
Label C

Gemiddeld Label C

 • Gemiddeld energielabel van de particuliere woningvoorraad voor voorlopige energielabels

2

A 9%
B 11%
C 26%
D 1%
E 14%
F 17%
G 22%

Verbetering
van label

Verbetering van label

1) bron: opgave corporaties
2) bron: eigen onderzoek

Beleidsvelden

Energieneutraal

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
2020

 • Het gemiddelde energielabel van corporatiewoningen

1

Gemiddeld label C

Gemiddeld label C

Gemiddeld label B

 • Aantal woningen dat jaarlijks energiebesparende of duurzame energie maatregelen neemt via loket Groningen Woont Slim

2

1.000

1.000

N.B.

1) bron: Opgave corporaties
2) bron: Eigen onderzoek

Analyse Hoe staan we ervoor?

We bereiden ons voor op energieneutrale nieuwbouw in 2017. We maakten de afgelopen jaren, samen met de woningcorporaties al een goede start met energiebesparing in bestaande start gemaakt met energiebesparing bij huurwoningen via het NLA. Voor particuliere woningen ontwikkelden we het concept ‘Groningen woont SLIM’.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

 • Voor 2016 zijn er met de corporaties prestatieafspraken gemaakt over het behalen van energiebesparende maatregelen.
 • Jaarlijks nemen 1.000 particuliere woningeigenaren energiebesparende maatregelen of investeren in  duurzame energie via het loket Groningen Woont Slim. Ook de andere gemeenten in de provincie Groningen hebben dit loket en de gemeente Groningen heeft de regie over dit proces.
 • Grootschalig en bedrijfsmatig aanwenden van geothermie in WarmteStad project, voor uiteindelijk 100.000 huishoudens. Dit gaan we via het warmtenet in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Zernike doen. In 2016 neemt de raad een besluit over de uitvoering.

Activiteiten

Via het advies en informatiepunt ‘Groningen Woont Slim’ stimuleren dat particuliere eigenaren  investeren in energetische maatregelen.

Werken aan bewustwording en gedragsverandering, door onder meer campagnes, wedstrijden en slimme meters.

Opstellen van een afzonderlijk programma voor Vve’s, monumenten en studentenwoningen.

In de paragraaf duurzaamheid vind u meer informatie over het verduurzamen van woningen.

Woonschepen en -wagens

We geven ligplaatsen af via een wachtlijst. Bij verkoop van de woonboot mag de verkoper de vergunning overdragen.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Het uitgiftesysteem voor ligplaatsvergunningen voor woonschepen stagneert. Meerdere groepen maken aanspraak op de ruimte op het water, vooral in de Diepenring. Het maken van nieuwe plekken voor wonen op het water blijft achter. De vergunningen vertegenwoordigen veel waarde. Hierdoor worden vergunningen nauwelijks uitgegeven via de wachtlijst, maar overgedragen bij verkoop van een woonboot.

Ons woonwagenbeleid verloopt goed. De exploitatie van de gemeentelijke woonwagenvoorzieningen voldoet aan het gemeentelijk tarievenbeleid; in 2016 realiseren we het laatste deel van de bezuinigingen. De jaarlijkse concernbijdrage in de kosten van Bureau Woonwagenzaken is dan nog 7 duizend euro, drie jaar geleden was dat nog 222 duizend euro. Dat resultaat is bereikt door hogere inkomsten en lagere uitgaven. In 2015 nam de gemeenteraad kennis van het beleid rondom stadsnomaden. Dat beleid blijft in 2016 hetzelfde.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We passen het systeem van uitgifte van ligplaatsvergunningen voor woonboten aan. We geven meer ruimte aan een meer divers gebruik van het water en ontwikkelen nieuwe vormen van wonen op het water. Door andere plekken te ontwikkelen, ontstaat bijvoorbeeld binnen de Diepenring ruimte. Daarbij respecteren we de verworvenheden van de huidige vergunninghouders. Er is ook voor 2016 geen sprake van een actief programma op het gebied van woonwagenvoorzieningen.

Activiteiten

Nieuwe uitgiftesystematiek ontwikkelen voor ligplaatsvergunningen

Faciliteren initiatieven voor nieuwe woonvormen op het water

Ontwikkelen ruimtelijk kader voor wonen op het water

Verhuur en beheer woonwagenvoorzieningen

Deelprogramma 5

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Aandeel in het totaal programma

We willen:

 • Een hogere slaagkans van jongeren (< 27 jaar) voor een sociale huurwoning;
 • Een hogere slaagkans voor alle woningzoekenden voor een sociale huurwoning;
 • Een toename van het totaal aantal huurwoningen met een huurprijs beneden de liberaliseringsgrens van ongeveer € 710 per maand in 2015 (dit zijn sociale huurwoningen; huurwoningen boven de liberalisatiegrens zijn vrije sector huurwoningen).

EFFECT INDICATOREN

indicator

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
2020

 • Slaagkans jongeren via Woningnet

32%

35%

35%

35%

 • Totale slaagkans via Woningnet

35%

35%

35%

35%

 • Aantal zelfstandige en onzelfstandige woningen via Woningnet

35.911

36.000

36.000

36.000

Beleidsvelden

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Samen met de corporaties zetten we ons in voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens. We maken met de corporaties afspraken over nieuwbouw, verkoop en sloop.  

We willen:

 • Een zo helder mogelijke verdeling van huurwoningen, met zo min mogelijk regels;
 • Dat het aantal mensen dat een sociale huurwoning krijgt toegewezen gaat stijgen. Ons streven is dat er jaarlijks in ieder geval jaarlijks 10% van de totale voorraad van 36.000 woningen vrijkomtIn de wijken.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Het jaarlijks aantal vrijkomende sociale huurwoningen schommelt al jaren tussen de 3.000 en 3.500: ongeveer 10% van de totale woningvoorraad. Door onzekerheid omtrent de economische situatie verhuizen mensen minder en stagneert de bouw van nieuwe woningen. Tussen 2013 en 2014 is het aantal mensen dat zich inschrijft bij Woningnet licht toegenomen. Het aantal mensen dat actief zoekt naar een woning blijft stabiel. We zien wel een opleving in de nieuwbouw van woningen en de verkoop van bestaande woningen

Volgens nieuwe regels moeten corporaties in 2016 bij de toewijzing nog meer op inkomen gaan sturen. Aan tenminste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag moeten ze een woning toewijzen onder de zogenaamde aftoppingsgrens (rond 600 euro). De aftoppingsgrens wordt gebruikt om te bepalen hoeveel huurtoeslag een huishouden krijgt. Boven de aftoppingsgrens wordt (afhankelijk van het huishoudentype) minder huurtoeslag uitgekeerd.

Doelen Wat willen we bereiken 2016?

We willen dat het aantal beschikbare en toegewezen aantal woningen voor de doelgroep  jongeren (< 27 jaar) en gezinnen in 2016 gelijk blijft. Dit betekent dat we zeer terughoudend om zullen gaan met de verkoop van grondgebonden sociale gezinswoningen en dat we ernaar streven dat de gemiddelde wachttijd voor een grondgebonden woning op Woningnet gelijk blijft.

Activiteiten

Monitoren prestatieafspraken en samenwerken met de corporaties   

Deelprogramma 6

Cultuurhistorie en archeologie

Aandeel in het totaal programma

Ons doel is het beschermen, in standhouden en zorgvuldig beheren van het cultuurhistorisch erfgoed. Zowel boven als onder het maaiveld. We willen cultuurhistorie zo goed mogelijk opnemen in stedenbouwkundige en bestemmingsplannen om de  cultuurhistorische waarden te behouden. Zo willen we de identiteit en herkenbaarheid van plekken, locaties en gebieden in de gemeente vergroten.

EFFECT INDICATOREN

indicator

*

Behaald
2014

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

 • Aantal gebouwen Rijksmonumenten

1

637

637

637

637

 • Aantal archeologische Rijksmonumenten

1

32

32

32

32

 • Aantal gemeentelijke monumenten

1

559

774

774

774

 • Aantal gemeentelijke archeologische monumenten

1

22

22

22

22

 • Aantal beschermde stadsgezichten

1

8

8

8

8

1) bron: Gemeente Groningen

Beleidsvelden

Monumenten

We gaan zorgvuldig om met wat eerdere generaties Groningers ons nalieten. Via ons monumenten- en archeologiebeleid beschermen en behouden we ons cultuurhistorisch erfgoed; vanuit het besef dat de cultuurhistorie bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving van vandaag en morgen.
Dat doen we door/met:

 • Het stellen van randvoorwaarden bij verlening van omgevingsvergunningen;
 • Subsidies voor instandhouding;
 • Verzorgen van documentatie; o.a. Cultuurhistorische WaardenKaart (CWK) op internet;
 • Publieksactiviteiten en communicatie;  Open Monumentendag, Jaarboek Hervonden Stad;
 • Samenwerken met andere cultuurhistorische instellingen, zoals het. Scheepvaartmuseum.

We willen:

 • Ons cultuurhistorisch erfgoed zo goed mogelijk (laten) beschermen en beheren;
 • Bekendheid geven aan monumenten en cultuurhistorie;
 • Zo min mogelijke schade door de aardbevingen en de nieuwe regelgeving.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Behaald 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

Beoogd
 2017

 • Aantal adviezen met betrekking tot wijzigingsverzoeken bij rijks- en gemeentelijke monumenten

1

186

220

230

240

 • Aantal vergunningaanvragen (verleend/geweigerd) bij wijziging van rijks- en gemeentelijke monumenten

1

145

112

120

130

 • Aantal bouwhistorische verkenningen en aantal bouwhistorische begeleidingen ten behoeve van vergunningverlening

1

50

50

50

50

1) bron: Eigen onderzoek

Analyse Hoe staan we ervoor?

Het Rijk wil dat we het in standhouden van erfgoed zichtbaar afwegen ten opzichte van andere belangen. Daarmee experimenteren we nu bijvoorbeeld in de Wijert-Noord. Uit onderzoek blijkt dat erfgoed ook bijdraagt aan de economie en de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom wezen we in juni 2015 248 nieuwe gemeentelijke monumenten aan.

Door eerdere bezuinigingen in het beschikbare budget voor erfgoed hebben we in het bestedingsprogramma monumenten van voorjaar 2015 keuzes gemaakt. In 2016 actualiseren we onze erfgoednota, zowel de uitgangspunten daarvan als de concrete activiteiten. Inmiddels is duidelijk dat de aardbevingen en de daardoor veranderende regelgeving ook grote gevolgen hebben voor het erfgoed. De precieze implicaties kunnen we nog niet overzien.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We actualiseren onze Erfgoednota en we maken een plan van aanpak om het erfgoed de komende decennia zo goed mogelijk in stand te houden in het licht van aardbevingen en de nieuwe regels als gevolg daarvan.

Activiteiten

Actualiseren Erfgoednota

Uitvoeren monumentenbeleid; verstrekken van subsidies

Communicatie en organisatie van publieksactiviteiten

Risico's aardbevingen inventariseren en plan van aanpak maken

Archeologie

Onze ambities, doelen en instrumenten van ons archeologiebeleid zijn in grote lijnen dezelfde als van het monumentenbeleid.

We willen:

 • Beschermen en in standhouden van het archeologische bodemarchief;
 • Documentatie van het bodemarchief waar dat door werkzaamheden verloren gaat;
 • Bekendheid geven aan de resultaten van archeologisch onderzoek.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Behaald 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

 • Jaarlijks aantal archeologische adviezen bij verleende omgevingsvergunningen

1

50

55

60

65

 • Jaarlijks aantal archeologische activiteiten (vooronderzoeken, begeleidingen, waarnemingen en opgravingen)

1

20

20

20

20

1) bron: Gemeente Groningen

Analyse Hoe staan we ervoor?

Ten opzichte van voorgaande jaren neemt het aantal archeologisch te toetsen bouwaanvragen opnieuw toe. Dat komt door een grotere bouwactiviteit en door het toepassen van archeologieregels in nieuwe bestemmingsplannen. De archeologische begeleiding van gemeentelijke werken maakt altijd deel uit van de aanbesteding en neemt in omvang gestaag toe.

De gemeentelijke opgravingsvergunning is verlengd tot januari 2016, wanneer de nieuwe Erfgoedwet ingaat. Om opnieuw die vergunning te krijgen, dient de gemeentelijke archeologie gecertificeerd te zijn. Aan die kwalificaties kunnen we niet voldoen. De vergunning zal niet worden verlengd. We hebben onvoldoende geld voor (verplichte) vergoeding van grote archeologiekosten als gevolg van voorschriften. In dergelijke gevallen zullen we ad hoc een oplossing moeten vinden.

We nemen deel aan het project Geopark De Hondsrug. Dat krijgt naar verwachting binnenkort de status Unesco European Geopark.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We gaan het archeologische en milieukundig vooronderzoek gezamenlijk openbaar aanbesteden.

We gaan de kwaliteit van de gemeentelijke monumenten opnieuw, anders dan vorig jaar verwacht, monitoren. In 2017 vindt een derde en laatste inspectie plaats; de middelen zijn dan uitgeput.

Activiteiten

Opstellen van de Groninger Onderzoekagenda Archeologie

Uitvoeren beleid; verstrekken van subsidies

Communicatie en organisatie van publieksactiviteiten

Risico's aardbevingen inventariseren en plan van aanpak maken

Participatie in project ‘Geopark De Hondsrug’

Deelprogramma 7

Overig wonen

Aandeel in het totaal programma

Binnen het programma Wonen worden vele reguliere taken en activiteiten uitgevoerd, die niet rechtstreeks aan een van de nieuwe beleidsvelden of deelprogramma’s kunnen worden toebedeeld, maar wel een plek in de begroting moeten krijgen. Daarnaast moeten de met de wijkgerichte aanpak samenhangende middelen en het duurzaamheidsprogramma, inhoudelijk toegelicht in de eerste twee paragrafen van deze begroting, financieel aan het programma worden toegerekend. Deze activiteiten zijn financieel in het deelprogramma overig wonen ondergebracht.

Analyse Hoe staan we ervoor?

De resultaten op de bouwleges laten al enkele jaren een tekort zien. Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door het wegvallen van de grotere bouwprojecten. Daarnaast speelt de inrichting van het legessysteem een rol. In het verleden was dat geen probleem omdat de bouwleges toen met grote regelmaat een overschot opleverden waardoor een strikte ontvlechting en toerekening niet urgent en noodzakelijk was.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Om de kosten en leges beter te kunnen toerekenen aan de producten en diensten moet het legestarief voor de bouwactiviteit ontvlochten worden. Dit vraagt nader onderzoek naar kengetallen rondom die producten en diensten. Deze informatie, ureninzet gecombineerd met de uurtarieven, levert input op voor een nieuw tarief. In 2016 willen we dit nieuwe tarief vaststellen.

De invoering van de Omgevingswet staat gepland voor 1 januari 2018. De Omgevingswet betreft een stelselwijziging met grote gevolgen voor de huidige manier van werken. Met name voor de digitalisering en het beleid (één omgevingsplan voor de hele gemeente) zal dit de nodige inzet vergen.

Activiteiten

Regulier beheer van gemeentelijke gronden en vastgoed (zie ook paragraaf 7 Grondbeleid)

Snelle en adequate vergunningverlening en handhaving binnen het ruimtelijke  domein

Voorbereiden van de invoering van de nieuwe Omgevingswet

Doorontwikkelen van de wijkgerichte aanpak (zie paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken)

Uitvoeren van nieuwe programma Groningen geeft Energie