Veiligheid

Deelprogramma 1

Veilige woon- en leefomgeving

Aandeel in het totaal programma

We willen veiligheid in wijken en buurten op peil houden en waar nodig vergroten. Het gaat daarbij om het voorkomen van overlast, verloedering en criminaliteit. Het gaat zowel om de openbare ruimte als de huiselijke kring. Er zijn raakvlakken met gebiedsgericht werken en beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Juist omdat het voor iedere Stadjer belangrijk is zich buiten én binnen veilig te voelen, werken we aan een veilige woon- en leefomgeving vanuit verschillende beleidsterreinen.

EFFECT INDICATOREN

indicator

Behaald
2012

Behaald
2014

Beoogd
2015

Beoogd
2016

 • Onveiligheids gevoel

20%

21%

21%

< 20%

 • aantal meldingen overlast politie

6.003

6.158

6.150

< 6.000

 • Overlastcijfer

3,5

3,3

3,3

< 3,3

 • Aantal geweldsincidenten centrum

862

692

< 700

650

 • Aantal meldingen huiselijk geweld

N.B.

888

900

900

 • Aantal geweldsdelicten

2.097

1.796

1.750

< 1.700

 • Aantal winkeldiefstallen

1.055

1.066

1.025

< 1.000

Beleidsvelden

Woninginbraken

Woninginbraken hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van betrokkenen. De bestrijding ervan is een van de prioriteiten in ons integraal veiligheidsbeleid. Zoveel mogelijk betrekken we de burgers zelf erbij. We organiseren regelmatig voorlichtingscampagnes, workshops, acties (gericht op Studentenhuizen), buurtschouwen, en geven individuele preventieadviezen.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2013

Behaald
 2014

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

 • Aantal uren Stadstoezicht preventievoorlichting woninginbraken

n.b.

n.b.

1.200

1.200

 • Aantal woninginbraken

1.324

1.186

1.000

900

Analyse  Hoe staan we ervoor?

Het aantal woninginbraken nam in 2014 met 10% af in vergelijking met 2013. De prognose van de politie laat voor 2015 een verdere daling zien. Deze trend duurt al langer. We intensiveerden de al bestaande hotspotgerichte aanpak. Daarnaast onderzoeken we, vooral door te kijken naar de aanpak elders in Nederland, welke maatregelen en initiatieven geschikt zijn om blijvend op te nemen in de aanpak. De geïntensiveerde aanpak werpt zijn vruchten af. Gedragsverandering (preventie) is moeilijk te realiseren.

In juni 2015 namen we in de algemene plaatselijke verordening Groningen, de verplichting voor handelaren op, om de aan- en verkoop van tweedehands goederen in het Digitaal Opkoperregister vast te leggen. Tevens startten we met de ondersteuning van een Buurtpreventieteam.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We streven naar een verdere daling van het aantal woninginbraken in 2016. We gaan door met de bestaande geïntensiveerde aanpak en we  experimenteren in delen van de stad met (nieuwe) maatregelen. Bijzondere aandacht geven we aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger bij het voorkomen van woninginbraken. Aan de hand van opgedane ervaringen stellen we in juli 2016 een integraal plan van aanpak vast.

Activiteiten

In pilotvorm opzetten en ondersteunen van buurtpreventieteams

Vaststellen integraal jaarplan Woninginbraken  

Diverse preventieactiviteiten

Organiseren van competitie “leukste Studentenhuis”

Opzetten van een persoonsgerichte aanpak voor ‘veelplegende’ woninginbrekers

Geweld (uitgaansgeweld, huiselijk geweld, veilige publieke taak)

Onder het overkoepelende thema 'geweld' vallen verschillende delicten zoals geweld op straat, huiselijk geweld en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Geweldsdelicten hebben een hoge impact op slachtoffers en hun omgeving. Daarom hebben we aandacht voor deze verschillende vormen van geweld. We streven daarbij naar zo min mogelijk geweld, thuis en op straat.

Groningen heeft veel uitgaansgelegenheden. Tijdens de stapavonden op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er vele tienduizenden bezoekers in de uitgaansgebieden. Het uitgaansgebied heeft een sterke regio-functie. Het grootste en drukst bezochte gebied is de Poelestraat/Peperstraat/Grote Markt.  

Onder huiselijk geweld verstaan we (ex)partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Ongeveer 1 op de 3 zaken met een dodelijk slachtoffer is het gevolg van huiselijk geweld. Groningen is als centrumgemeente samen met de andere Groninger gemeenten verantwoordelijk voor het ontwikkelen en invoeren van beleid om huiselijk geweld te bestrijden. Voor onze ambities als Centrumgemeente verwijzen we u naar het Programma Zorg en Welzijn.

Eén van de manieren om huiselijk geweld te beëindigen is de Wet tijdelijk huisverbod. Daarbij grijpt de burgemeester in een dreigende situatie in zonder dat er (al) een strafbaar feit is gepleegd. Bij een huisverbod komt er direct afgestemde hulpverlening door alle betrokken instanties op gang, ook voor kinderen die daarvan getuige zijn geweest

Er is een landelijke programma Veilige Publieke Taak (VPT). Dat moet eraan bijdragen dat werknemers met een publieke taak hun werk veilig en respectvol kunnen doen. We willen een structurele aanpak, via onder andere het ondersteunen van werkgevers, registratie, aangifte en nazorg. We hebben speciale aandacht voor een goede afhandeling van aangiften.

Wij willen:

 • De objectieve en subjectieve veiligheid in het uitgaansgebied verbeteren
 • Geweld in afhankelijkheidsrelaties duurzaam beëindigen;
 • Een veilige thuissituatie bevorderen;
 • Slachtoffers van huiselijk geweld, direct veiligheid bieden.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2013

Behaald
 2014

Beoogd 2015

Beoogd
 2016

Uitgaansgeweld/veilig uitgaan

 • Geweldsincidenten Centrum (obv aangiften)

761

692

<700

650

Huiselijk geweld

 • 1e hulptrajecten SHG

180

170

170

 • Huisverboden

45

40

40

 • Meldingen huiselijk geweld

888

900

900

Veilige Publieke Taak (VPT)

 • Aantal aangiften

80

93

80

75

Analyse Hoe staan we ervoor?

Uitgaansgeweld/Veilig uitgaan
Het aantal aangiften van uitgaansgeweld in de binnenstad daalde de afgelopen jaren van 945 in 2011 naar 692 in 2014. We verwachten dat het aantal geweldsdelicten stabiliseert.

In 2015 werd het geactualiseerde Convenant Veilig Uitgaan van kracht. Dit moet de meetbare veiligheid en het gevoel van veiligheid verbeteren. Het Convenant loopt door in 2016.  In 2017 evalueren we het.

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld komt veel voor in onze stad. In 2014 gaf de politie 888 meldingen door aan het Steunpunt huiselijk geweld. Daarvan werd in 45 zaken een huisverbod afgekondigd, waarbij 43 kinderen betrokken waren. In 180 zaken startte het traject ‘eerste hulp bij huiselijk geweld’, met hulpverlening door het maatschappelijk werk. Hierbij waren 166 kinderen betrokken.  

We faciliteren met rijksgeld de vrouwenopvang en Veilig Thuis. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod. Voor het duurzaam beëindigen van geweld is een huisverbod alleen niet voldoende. Alle betrokkenen moeten hiervoor samen een hulpverleningsplan maken. We onderzoeken momenteel samen met alle betrokken partijen op welke manier we onze aanpak na een huisverbod/code rood kunnen verbeteren. In 2015 komen we daarvoor met een voorstel dat we in 2016 kunnen invoeren.

In 2015 is het Veiligheidshuis begonnen dagelijks de meldingen huiselijk geweld te screenen. Ook is er dagelijks overleg met Veilig Thuis over deze meldingen. Door de ernst van de gevallen zien we de noodzaak van deze samenwerking en het belang om hierover meer structurele afspraken te maken. we starten daarom met een gezamenlijke aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Het gaat om het delen van informatie aan de voorkant waardoor we de risico’s beter kunnen inschatten.

Veilige Publieke Taak (VPT)
Uit landelijk cijfers blijkt dat drie op de vijf deelnemers regelmatig te maken krijgt met agressie en geweld. Dit is onacceptabel.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Uitgaansgeweld/Veilig uitgaan
We streven naar een afname tot 650 aangiften. Daarnaast willen we ook dat het gevoel van veiligheid verbetert. Dit meten we eind 2016 voor de tweede keer

We handhaven het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar (prioriteit) en zetten in op de bestrijding van overlast wegens (overmatig) alcohol- en druggebruik

Huiselijk geweld
We willen inzetten op een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom wordt ingezet op het faciliteren en waarborgen van informatiedeling  

Veilige Publieke Taak (VPT)
We willen de aanpak van Veilige Publieke Taak Noord-Nederland uitbreiden naar het onderwijs, de zorg en woningcorporaties

Activiteiten

Uitgaansgeweld/Veilig uitgaan
Uitoefenen integraal toezicht en handhaving.

Handhaving verbod verkoop alcoholhoudende drank 18-.

Opleggen verblijfsontzeggingen en gebiedsverboden voor overlastveroorzakers en geweldplegers.

Voortzetten cameratoezicht en Panel Deur-beleid.

Huiselijk geweld
Faciliteren vrouwenopvang en Veilig Thuis (centrumgemeente)

Toepassen Wet tijdelijk huisverbod.

Financieren en faciliteren gezamenlijke aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld (Veiligheidshuis)  

Veilige Publieke Taak (VPT)
Uitvoeren Plan van Aanpak Veilige Publiek Taak Noord-Nederland 2016 – 2017

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Met toezicht en handhaving bevorderen we dat mensen regels naleven. De politie kijkt vooral naar de openbare orde en veiligheid, wij richten ons op de leefbaarheid. Daartoe zijn wij zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig in de wijk. Wij functioneren als gastheer, maar als mensen de regels overtreden, treden wij stevig op. Wij hebben samenwerkingsafspraken met de politie over een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak.

Het aantal evenementen in onze stad groeit; veel evenementen keren jaarlijks terug. Wedstrijden van FC Groningen trekken tweewekelijks duizenden bezoekers naar de Euroborg. Een bruisende (evenementen)stad kan niet zonder aandacht voor veiligheid, zowel in de voorbereiding als tijdens een evenement. Bij complexe evenementen, zoals Koningsdag en risicowedstrijden, maken we een veiligheidsplan op maat.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

Toezicht en handhaving openbare ruimte

 • Aantal uren inzet openbare ruimte

26.100

26.100

Evenementen

 • Ureninzet Stadstoezicht grote evenementen

670

670

 • Ureninzet vergunning toezicht handhaving

500

500

Analyse Hoe staan we ervoor?

Toezicht en handhaving openbare ruimte
Wij werken in drie stadsdelen: Noord, Centrum en Zuid. Hiermee sluiten wij aan op de wijkindeling bij de politie. Daarmee verbetert ook de samenwerking tussen de agenten en de medewerkers van de gemeente ‘in de wijk’. Persoonlijke contacten en afstemming zijn belangrijk.
We werken nauw samen met en maken onderdeel uit van het gebiedsgericht werken. Zo dragen wij bij aan de vergroting van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Wij werken aan de professionalisering van onze toezicht- en handhavingstaken. Dat doen we door het vergroten van de basiskennis van onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s). Ook investeren we in de verbetering van de houding en het gedrag ‘op straat’.

Wij willen over onze huidige samenwerking met Veiligheidszorg Noord in 2015 een besluit nemen.

Steeds meer mensen doen een beroep op ons toezicht en onze handhaving in de openbare ruimte. Dit komt onder meer door een stijging van het aantal evenementen.

Evenementen
Vanaf 2015 werken we voor een aantal evenementenlocaties met locatieprofielen. De ervaringen hiermee zijn positief. Het blijft echter maatwerk om de risico's van evenementen in kaart te brengen en de maatregelen hierop aan te passen. We zetten gemeentelijke toezichthouders in bij (grootschalige) evenementen. Dit geldt ook voor de voetbalwedstrijden van FC Groningen waarbij we ook gebruik maken van de kennis van het supportersproject.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Toezicht en handhaving openbare ruimte
Wij willen meer zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn in de wijk, de Boa's doelmatiger inzetten, verder professionaliseren en de samenwerking met onze ketenpartners, vooral de politie, verbeteren.

Evenementen
We bereiden grootschalige evenementen en risicowedstrijden specifiek voor en maken een veiligheidsplan op maat.

Activiteiten

Toezicht en handhaving openbare ruimte
Uitvoeren toezicht- en handhavingstaken op basis van handhavingsprogramma 2016

Verder professionaliseren toezicht en handhavingstaken (opleiding, protocollen, sturingsinfo)

Evenementen
Inzetten toezicht- en handhaving op basis van handhavingsprogramma 2016

Continueren supportersproject

Uitbreiden werkwijze locatieprofielen

Overlast

Overlast is een containerbegrip voor onder meer woonoverlast, geluidsoverlast, studentenoverlast, drugsoverlast, vervuiling en dierenoverlast. Plegers zijn oud én jong,  ze opereren individueel of in groepen. Soms gaat overlast gepaard met criminaliteit, zoals in het A-kwartier. De diversiteit van overlast maakt bestrijding ervan ingewikkeld. Dit vereist nauwe samenwerking tussen zorg, veiligheidspartners en bewoners. Dat doen we onder andere met de Meldpunten Overlast & Zorg, het Veiligheidshuis en de Sociale Wijkteams. Stadstoezicht speelt hierbij ook een belangrijke rol.

We willen overlast zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Waar overlast zich toch voordoet treden we adequaat op, waar mogelijk samen met bewoners en ondernemers.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd 2015

   Beoogd 2016

 • Ureninzet Stadstoezicht terugdringen overlast in woonwijken

650

650

Analyse Hoe staan we ervoor?

Onze strategie is om samen met bewoners en zorg- en veiligheidspartners zo vroeg mogelijk te komen tot een persoonsgebonden aanpak. Dit hebben we in 2015 zo toegepast. Ook een aanpak per wijk of straat is mogelijk. Het aanpakken van overlast vraagt om informatiedeling, maar ook om voorlichting geven en toepassen van dwang en drangmaatregelen. Het gezamenlijk optrekken van de zorg en justitiële partijen en bewoners is daarbij zeer wenselijk. In 2012 was het samengestelde overlast cijfer (geluidsoverlast, overlast door jongeren en overlast door omwonenden) 3,5. In 2014 betrof dit cijfer 3,3.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen de wisselwerking tussen zorg, veiligheid en bewoners bij het voorkomen en bestrijden van overlast versterken. Daartoe ontwikkelen we aan de hand van gedeelde kennis en informatie een gezamenlijke en persoonlijke aanpak. In 2016 willen we meer aandacht besteden aan verwarde personen.

Activiteiten

Opzetten integrale aanpak verwarde personen

Voortzetten persoons- of pandgebonden aanpak

Doorontwikkelen veelplegeraanpak

Inzetten Stadstoezicht

Veilig ondernemen

Voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat is veiligheid belangrijk. Veilig ondernemen benaderen we breed. We hechten aan een binnenstad en bedrijventerreinen waar het schoon, heel en veilig is. Winkeldiefstal springt het meest in het oog, waarbij getroffenen vaak geen aangifte doen. We willen het aantal winkeldiefstallen verminderen.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Het aantal winkeldiefstallen geeft een redelijk stabiel beeld de laatste jaren. In 2016 willen we de licht dalende trend doorzetten.

Het Servicepunt Detailhandel Groningen is aanspreekpunt voor ondernemers in de binnenstad, ook op het gebied van veiligheid.

Stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen (BBOG) houdt zich bezig met de bedrijventerreinen. BBOG heeft collectieve surveillance opgezet. De stichting voert jaarlijks een borgschouw uit op de bedrijventerreinen waarin ook specifiek aandacht is voor veiligheid. Op bedrijventerrein Westpoort is nu cameratoezicht.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Aandacht genereren voor veilig ondernemen. We zetten hierbij specifiek in op winkeldiefstal.

Activiteiten

Diverse activiteiten in samenwerking met het bedrijfsleven

Radicalisering/jihadisme

Radicalisering en jihadisme is een actueel thema in de bedreiging van de nationale en lokale veiligheid en rechtsorde. Gemeenten kunnen te maken krijgen met uitreizigers, terugkeerders, geradicaliseerde inwoners, terroristische incidenten, opsporingsonderzoek naar terrorisme of arrestaties van terrorismeverdachten. Dit vereist samenwerking tussen bestuurlijke en strafrechtelijke partijen: gemeente, politie en justitie.

Coördinatie van de aanpak van radicalisering en jihadisme gebeurt in Noord-Nederland in het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg onder voorzitterschap van de regioburgemeester én via de lokale driehoeken in Noord-Nederland.

We willen:

 • De democratische rechtsstaat en lokale openbare orde en veiligheid beschermen;
 • De voedingsbodem voor radicalisering wegnemen;
 • Jihadisme bestrijden en verzwakken.

Analyse Hoe staan we ervoor?

In 2015 vond in Groningen de bestuurlijke conferentie radicalisering/jihadisme plaats. Daarmee begon het ontwikkelen van een gecoördineerde aanpak van radicalisering in onze regio. De conferentie was de basis voor adequate samenwerking en informatie-uitwisseling. De plannen zijn opgeschreven in een (concept) handelingskader aanpak Radicalisering. Na de bespreking door de 14 lokale driehoeken, stellen we dit kader in september 2015 vast.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We werken  aan het opzetten van een adequate ‘informatie-structuur’, het trainen van werkers in de wijken en het verwerven van (meer) inzicht en kennis van instanties die betrokken zijn bij de bestrijding van terrorisme en jihadisme. We maken een handelingsplan op hoofdlijnen.

Activiteiten

 Opzetten informatiestructuur Radicalisering en polarisatie

Deelprogramma 2

Jeugd en veiligheid

Aandeel in het totaal programma

We willen dat jongeren opgroeien in een veilige omgeving, thuis en daarbuiten. We willen dat jongeren de kennis en de vaardigheden hebben om goede keuzes te maken. Jongeren die overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen, volgen we nauwlettend en geven we waar mogelijk nieuw perspectief.

Beleidsvelden

Alcohol en drugsgebruik

Het effect van drugs en alcoholgebruik onder jongeren manifesteert zich in schoolverzuim en -uitval, vandalisme, geweld, gezondheidsschade en instroom in de zorg. In de Centra voor Jeugd en Gezin werken onze leerplichtambtenaren, het schoolmaatschappelijk werk, de Jeugdgezondheidszorg en het jongerenwerk nauw samen aan preventie en hulpverlening aan scholieren.

We willen:

 • Dat jongeren goed geïnformeerd zijn over de risico’s van alcohol- en druggebruik;
 • Dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken omhoog gaat;  
 • Dat het overmatig gebruik van alcohol daalt;
 • Dat jongeren onder de 18 geen toegang hebben tot drugs.  

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

*

Beoogd
2015

Beoogd
2016

 • Aantal uren inzet controles 18-

1.000

1.000

Analyse Hoe staan we ervoor?

Het Convenant Alcohol en Jongeren uit 2012 is de basis voor preventieactiviteiten in het onderwijs om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Het uitvoeringsprogramma “De maat is vol, alcohol en jongeren 2013 – 2016” loopt. Aan het einde van de looptijd maken we de resultaten bekend over de alcoholconsumptie onder jongeren. In de nieuwe Drank- en Horecawet geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar. Horecahandhavers houden hierop extra controles. Dit zetten we voort in 2016. In Beijum en Lewenborg loopt een project gericht op beperking softdrugsgebruik onder jongeren. We ontwikkelen een nieuwe drugsnota. Hierin zal specifiek aandacht zijn voor preventie van drugsgebruik. In 2016 zullen we hiervoor een uitvoeringsprogramma maken.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We zetten specifiek in op de aanpak van drugsgebruik onder jongeren (preventief) en zetten in op handhaving van de leeftijdsgrens voor het gebruik van alcohol.

Activiteiten

Uitvoeren diverse preventieprojecten en -lessen in basis-, speciaal-, voortgezet- en beroepsonderwijs

Voortzetten aanpak Noorddijk

Voortzetten van de Maat is vol – Uitvoeringsprogramma alcohol en jongeren 2013 – 2016. Dit is een integrale aanpak van Verslavingszorg Noord Nederland, OM, Politie, GGD, Onderwijs en gemeenten

Subsidiëren Jimmy’s: Jimmy's is het Centrum voor Jeugd en Gezin voor jongeren van 12 – 18 jaar. Bij Jimmy’s online, op locatie en in de ‘winkel’ kunnen jongeren terecht voor informatie en advies over leefstijl, scholen, werken, wonen, geld en zeker ook met vragen over alcohol en drugs bij Jimmy’s

Maken uitvoeringsprogramma drugs onder jongeren

Problematische jeugd(groepen)

Jeugdgroepen en risicojeugd kunnen zorgen voor overlast in wijken en buurten. Het betreft veelal kwetsbare jongeren. We vinden het belangrijk niet alleen de overlast te bestrijden, maar de jongeren ook nieuw perspectief en nieuwe kansen te bieden. We hanteren een integrale aanpak problematische jeugdgroepen, die we inzetten bij de eerste signalen van een problematische jeugdgroep en houden wanneer de groep is ‘afgeschaald’ de risicojeugd in beeld. Daarbij richten we ons op de jongere zelf, op zijn of haar sociale netwerk en de wijk.

We willen het ontstaan van problematische jeugd en jeugdgroepen voorkomen en verminderen. We willen voorkomen dat jongeren risicogedrag vertonen en dit risicogedrag verminderen. We zetten daarbij in op het vergroten van de weerbaarheid van jongeren en willen recidive voorkomen.   

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
2014

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

 • Aantal problematische jeugdigen in veiligheidshuis
 • Overlast door groepen jongeren

75

12%

175

N.B.

200

<12%

Analyse Hoe staan we ervoor?

We hebben op jaarbasis gemiddeld gezien ongeveer drie jeugdgroepen. Deze jeugdgroepen zijn gekwalificeerd als hinderlijk en vallen daarmee in de lichtste categorie van problematische jeugdgroepen. In 2014 gaf 12% van de Stadjers aan overlast te ervaren van groepen jongeren. We zetten Straathoekwerkers en Halt in om jeugdigen (al dan niet in groepsverband) aan te spreken en te begeleiden. We proberen hiermee risicogedrag en overlast te verminderen. Op individueel niveau worden in 2015 rond de 175 problematische jeugdigen besproken in het Veiligheidshuis. We geven hiermee invulling aan de persoonsgebonden aanpak.  

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Afname en snel aanpakken van problematische jeugdgroepen. Jongeren (en hun ouders), die deel uit (gaan)maken van jeugdgroepen en dreigen af te glijden naar overlastgevend gedrag of criminaliteit snel signaleren en zo nodig verwijzen naar zorg. Ondersteuning bieden aan het sociale netwerk en de wijk.

Activiteiten

Voortzetten integrale aanpak problematische jeugdgroepen

In beeld houden risicojeugd bij Veiligheidshuis door coördinator Jeugd

Inzetten Straathoekwerk en Halt voor preventieve activiteiten

Deelprogramma 3

Integriteit en veiligheid

Aandeel in het totaal programma

Handel in drugs, witwassen van zwart geld en uitbuiting zijn voorbeelden van criminele (economische) activiteiten die de samenleving en de rechtsorde kunnen ondermijnen. De onderwereld kan verweven raken in de bovenwereld.

Wij willen de verbinding tussen onder- en bovenwereld  aanpakken en voorkomen dat de overheid criminaliteit faciliteert. We willen de samenleving beschermen tegen deze vorm van criminaliteit door samen met onze partners in te zetten op het aanpakken van criminele infrastructuren in onze gemeente.  We doen dat onder andere met het OM, de politie, de belastingdienst, het kadaster, de woningbouwcorporaties, maar ook met banken, energieleveranciers, en mogelijke andere partijen zoals makelaars.

Beleidsvelden

Ondermijnende of georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde of ondermijnende criminaliteit zorgt niet alleen voor veel onveiligheid en overlast bij de bevolking, maar ook voor minder zichtbare, sluipende ontwrichting en ondermijning van de samenleving door de verwevenheid van de onder- met de bovenwereld. We willen voorkomen dat de georganiseerde misdaad misbruik maakt van gemeentelijke dienstverlening. Vaak is er sprake van beroepscriminelen en facilitators die een (sleutel)rol spelen in samenwerkingsverbanden en netwerken die in toenemende mate fluïde van karakter zijn. Vormen van georganiseerde misdaad zijn onder andere de productie van en handel in drugs, mensenhandel, witwassen/vastgoed, fraude en milieucriminaliteit.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

 • Aantal RIEC-onderzoeken *

1-2

1-2

* RIEC: Het RIEC Noord (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) ondersteunt en adviseert het lokale bestuur bij de aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Georganiseerde criminelen weten goed buiten beeld te blijven. Vaak is er ook geen direct slachtofferschap. Er zijn daarom relatief weinig aangiften die de politie alert maakt op deze vorm van misdaad.  Een indicatie van de omvang is daarom moeilijk te geven. Bij de geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit ligt het accent op de regionaal bepaalde prioriteiten en op de in het Nationaal Dreigingsbeeld gesignaleerde dreigingen (drugscriminaliteit, witwassen/vastgoed, mensenhandel, fraude, milieucriminaliteit, motorbendes).

We werken samen met het RIEC, de politie, het OM en de Belastingdienst; we gebruiken de Wet BIBOB bij vergunningaanvragen prostitutie en horeca, enkele WABO-vergunningen en vastgoedtransacties.

De ondermijnende of  georganiseerde misdaad kan niet effectief aangepakt worden met  uitsluitend een strafrechtelijke aanpak door politie en justitie. In sommige gevallen beschikt  een gemeente over meer slagkracht om barrières op te werpen en daardoor  “een spaak in het wiel te steken” van de criminele activiteiten.  Een effectieve aanpak vereist daarom een georganiseerde overheid (politie, OM, gemeente, Belastingdienst (RIEC)) die alle middelen en instrumenten inzet die tot haar beschikking staan om het criminele ondernemersklimaat te verslechteren.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Concreet meetbare doelstellingen zijn voor dit beleidsterrein moeilijk aan te geven omdat er geen, of slechts zeer beperkt zicht is op de omvang van deze vormen van criminaliteit.
Naar aanleiding van  “Wijkenaanpak en Ondermijnende Criminaliteit”  (Prof. dr. Tops e.a. 2014) vergaren we in 2016 meer informatie over georganiseerde misdaad op wijkniveau; via onder andere welzijnswerkers en jongerenwerkers.

Activiteiten

Inzetten bestuurlijk instrumentarium

Verkennen mogelijkheden bestrijden misdaad via 'wijkaanpak'

Mensenhandel

Mensenhandel betreft een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij mensen, veelal met list en bedrog, worden verleid arbeid te verrichten binnen bepaalde economische branches, waardoor zij echter geen sturing meer kunnen uitoefenen op hun eigen werk- en leefsituatie. Deze vorm van georganiseerde criminaliteit komt voor in diverse branches, maar in Groningen vooral binnen de (vergunde en niet-vergunde) prostitutiebranche.

We willen:

 • Mensenhandel tegengaan en bestrijden;
 • Dat Groningen een onaantrekkelijk afzetgebied is voor mensenhandelaren;
 • Signalen van mensenhandel vroegtijdig herkennen en zo vroeg mogelijk interveniëren.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Sinds 2011 werken alle gemeenten in de provincie, politie, vreemdelingenpolitie, Openbaar Ministerie, hulp- en zorginstellingen, Belastingdienst en Kamer van Koophandel samen (ketenaanpak) in signalering, interventie en hulpverlening. De ketenregisseur werkt vanuit het Veiligheidshuis. In 2015 is een plan gemaakt voor provinciegrens overschrijdende samenwerking in Noord-Nederland.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

De betrokken instellingen gaan in Groningen, Friesland en Drenthe op basis van één gezamenlijk plan van aanpak werken. We willen het bewustzijn voor signalen van mensenhandel bij diverse “frontoffice-medewerkers”, hulpverlening, vergroten en we breiden de capaciteit voor de zorgcoördinatie aan slachtoffers uit. Aan ieder daadwerkelijk signaal van mensenhandel moet een adequaat vervolg zijn gegeven door de ketenregisseur.

Activiteiten

Toepassen ketenaanpak mensenhandel

Vergroten van bewustzijn voor signalen mensenhandel

Verhogen capaciteit zorgcoördinatie aan slachtoffers van mensenhandel (extra middelen)

(vergunde) prostitutie

De stad Groningen kent twee raamprostitutiegebieden, met in totaal 62 panden en 146 ramen. Het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden gebeurt door de bestuurlijk toezichthouders van de gemeente in samenwerking en afstemming met de politie. We willen de arbeidsomstandigheden van prostituees verbeteren en willen illegale prostitutie bestrijden. Tevens werpen we barrières op tegen mensenhandel en uitbuiting.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
2015

Beoogd
2016

 • Aantal uren inzet VTH

1.200

1.200

Analyse Hoe staan we ervoor?

Per 1 januari 2016 zal geen prostitutie meer toegestaan zijn in het gebied Vishoek/Muurstraat/Hoekstraat. De exploitatie van de daar gevestigde prostitutiebedrijven zal per die datum moeten zijn beëindigd.

Uit controles blijkt dat de exploitanten van vergunde prostitutiebedrijven zich goed aan de regels houden. Toch doen zich in de branche nog diverse misstanden voor, zoals mensenhandel, gedwongen prostitutie en minderjarigen in de prostitutie. De bestaande regelgeving, landelijk en lokaal, biedt onvoldoende mogelijkheden hier tegen op te treden. Daarom zijn we, vooruitlopend op de Landelijke Wet Regeling Prostitutie, bezig om  nieuw lokaal prostitutiebeleid te maken. In het nieuwe beleid zijn zo veel mogelijk barrières opgenomen tegen mensenhandel en uitbuiting en is de minimumleeftijd voor prostituees verhoogd van 18 naar 21 jaar. Verder is er in het nieuwe beleid meer aandacht voor de mogelijkheden voor prostituees om 'uit te stappen'.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Implementeren/uitvoeren nieuw lokaal prostitutiebeleid waaronder:

 • de verplichtstelling van bedrijfsplannen voor prostitutiebedrijven;
 • maximale werktijden voor de prostituees;
 • registratieplicht prostituees;
 • de aanwezigheidsplicht van exploitanten/beheerders.

Activiteiten

Uitvoeren nieuw lokaal prostitutiebeleid

Geïntensiveerd toezicht houden

Georganiseerde hennepteelt/drugshandel

Ons drugsbeleid beslaat meerdere terreinen. De belangrijkste daarvan zijn:

Coffeeshops
Het gaat hierbij over onder welke voorwaarden een coffeeshop kan worden gedoogd. Daarbij geldt een maximumstelsel en is bijvoorbeeld de afstand van de coffeeshop tot scholen van belang.

Wietteelt
Landelijk en lokaal speelt de discussie over de regulering van de wietteelt. Wij hebben het Manifest ‘Joint Regulation’ ondertekend, waarin het kabinet wordt opgeroepen om een landelijk stelsel van gecertificeerde en gereguleerde wietteelt in te voeren. Het kabinet wil deze pilots niet toestaan.

Damocles-beleid
Het Damocles-beleid is gericht op de bestrijding van hennepkwekerijen. We werken hierin samen met de politie, OM, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen. Aanvullend op het strafrechtelijke traject van politie en OM kan de gemeente bestuursrechtelijke maatregelen nemen, zoals het sluiten van panden.

We willen hennepteelt en handel in drugs ontmoedigen.

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Behaald
 2013

Behaald
2014

Beoogd
2015

Beoogd
 2016

 • Aantal bestuursrechterlijke maatregelen

9

14

10

15

Analyse Hoe staan we ervoor?

In maart 2015 is het Damocles-beleid (gestart in 2013) geëvalueerd. Daaruit bleek dat de gemeente Groningen bij het sluiten van panden in voldoende mate rekening houdt met kwetsbaren, zoals kinderen. Het Damocles-beleid wordt als onderdeel van de nieuwe drugsnota geactualiseerd. Belangrijk uitgangspunt van de herziening van het Damocles-beleid is om de posities van de woningbouwcorporatie en de particuliere verhuurder gelijk te trekken.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Toewerken naar een betere en effectievere informatie-uitwisseling en het opzetten van een ketenaanpak tussen de gemeente, politie, justitie, belastingdienst, woningbouwverenigingen en zorgpartners. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in de georganiseerde criminaliteit achter deze drugshandel en willen we de handel in drugs een halt toeroepen.

Activiteiten

Toezicht en handhaving hennepteelt en drugshandel

Invoeren ketenaanpak drugs

Toepassen Damocles-beleid

Deelname landelijke werkgroep regulering wietteelt en nauwgezet volgen van landelijke ontwikkelingen

Motorclubs/omg's

In Nederland is het aantal Outlaw MotorcycleGangs (OMG’s) de laatste jaren toegenomen. OMG’s zijn motorclubs die zich met enige regelmaat normoverschrijdend en crimineel gedragen. Ook in Groningen zijn vier chapters van OMG's of supportclubs bekend.  

We willen bereiken dat de OMG’s of de daaraan gelieerde supportclubs geen “vaste voet aan de grond krijgen” in bestaande horecabedrijven of buurtgebouwen of een nieuw clubhuis kunnen starten.

Analyse Hoe staan we ervoor?

In de gemeente Groningen zijn vier chapters van OMG’s of supportsclubs bekend. Ze  beschikken echter niet over een clubhuis of een andere vaste plaats van samenkomst. Initiatieven van een OMG om zich te vestigen in de gemeente worden in de kiem gesmoord door gesprekken en, waar mogelijk, de inzet van bestuursrechtelijke instrumenten op basis van o.a. bestemmingplan, Drank- en Horecawet en APVG. Ook werpen we barrières op tegen mogelijk indringen van OMG’s in de bovenwereld. Binnen de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijke Informatie en Expertisecentrum (LIEC) werken verschillende overheden samen aan een integrale aanpak met als doel de schijnbare onaantastbaarheid van OMG’s te doorbreken. De informatiepositie van de gemeente ten aanzien van de OMG’s en de supportclubs wordt, in samenwerking met het RIEC, de politie en de Belastingdienst, op peil gehouden. Dit is lopend beleid.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Op peil houden van de informatievoorziening van de gemeente ten aanzien van OMG’s en supportclubs, in samenwerking met ketenpartners.

Activiteiten

Inzetten bestuursrechtelijke instrumenten.

Inzet RIEC

Deelprogramma 4

Fysieke veiligheid

Aandeel in het totaal programma

Fysieke veiligheid omvat het voorkomen en beperken van risico’s van ongevallen, branden en rampen, incidenten waarbij mensen gewond kunnen raken of kunnen overlijden of waarbij (grote) schade ontstaat. De gemeente Groningen wil zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving, voor Groningers en bezoekers van de stad. Dit betekent in de eerste plaats dat we waar mogelijk risico’s willen wegnemen of beperken, door onveilige situaties te voorkomen. Daarnaast moeten de hulpdiensten klaar staan als er toch iets mis gaat, goed voorbereid en voorzien van de juiste middelen.

Beleidsvelden

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Groningen (VRG) is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten in de provincie Groningen. In de Veiligheidsregio Groningen werken de Brandweer Groningen, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de gemeenten samen. De VRG verzorgt/doet:

 • Rampenbestrijding & Crisisbeheersing;
 • De complete keten voor de Brandweerzorg, samen met de Meldkamer Noord Nederland: van pro-actie, preventie, alarmering, incidentbestrijding tot aan nazorg;
 • De regionale ondersteuning van de Gemeentelijke Kolom (Bevolkingszorg).

De VRG is organisatorisch verdeeld in acht clusters, waarvan de stad er één is. Het Veiligheidsbureau Groningen van de veiligheidsregio regisseert en coördineert de multidisciplinaire samenwerking.

We willen een fysiek veilige regio; adequaat optreden bij calamiteiten en brand.

Geraamde bijdrage in 2016 van de gemeente Groningen aan de Veiligheidsregio:

Rampenbestrijding & Crisisbeheersing

   147  duizend euro

Brandweerzorg, inclusief meldkamer

14,228  miljoen euro

GHOR

     205  duizend euro

Regionale ondersteuning Gemeentelijke Kolom

281  duizend euro

Totale bijdrage aan de Veiligheidsregio

14,862  miljoen euro

PRESTATIE INDICATOREN

indicator

Beoogd
 2015

Beoogd
2016

 • Aantal gecontroleerde kamerverhuurpanden

1.123

1.150

Analyse Hoe staan we ervoor?

De Veiligheidsregio voert sinds 1 januari 2015 verschillende taken uit voor de 22 Groninger gemeenten. Voor Groningen opereert de Veiligheidsregio in het cluster Stad. In 2015 hebben we gewerkt op basis van het uitvoeringsplan 2015. De veiligheidsregio zal vóór 1 januari 2016 de hoofdstructuur van de veiligheidsregio evalueren.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

De actuele beleidsdoelen zijn vastgelegd in de Strategische Koers Brandweer & (multi-) Crisisbeheersing Veiligheidsregio Groningen 2014-2016. De focus ligt op de verbinding met de maatschappij en de lokale gemeenschap (brandweer-vrijwilligers), de vakbekwaamheid en preventie door burgers zelf. VRG streeft er naar de raad minimaal één maal per jaar te informeren over de uitvoering van de activiteiten.

Activiteiten

Brandweerzorg, Crisisbeheersing, Risicobeheersing, Brandveilig leven en ondernemen

Opstellen en uitvoeren jaarplan cluster Stad 2016

Overdracht van de brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio Groningen

Externe veiligheid

De gemeente is het bevoegde gezag (op grond van de Wet milieubeheer) voor een aantal risicobedrijven, waaronder de LPG-tankstations. De Omgevingsdienst Groningen ziet er namens de gemeente op toe dat deze voldoen aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zowel bij de vergunningverlening als bij de handhaving. De Veiligheidsregio heeft een wettelijke adviesfunctie aan het bevoegd gezag op de vergunningverlening in dit kader.

We willen zorgvuldig omgaan met de risico’s die samenhangen met de productie, de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Analyse Hoe staan we ervoor?

De veiligheidssituatie binnen onze gemeente kan in grote lijnen als ‘gunstig’ worden omschreven. Alle risicovolle inrichtingen en modaliteiten voldoen aan de grenswaarden van het plaatsgebonden risico zoals opgesteld door het Rijk. Zowel alle nieuw opgestelde ruimtelijke plannen als actualisatieplannen voldoen aan de actuele wetgeving voor externe veiligheid en bevatten een paragraaf Externe Veiligheid.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen de risico’s die productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen met zich meebrengen, beheersen en zoveel mogelijk verkleinen.

Activiteiten

Vergunningen verlenen en plannen beoordelen op basis van Het Besluit externe veiligheid inrichtingen

Uitvoeren van het provinciale ‘Uitvoeringsprogramma externe veiligheid’

Aardbevingen en gaswinning

Onze stad bevindt zich in het gebied met aardbevingen ten gevolge van de gaswinning.  

We willen:

 • Een veilige en blijvend aantrekkelijke stad;
 • Schade vergoed door veroorzaker.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Inmiddels zijn er zo’n 4.700 schadegevallen in de stad geregistreerd. De impact is duidelijk merkbaar.

Begin februari heeft het Rijk in samenwerking met gemeenten en provincie besloten tot het instellen van een Overheidsdienst Groningen. De dienst valt onder rijksverantwoordelijkheid en wordt geleid door een Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Voor Stad en regio is het de bedoeling om in de periode tot 1 oktober 2015 te komen tot een totaal programma dat als basis gaat dienen voor de Overheidsdienst Groningen, bij het uitrollen van de werkzaamheden.

De gemeente Groningen neemt een bijzondere positie in en maakt een eigen programma, naar analogie van systematiek Stadsvernieuwing/Grote Stedenbeleid. Dit betekent dat we op basis van prestatieafspraken en bijbehorende financiële middelen (fonds) zelf de opgave ter hand nemen.

Het programma richt zich niet alleen op de ruimtelijke en fysieke opgave (herstellen, versterken en verduurzamen) maar nadrukkelijk ook op de pijlers economie en sociaal en (al dan niet geïntegreerd in de andere drie pijlers): veiligheid.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen bij de rijksbegrotingsbehandeling (Tweede Kamer) voor 2016 een helder programma + investeringssom gereed hebben.

Conform het huidige collegeprogramma bewoners een stevige rol geven bij de totstandkoming van beleid.

Activiteiten

Uitvoeren jaarprogramma aardbevingen 2016 (vast te stellen najaar 2015)