Algemene inkomsten en post onvoorzien

Deelprogramma 1

Algemene inkomsten en post onvoorzien

Aandeel in het totaal programma

Conform het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) worden de onroerend zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, de hondenbelasting, de logiesbelasting, het saldo van de financieringsfunctie, het gemeentefonds, de rente van reserves van voldoende omvang en de dividenden zo zorgvuldig mogelijk begroot.

Beleidsvelden

Algemene inkomsten en post onvoorzien

Belastingen

Voor een toelichting op de belastingen verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen.

Rente
Voor een toelichting op de rente effecten verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire van 15 september 2015 van het ministerie van BZK. In 2016 wordt naar verwachting 2,4 miljoen euro meer ontvangen dan in 2015. Bij het tabblad  financiën wordt dit verder toegelicht.

Dividend
De verwachte winstuitkering van Enexis en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) valt voor 2016 naar verwachting 895 duizend euro lager uit ten opzichte van 2015.