Algemene ondersteuning

Deelprogramma 1

Algemene ondersteuning

Aandeel in het totaal programma

In het deelprogramma Algemene Ondersteuning staan de kosten opgenomen van 1. Concernstaf, 2. GMT en 3. SSC. Het deelprogramma laat de omvang zien van de indirecte algemene lasten die niet meer worden toegewezen aan de programma’s. Het gaat dan om de kosten van de concernstaf en het SSC (PIJOFACH, waaronder financiën, toezicht en controle, HRM, Juridische Zaken e.d.), de zogenaamde concernoverhead. Een deel van de op dit deelprogramma verantwoorde overhead heeft een indirecte relatie met andere programma’s. Deze lasten worden op basis van verdeelsleutels aan de programma’s toegerekend.

Beleidsvelden

Algemene ondersteuning

Analyse Hoe staan we ervoor?

In de paragraaf bedrijfsvoering geven wij een analyse van de stand van zaken op het gebied van de bedrijfsvoering in 2016. Hiervoor wordt verwezen naar deze paragraaf.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

In de paragraaf bedrijfsvoering geven wij aan welke doelstellingen wij hebben op het gebied van
de bedrijfsvoering in 2016. Hiervoor wordt verwezen naar deze paragraaf.

Activiteiten

In de paragraaf bedrijfsvoering geven wij aan welke activiteiten wij hebben op het gebied van de bedrijfsvoering in 2016. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.