Werk en inkomen

Intensiveringen coalitieakkoord 2014-2018  
Bij de coalitieonderhandelingen 2014-2018 hebben we een aantal thema’s benoemd waarop we willen intensiveren. Hiervoor stellen we extra middelen beschikbaar. In bovenstaand overzicht zijn die intensiveringsmiddelen opgenomen waarbij voor de jaarschijf 2016 een ander bedrag beschikbaar wordt gesteld ten opzichte van de jaarschijf 2015.

Voormalige ID banen
Bij de begroting 2015 is besloten 500 duizend euro te reserveren voor de jaren 2015 en 2016 voor de inzet van (gesubsidieerde) maatschappelijke banen. Het moest hierbij gaan om banen waarvan is vastgesteld dat deze samenhangen met activiteiten die door bewoners in de wijken als waardevol zijn aangemerkt. Deze banen dragen bij aan het in stand houden van een basis voorzieningenniveau aan sociaal-maatschappelijke infrastructuur in de wijken. De komende jaren zetten we verder in op wijk- en gebiedsgericht werken. Daarom is het van belang dat er voldoende capaciteit blijft (kritische massa). Vanaf 2016 stellen we daarom structureel 200 duizend euro extra beschikbaar uit de algemene middelen en gaan we jaarlijks 200 duizend euro beschikbaar stellen uit het budget voor gebiedsgericht werken.

Financiering Bbz
Per 1 januari 2013 is de financieringssystematiek van het besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) gewijzigd. Het betreft een wijziging waardoor gemeenten worden gestimuleerd om beter debiteurenbeheer op verstrekt bedrijfskapitaal te voeren. De baten van gemeenten zijn genormeerd op basis van een landelijk gemiddeld percentage. Gemeenten die niet aan deze norm kunnen voldoen worden belast met het verschil tussen de genormeerde baten en de werkelijke baten. Wij verwachten ook voor 2016 nog niet te kunnen voldoen aan de gestelde norm en hebben daardoor een tekort van 280 duizend euro. Na 2016 vervalt dit knelpunt omdat voor de jaren daarna de norm opnieuw wordt bepaald wat zal leiden tot een aanpassing van het tekort.

Screening klantenbestand WWB
Uw raad heeft in november 2013 de motie ‘Weten waar de kwaliteiten liggen’ aangenomen. Uw raad vraagt ons college om het arbeidspotentieel van de klanten met een Wwb uitkering in kaart te brengen en dit digitaal beschikbaar te maken voor werkgevers. De zogenoemde “grote caseload” bestaat naar schatting uit 7.000 klanten. In onze collegebrief die in het najaar van 2014 naar uw raad is gestuurd, staat dat we in 2015 doorgaan met de screening op doelmatigheid en dat we nog komen met een plan van aanpak en tijdspad. We willen dit onderzoek graag verbreden en behalve naar werk ook kijken of mensen de mogelijkheden hebben om op een andere manier maatschappelijk actief te worden. Ook willen we graag in beeld brengen of en op welke manier mensen al maatschappelijk actief zijn. Dit past in de manier waarop we uitvoering willen geven aan de Participatiewet en de gewenste brede participatieaanpak die is toegezegd bij de nota “Invoering van de Participatiewet in de gemeente Groningen”. De aanpak heeft een doorlooptijd van 3 jaar en kost in totaal 2,3 miljoen euro. Voor 1,9 miljoen euro dekken we dit uit het participatiebudget. Voor het restant van 400 duizend euro stellen we in 2016 extra beleidsmiddelen beschikbaar.

Transitievergoeding bij ontslag voor SW medewerkers
Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding in werking getreden. Deze vergoeding komt in de plaats van de ontslagvergoeding en is bestemd voor (om)scholing en begeleiding van de werknemer die ontslagen is. Werknemers ontvangen een transitievergoeding als de dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van UWV, door de kantonrechter of middels wederzijds goedvinden. Ook is de transitievergoeding beschikbaar als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever niet verlengt. Voor werknemers in de SW-branche wordt geen uitzondering gemaakt. Op basis van een indicatieve berekening over geheel 2014 ramen we hiervoor een bedrag van 400 duizend euro. In 2016 en 2017 stellen we hiervoor extra middelen beschikbaar. Vanaf 2018 dekken we deze lasten uit het participatiebudget.

Actualisatie tekort WIMP
Op het terrein van de SW uitvoering doet zich een aantal ontwikkelingen voor die leiden tot een tekort. De eerder geraamde omzetdaling is groter dan verwacht (nadeel 653 duizend euro). Daarnaast is er een bedrijfsvoeringstekort van 672 duizend euro. Het participatiebudget biedt onvoldoende dekking voor deze tekorten doordat dit budget wordt belast met het subsidietekort dat met 438 duizend euro toeneemt en in totaal 7,238 miljoen euro bedraagt. We stellen vanaf 2016 structureel 1,325 miljoen euro beschikbaar om het tekort als gevolg van omzetdaling en het bedrijfsvoeringstekort af te dekken.