Economie en werkgelegenheid

Intensiveringen coalitieakkoord 2014-2018  
Bij de coalitieonderhandelingen 2014-2018 hebben we een aantal thema’s benoemd waarop we willen intensiveren. Hiervoor stellen we extra middelen beschikbaar. In bovenstaand overzicht zijn die intensiveringsmiddelen opgenomen waarbij voor de jaarschijf 2016 een ander bedrag beschikbaar wordt gesteld ten opzichte van de jaarschijf 2015.

Grexen (OZB)
De OZB-lasten zijn op dit moment in de diverse grondexploitaties niet begroot. Afgelopen jaren zijn deze lasten ieder jaar incidenteel opgelost. Nu bijna alle grondexploitaties rond een budgettair neutraal niveau (op eindwaarde) zitten, leidt de OZB-aanslag waarschijnlijk tot een tekort. Om dit te voorkomen stellen we structureel 400 duizend euro beschikbaar. Daarnaast moet bij de opstelling van toekomstige grexen vanaf het begin rekening worden gehouden met OZB-lasten.