Sport en bewegen

Onderhoud Papiermolen
De Papiermolen moet worden gerenoveerd. De coating moet in zijn geheel worden vervangen, de chloortanks voldoen niet meer aan de wettelijke vereisten en de installaties zijn toe aan vervanging.
Deels wordt geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen die worden gedekt door lagere energielasten (middels de Gresco). Resteert een investering van 1,65 miljoen euro. Hiervoor is  structureel 131 duizend euro nodig voor dekking van de kapitaallasten.

Tekort tariefinkomsten WSR

In maart 2015 hebben we besloten vanaf het seizoen 2015/2016 te stoppen met het subsidiëren van verenigingen voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties. Deze maatregel wordt voor verenigingen in het seizoen 2015/2016 op een kosten-neutrale wijze uitgevoerd. Dat wil zeggen dat verenigingen vanaf 1 augustus 2015 een verlaagd tarief voor de huur van accommodaties betalen. Er is een tekort op het subsidiebudget doordat er in het verleden geen subsidieplafond is vastgesteld. Het totaal aan te verstrekken subsidies bleef echter wel stijgen door de toename van de vraag naar sportaccommodaties (de hoogte van de subsidie was gekoppeld aan de vraag naar accommodaties). Dit levert in 2016 een verwacht tekort op van 270 duizend euro. We stellen hiervoor in 2016 270 duizend euro extra beleidsmiddelen beschikbaar.

In de loop van 2015 wordt in overleg met de sportverenigingen gewerkt aan een voorstel voor de financiering van verenigingssport. In dit voorstel werken we een oplossing uit voor het tekort vanaf 2017.

Bouw sportcentrum Europapark
We onderzoeken samen met het Noorderpoortcollege de mogelijkheden van de realisatie van een sportcentrum op het Europapark. Het sportcentrum wordt de vervanger van de verouderde sporthal De Wijert in het kader van de sportcarrousel. Tegelijkertijd realiseert het Noorderpoort met de bouw hun doelstellingen op het gebied van sport(onderwijs). Onderdeel van het sportcentrum is een topsport accommodatie voor de turnsport. Er komen ook buitensportvoorzieningen voor het Noorderpoortcollege. We reserveren aanvullend structureel 300 duizend euro per jaar vanaf 2016. Een definitief voorstel voor invulling van de bouw van het sportcentrum volgt.

Extra kleedkamers sportpark Corpus Den Hoorn
Op sportpark Corpus Den Hoorn zijn minder kleedkamers dan de norm voorschrijft. Er dienen vier kleedkamers bij te komen. Daarnaast dienen de kleedkamers te zijn voorzien van lockers. De kosten voor de vier extra kleedkamers (inclusief beheer en onderhoud) bedragen structureel  44 duizend euro per jaar vanaf 2016.

Beheer extra gymzalen
In de kadernota’s 'Sport op Orde' en 'Sport in Beeld' zijn de achterstanden in beheer en onderhoud van de bestaande sportaccommodaties geïnventariseerd en opgelost en is structurele financiering voor het op orde houden van de bestaande accommodaties geregeld. Sindsdien (2008) zijn er in de Stad 5 extra gymzalen gerealiseerd. Voor die gymzalen zijn extra investeringsmiddelen beschikbaar gesteld, maar geen extra middelen voor de kosten van onderhoud en beheer. Deze kosten zijn niet meer op te vangen binnen de bestaande exploitatie. We stellen hiervoor structureel 95 duizend euro per jaar beschikbaar vanaf 2016.

Beheer en onderhoud extra kleedkamers
In de kadernota’s 'Sport op Orde' en 'Sport in Beeld' zijn de achterstanden in beheer en onderhoud van de bestaande sportaccommodaties geïnventariseerd en opgelost en is structurele financiering voor het op orde houden van de bestaande accommodaties geregeld. Sindsdien (2008) zijn er in de Stad 15 extra kleedkamers gerealiseerd op de sportparken. Voor die kleedkamers zijn extra investeringsmiddelen beschikbaar gesteld, maar zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld voor de kosten voor onderhoud en beheer van deze accommodaties. Deze kosten zijn niet meer op te vangen binnen de bestaande exploitatie.
In de gemeentebegroting is een budget areaaluitbreiding voor Onderwijs, Sport en Welzijnsaccommodaties (OSW) opgenomen. Het is bedoeld voor het opvangen van de exploitatielasten van extra voorzieningen in de stad, waaronder de sport accommodaties. Dit budget is de afgelopen jaren ingezet voor de bezuinigingen. In 2016 laten we dit budget weer vrijvallen in de algemene middelen (zie het hoofdstuk ‘Dekkingsmogelijkheden). Een deel van deze vrijval zetten we vanaf 2016 in voor hieraan gelieerde knelpunten, zoals het beheer van de extra kleedkamers. We stellen hiervoor structureel 34 duizend euro beschikbaar.