Verkeer

Interne plankosten ZRW
In veel grote projecten, zoals de Aanpak Ring Zuid, de spoorse projecten waaronder de sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL) en diverse andere infrastructurele projecten, werkt de gemeente samen met andere partijen. Vaak is gemeente niet zelf meer trekker.  Om de inbreng van de gemeente Groningen te kunnen coördineren en het bestuur te kunnen adviseren, moeten er plankosten worden gemaakt. Voor 2016 stellen we voor hiervoor 550 duizend euro beschikbaar te stellen.

Aanpak Diepenring
In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben we een aantal thema’s benoemd waarop we willen intensiveren. Bij het thema Verplaatsen hebben we vanaf 2017 structureel 1 miljoen euro gereserveerd voor het aanpakken van de Diepenring.

Continuering spaarregeling ringwegen na 2016
Tot nu toe sparen stad en provincie samen voor de verbetering van de Noordelijke, Oostelijke en Westelijke Ringweg, in de verhouding 2/7 stad en 5/7 provincie. De gemeentelijke bijdrage dekken we met een structurele bijdrage van 454 duizend euro in de begroting. Deze bijdrage wordt verdubbeld met een subsidiebijdrage uit de BDU. Samen is dat 2/7 deel. Onze dekking stopt na 2016. De provincie heeft aangeboden dat als de stad de spaarregeling ook na 2016 voortzet, de provincie bereid is deze regeling uit te breiden met de rechtstreekse ontsluiting vanaf de Oostelijke ringweg via de Oosterhamrikzone (waar de stad al geruime tijd aan werkt) én de nieuwe zuidelijke ontsluiting van het stationsgebied.
Bij de jaarrekening 2014 is besloten om 454 duizend euro te reserveren voor onze bijdrage in 2017. We reserveren nu voorlopig onze bijdrage vanaf 2018. Voorlopig, omdat de afspraken met de provincie nog nader moeten worden uitgewerkt.