Wonen

Versterking weerstandsvermogen

Bij de begroting 2015 zijn voor 2015 en 2016 bedragen gereserveerd voor versterking van het weerstandsvermogen. Dit als gevolg van het afboeken op Meerstad en bedrijventerreinen, het verhogen van de weerstandscapaciteit van lopende grondexploitaties. Voor de jaarschijf 2016 is hiervoor een bedrag opgenomen van 14,4 miljoen euro.

Transitie Maatschappelijk vastgoed Beijum
In Beijum Oost is een nieuwbouwplan ontwikkeld waarvan ook een Derdengebouw deel uitmaakt. De gedachte is om in dit Derdengebouw op de begane grond wijkfuncties onder te brengen met erboven woningen. Het Derdengebouw dat door Patrimonium ontwikkeld gaat worden is een uitstekende plek voor het WIJ-team Beijum in combinatie met een nieuw Multifunctioneel Buurtcentrum. Deze ontwikkeling is een kans om de ontwikkeling van het kwetsbare Beijum-Oost een essentiele impuls te geven en versnippering van functies in de wijk te voorkomen. Het project kan echter niet gerealiseerd worden zonder tijdelijke herhuisvesting van het Wij Team. Voorgesteld wordt in 2016 600 duizend euro beschikbaar te stellen voor verplaatsing en tijdelijke huisvesting van het WIJ-team Beijum.

Aanvulling reserve grondzaken
Vanwege de risico’s als gevolg van invoering van de Wet modernisering Vpbplicht overheidsondernemingen wordt de reserve grondzaken aangevuld met 1 miljoen euro in 2016.