Kwaliteit van de leefomgeving

Groot onderhoud en vervangingen
De komende jaren zijn diverse voorzieningen in de openbare ruimte aan vervanging toe. Of omdat de kosten voor onderhoud in de eindfase te hoog worden, of omdat de voorziening echt ‘op’ is. De onderhoudsbudgetten zijn ontoereikend om deze vervangingsinvesteringen te kunnen plegen. Voor de periode 2015-2017 is geld gereserveerd in de meerjarenbegroting. De structureel benodigde middelen voor de benodigde vervangingsinvesteringen in 2018 bedragen 337 duizend euro.

Gladheid gele stenen binnenstad
De gele stenen die in de jaren negentig in de binnenstad zijn gelegd worden steeds gladder. Hierdoor wordt het risico van uitglijden en valpartijen steeds groter. Om dit te verhelpen stellen we voor jaarlijks 170 duizend euro beschikbaar te stellen in de periode 2016 – 2018.

Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp
De gemeente heeft een aantal wettelijke taken voor het opvangen van gevonden zwerfdieren. De afgelopen jaren hebben we deze taken laten uitvoeren door organisaties die voornamelijk bestaan uit vrijwilligers. Onze wettelijke taken willen we meer professioneel en toekomstgericht oppakken. Hierbij willen we ook aandacht besteden aan voorlichting en preventie. Dit willen we doen door het introduceren van het basisarrangement dierennoodhulp. Hierbij sluiten we een contract af met de Dierenbescherming. Daarmee is de uitvoering van al onze wettelijke taken voor dierennoodhulp geborgd. De extra kosten die we moeten maken om op het wettelijk vereiste niveau te komen bedragen structureel 60 duizend euro per jaar.

Flexteams/BORG
De flexteams worden ingezet op die plekken in de stad waar extra aandacht nodig is voor het onderhoud van de openbare ruimte zodat wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. Voorgesteld wordt om in 2016 incidenteel 150 duizend euro extra beschikbaar te stellen voor de aanpak van calamiteiten.