Veiligheid

Tekort Stadstoezicht

Bij de begroting 2014 is gebleken dat de aannames ten tijde van de oprichting van Stadstoezicht niet reëel zijn geweest. Voor de verwachte tekorten zijn middelen opgenomen in de begroting. Het tekort loopt op tot structureel 620 duizend euro vanaf 2016. Daarnaast is voor de periode 2014-2016 incidenteel 250 duizend euro per jaar extra beschikbaar gesteld voor versterking in de lijn.

Regionalisering brandweer
De regionalisering van de brandweer heeft (structurele) financiële consequenties voor de gemeente Groningen. Deze consequenties volgen uit de begroting 2014 van de Veiligheidsregio. In 2015 heeft onze gemeente nog een voordeel door met name een lagere overhead. Maar door de geleidelijke invoering van de nieuwe verdeelsleutel is er vanaf 2016 een nadeel ten opzichte van het jaar 2013.

Veiligheidsregio
Onze bijdrage aan de Veiligheidsregio valt hoger uit door een aanpassing in de verdeelsleutel die de Veiligheidsregio gebruikt om de gemeentelijke bijdrage te bepalen en door het vervallen van de compensatie voor loon- en prijsstijging.

Bijdrage Veiligheidsregio
Uit de begroting 2016 van de Veiligheidsregio volgt de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio. Uit de begroting blijkt de bijdrage van de gemeente Groningen te stijgen met 219 duizend euro in 2016. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de hoogte van de bijdrage voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in het Gemeentefonds. Deze bijdrage in het gemeentefonds is herzien via het groot onderhoud wat is gepleegd aan het gemeentefonds. De effecten hiervan voor de gemeentelijke aan de Veiligheidsregio zijn op dit moment nog niet bekend.

Huisvesting Veiligheidsregio
Bij de vorming van de Veiligheidsregio Groningen (per 1-1-2014) is de huisvesting buiten de samenwerkingsovereenkomst gehouden omdat er te veel onduidelijkheid was over kosten, onderhoudstoestand en gewenste situatie. Op basis van te verwachten besluitvorming  door het bestuur van de Veiligheidsregio in oktober 2015 worden in 2016 de gemeentelijke panden verkocht aan de Veiligheidsregio en betaalt de Gemeente Groningen vanaf 2065 een bijdrage voor de huisvesting. Dit levert een afwijking op ten opzichte van de huidige huisvestingsbedragen opgenomen in de begroting. In 2016 is onze bijdrage 326 duizend euro hoger, in 2017 535 duizend euro en vanaf 2018 642 duizend euro. De hoogte van de bijdrage wordt naast de lasten voor onderhoud mede bepaald door dezelfde verdeelsleutel als genoemd bij de bijdrage Veiligheidsregio, namelijk de hoogte van de bijdrage voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in het Gemeentefonds. De vermelde herziening van de bijdrage voor OOV in het gemeentefonds heeft mogelijk ook consequenties voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in 2016 en verder, maar dit effect is op dit moment nog niet bekend.

Uitbreiding capaciteit team OOV

Uit landelijke benchmarks blijkt dat de gemeente Groningen over een relatief klein team beschikt dat zich bezig houdt met taken op het gebied van openbare orde en veiligheid (OOV). Veel tijd gaat zitten in uitvoerende taken wat ten koste gaat van voortgang in dossiers, er zaken blijven liggen en er te weinig tijd is voor nieuwe thema’s. We stellen middelen beschikbaar om het team structureel uit te breiden met 2 fte (structureel 200 duizend euro vanaf 2016). Deze uitbreiding komt ten goede aan beleidsinzet, versterking van de externe samenwerking, stevige sturing op het veiligheidsprogramma (inclusief monitoring) en aan een aantal nieuwe thema’s

Veiligheidsgelden 2016
Op dit moment is er sprake van een bijdrage vanuit de veiligheidsgelden aan verschillende instellingen. Deze bijdrage maakt dat er beperkt ruimte overblijft voor het financieren van nieuwe activiteiten en opspelende thema’s binnen het veiligheidsdomein zelf (zoals evenementen, radicalisering en wijkveiligheid). Andere prioriteitstelling binnen het veiligheidsbeleid leidt tot een knelpunt van 200 duizend euro in 2016 waarvoor we extra beleidsmiddelen beschikbaar stellen.