Stadhuis en stadjer

Stijging proceskostenvergoedingen
Door activiteiten van ‘no cure no pay’-bureaus stijgen de proceskostenvergoedingen. Het doel van deze bureaus is het innen van een zo hoog mogelijke proceskostenvergoeding. Hiervoor wordt het aantal proceshandelingen zoals een bezwaarschrift, deskundigenrapport en hoorzitting zo hoog mogelijk opgevoerd. Dit leidt in 2016 tot een knelpunt. Het Rijk bekijkt of de proceskostenvergoeding naar een redelijker niveau kunnen. Wanneer dit eventueel gaat gebeuren is nog niet bekend. In afwachting van mogelijke maatregelen stellen we voor de kosten in 2016 extra middelen beschikbaar.

KCC bezuiniging
Op de KCC ontwikkeling zit een bezuiniging van structureel 660 duizend euro. Deze bezuiniging wordt stapsgewijs gerealiseerd. In 2016 stellen we nog incidenteel 330 duizend euro beschikbaar. Vanaf 2017 wordt de bezuiniging van 660 duizend euro structureel gerealiseerd.

Digitaal controleren eigen WOZ-waarde
Eind 2014 is in de wijken Helpman, Oranjebuurt en Herewegbuurt onder de naam ‘Controleer uw WOZ-waarde’ een proef gehouden waarbij particuliere woningeigenaren betrokken werden bij de vaststelling van de WOZ-waarde van hun woning. De proef is geëvalueerd en de conclusie is dat de proef succesvol is geweest. Daarom wordt voorgesteld om ‘Controleer uw WOZ-waarde’ in 2016 in de hele stad in te voeren. Door eigenaren vooraf te betrekken bij het bepalen van de WOZ-waarde, wordt de WOZ-waarde transparanter en wordt het draagvlak daarvoor vergroot. Op termijn moet dit leiden tot minder bezwaarschriften. De extra kosten bedragen in 2016 naar verwachting 165 duizend euro. Deze kosten zijn voor een deel incidenteel doordat in 2016 een grote groep woningeigenaren voor het eerst gebruik kan maken van deze werkwijze. Vanaf 2017 verwachten we een daling van het aantal meldingen, waardoor vanaf 2017 structureel 80 duizend euro extra benodigd is.

Inkomstenderving leges Publiekszaken/ Burgerzaken
Bij de begroting 2015 is incidenteel 550 duizend euro beschikbaar gesteld in 2015 ter compensatie van de inkomstenderving die ontstaat door onder meer het vervallen van de vermissingsleges en het landelijk maximumtarief voor rijbewijzen. In 2016 kan deze inkomstenderving niet op een andere wijze opgevangen worden. Voor 2017 en verder wordt bekeken of de werkwijze efficiënter kan worden ingericht of dat andere maatregelen noodzakelijk zijn.