College en raad

Ruil incidenteel structureel
Bij de begroting 2015 hebben we voor de jaarschijf 2015 1,1 miljoen euro aan structurele middelen beschikbaar gesteld om incidentele middelen vrij te spelen (via het activeren van bovenwijkse voorzieningen in lopende grondexploitaties). Deze incidentele middelen gebruiken we voor het verhogen van de weerstandscapaciteit van de grondexploitaties. Voor 2016 is hiervoor een bedrag benodigd van 800 duizend euro structureel.

Budget rekenkamercommissie
In april 2015 is door uw raad  besloten het budget van de rekenkamercommissie vanaf 2016 structureel te verhogen met structureel 30 duizend euro.

Geothermie
We stellen voor het project Geothermie en Warmtenet Noordwest door te zetten. We worden als aandeelhouder mede-eigenaar van de onderneming Warmtenet Noordwest BV om daarmee de zeggenschap en regie over de onderneming te verkrijgen. De inbreng bedraagt incidenteel circa 5 miljoen euro, omgerekend 150 duizend euro structureel. Daarnaast dient het weerstandsvermogen te worden aangevuld omdat de gemeente deelneemt aan deze projectonderneming. In eerste instantie wordt rekening gehouden met een risico van 1 miljoen euro. Hiervoor dient het weerstandsvermogen te worden aangevuld met 720 duizend euro. Na verloop van tijd gaat de onderneming winst uitkeren (dividend), waardoor de structurele last omlaag gaat.

Grenscorrectie Meerstad
We zijn in overleg met de gemeente Slochteren over een grenscorrectie in het gebied Meerstad. Een ontwerpvoorstel hiertoe wordt  zo mogelijk in november 2015 in beide raden besproken. Het definitieve besluit wordt zo mogelijk uiterlijk in maart 2016 door beide raden genomen. In 2016 worden incidentele kosten (communicatiewerkzaamheden, inrichting systemen bij burgerzaken, e.d.) gemaakt om een eventuele overdracht van het gebied naar de gemeente Groningen te regelen. De kosten hiervan bedragen naar verwachting 150 duizend euro.  .  

Financiering gebiedsgericht werken
Uit de nadere uitwerking van het concept gebiedsprogramma blijkt een knelpunt van 1,0 miljoen euro in 2016. Een nadere toelichting op het gebiedsgericht werken wordt gegeven in de paragraaf ‘Gebiedsgericht werken’

Aanvulling weerstandsvermogen
Voor de langere termijn streven we naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1.0. Om het weerstandsvermogen te versterken wordt dit aangevuld met 829 duizend euro in 2016, 2,202 miljoen euro in 2017, 3,058 miljoen euro in 2018 en 1,848 miljoen in 2019.