Werk en inkomen

1. Actualisatie BUIG
Het verdeelmodel voor de bijstand wordt in 2015 op enkele onderdelen aangepast. Substantiële wijzigingen vinden nog niet plaats. Hierdoor verwachten we ook in 2016 een overschot op de BUIG dat 5 miljoen euro groter is dan we bij de begroting 2015 hadden verwacht.

2. Rechtmatigheid
In 2015 voeren we een screening op rechtmatigheid en voorliggende voorzieningen uit. Deze moet leiden tot een besparing van 3 miljoen euro in 2015. We verwachten de besparing doorloopt in 2016 en 2017 maar dat deze wel minder wordt. Voor 2016 en 2017 houden we rekening met een besparing van respectievelijk 2 miljoen en 1 miljoen euro.

3. Gemeenschappelijke backoffice inkomen (GBI)
Binnen de uitvoering van de bijstand wordt landelijk gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke backoffice inkomen. Deze maakt uitvoering van backoffice taken op landelijk of regionaal niveau mogelijk. Over het schaalniveau van uitvoering moet nog worden besloten maar een besparing van de uitvoeringskosten van structureel 250 duizend euro vanaf 2018 is in elk geval mogelijk.

4. Beschermingsbewind
De uitvoering van  beschermingsbewind is geen kerntaak van de gemeente, maar wordt wel op kleine schaal uitgevoerd door de GKB vanaf eind 2001. Dit kost de gemeente geen geld omdat vanuit de opbrengst de kosten worden gedekt. Door uitbreiding van de formatie kunnen meer zaken worden opgepakt waardoor er structureel geld kan worden verdiend. We houden rekening met 80 duizend euro structureel vanaf 2016.

3. Taakstelling Werk& Participatie
Bij de begroting 2014 is besloten tot een structurele besparing van 323 duizend euro vanaf 2016 op de budgetten bestemd voor Werk en Participatie. Bij het opstellen van de begroting 2016 is hier rekening mee gehouden.

17. Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen
Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar. Deze bezuiniging is evenredig verdeeld over de verschillende programma's.

1. Vrijval p-budget/ omzetting iederz tekort
Rekening houdend met de actualisatie van het ingeschatte tekort bij iederz in 2015 bij het coalitieakkoord, resteert in 2016 een bedrag van 5,6 miljoen euro dat ten laste van het participatiebudget gebracht kan worden. Door dit deel van het tekort van iederz te dekken uit het participatiebudget valt 5,6 miljoen euro aan gemeentelijke middelen vrij.   

2. Terugdringen uitvoeringstekort iederz
Vanaf 2016 brengen we het uitvoeringstekort bij iederz terug met 350 duizend euro structureel door een besparing op de huisvestingslasten. In de begroting 2015 was een opbrengst geraamd van 1 miljoen euro structureel vanaf 2016. Het restant van 650 duizend euro wordt op een alternatieve manier gerealiseerd.

3. Actualisatie budget BUIG
Het Rijk heeft eind september 2014 nadere informatie verstrekt over de budgetten die gemeenten vanaf 2015 krijgen voor het uitkeren van de bijstand en de loonkostensubsidie. Op basis van deze informatie verwachtten we een positief resultaat op de BUIG van 7,7 miljoen euro in 2015 en 3 miljoen euro incidenteel in 2016. Overigens weten we nu dat de aanpassingen aan het model in 2016 niet tot een fundamenteel andere verdeling zullen leiden. Daarom wordt nu rekening gehouden met een aanvullend incidenteel voordeel van 5 miljoen euro. Zie ook ‘Dekkingsbronnen 2016-2019 – 1. Actualisatie BUIG’