Verkeer

10. Plankosten
Doordat de plankosten die samenhangen met de ontwikkeling en uitvoering van het Stationsgebied Groningen lager uitvallen, is een incidentele besparing mogelijk van 500 duizend euro in 2017. Deze plankosten maken onderdeel uit van de intensiveringsmiddelen Verplaatsen.

11. Autobereikbaarheid
Binnen het programma Autobereikbaarheid kan incidenteel 1 miljoen euro worden bespaard in 2016. Dit betreft aan de ene kant projecten die goedkoper uitvallen of door andere partijen worden getrokken en aan de andere kant het niet uitvoeren van een project met minder prioriteit. Met de provincie en regio moet hier nog wel afstemming over plaats vinden.  

12. Parkeervergunningen
In 2014 is besloten de tarieven van de parkeervergunningen en de bezoekerspassen met ingang van 1 januari 2015 in 4 jaarlijkse stappen van € 5,- te verhogen met € 20,- om zodoende de kwetsbaarheid van de exploitatie van het Parkeerbedrijf te verminderen en de risico’s op het Parkeerbedrijf in de komende jaren te beperken. Bij de begroting 2016 stellen we een extra tariefsverhoging in 2017 voor met een  structureel effect van 150 duizend euro in 2017 tot structureel 200 duizend euro vanaf 2018. De financiële effecten van deze tariefsverhoging wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

17. Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen
Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar. Deze bezuiniging is evenredig verdeeld over de verschillende programma's.