College en raad

15. Efficiency organisatie
Wij verwachten door samenwerking van de gemeente met andere organisaties een besparing te kunnen realiseren van 750 duizend euro vanaf 2017.

16. Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet
Bij de begroting 2014 is voor de jaren 2016 en 2017 een aanvullend voordeel op de korte mismatch financiering ingeboekt van jaarlijks 500 duizend euro incidenteel. Op basis van geactualiseerde berekeningen blijkt het ingeboekte voordeel voor 2016 opgehoogd te kunnen worden met 200 duizend euro. Voor de jaren 2018 en 2019 is nog geen rekening gehouden met een aanvullend voordeel waardoor in deze jaren een incidenteel voordeel wordt gerealiseerd van 500 duizend euro.

17. MKBA subsidie

De uitvoering van een maatschappelijk kosten en baten analyse op alle subsidies en overige uitgaven niet zijnde organisatiekosten, biedt inzicht in de effectiviteit ervan. Onder andere op basis van dit inzicht worden de gemeentelijke uitgaven met structureel 2 miljoen euro verlaagd vanaf 2017.

18. Vrijval reserves

Door het niet doorgaan van de Zuiderzee-lijn heeft het kabinet gekozen voor een regiospecifiek pakket (RSP) waar infrastructurele maatregelen onderdeel van uitmaken. Hier valt in 2016 en 2017 2 miljoen euro incidenteel  uit vrij.

19. Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

In het meerjarenbeeld wordt vanaf 2006 jaarlijks een bedrag toegevoegd voor onderhoud van voorzieningen die worden aangelegd doordat de stad groeit. Het in 2016 gereserveerde bedrag van 878 duizend euro kan incidenteel vrijvallen. In 2017 valt 323 duizend vrij en vanaf 2018 structureel 440 duizend euro.

89. Vrijval bijdrage aan reserve BCF
Uit de evaluatie van het BTW compensatiefonds (BCF) is gebleken dat de structurele voeding van de bestemmingsreserve BCF kan vrijvallen. Bij de begroting 2014 is voorgesteld de in de meerjarenbegroting gereserveerde bijdrage tot en met 2017 van 400 duizend euro structureel cumulatief (dit is een jaarlijks met 400 duizend euro oplopend structureel bedrag) vrij te laten vallen.

91. Mismatchvoordeel

Op basis van positieve resultaten van voorgaande jaren is bij de begroting 2014 besloten een hoger deel van het mismatchvoordeel vooraf te ramen in de begroting. Voor de jaren 2016 en 2017 is een jaarlijks hogere opbrengst geraamd van 500 duizend euro.  Bij de begroting 2016 is het verwachte voordeel voor de jaarschijf 2016 verder opgehoogd met 200 duizend euro en wordt voor de jaren 2018 en 2019 ook een hogere opbrengst van jaarlijks 500 duizend euro verwacht (zie ook het overzicht dekkingsbronnen 2016-2019).

12. Uitstel vervanging Herewegviaduct
Uit onderzoek blijkt dat de vervanging van het Herewegviaduct uitgesteld kan worden. Voor uitstel van vervanging is wel groot onderhoud nodig aan het viaduct. Hiervoor is een bedrag van 1,5 miljoen euro nodig. Het gereserveerde bedrag - voor vervanging - van structureel 1,2 miljoen euro in 2015 zetten we in voor het groot onderhoud. In 2016 zetten we nog 300 duizend euro in vanuit dit budget voor het groot onderhoud. Per saldo valt hierdoor 900 duizend euro vrij in 2016 en structureel 1,2 miljoen euro vanaf 2017.  

13. Verhoging dekkingsgraad tarieven
Door de privaatrechtelijke tarieven te verhogen verwachtten we vanaf 2016 1 miljoen euro structureel aan extra inkomsten binnen te krijgen. Hiervan is 160 duizend euro structureel bij de begroting 2015 vastgesteld. De totale verwachte opbrengst van deze maatregel vanaf 2017 is bijgesteld naar 250 duizend euro structureel. Dit houdt in dat deze maatregel in 2017 ten opzichte van de opbrengst in 2016 tot een extra opbrengst leidt van 90 duizend euro. Het restant van de taakstelling vanaf 2017 van 750 duizend euro is als knelpunt opgelost door vanaf 2017 structureel aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

17. Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen
Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar. Deze bezuiniging is evenredig verdeeld over de verschillende programma's.

20. Opbrengst ruil incidenteel structureel geld
Uit een nadere inventarisatie van de investeringen in lopende grondexploitaties blijkt dat er aanvullende ruimte is om investeringen te activeren en hiermee incidenteel geld vrij te spelen tegen structureel hogere kapitaallasten. In 2016 ruilen we aanvullend op voorgaande begrotingen 14,4 miljoen euro. In de begroting hebben we rekening gehouden met de hogere kapitaallasten als gevolg van deze ruil.