Inleiding

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

In 2035 willen we een energieneutrale stad zijn. In het collegeprogramma is gesteld dat duurzaamheid een uitgangspunt is in alles wat we doen. Inzetten op duurzaamheid biedt economische kansen voor Groningen. Groningen heeft alles in huis om groene energiehoofdstad van Nederland te zijn. Om dat te bereiken voeren we het geactualiseerde programma 'Groningen geeft energie' uit. We intensiveren onze inspanningen en geslaagde experimenten schalen we op. Zo zetten we bijvoorbeeld flinke stappen vooruit in het gebruik van aard- en restwarmte.

Duurzaamheid gaat niet alleen over energie en economie, maar ook over onze leefomgeving, ons voedsel, grondstoffen en hoe we met elkaar omgaan. Daarom willen we duurzaamheid steviger verankeren in alle reguliere beleidsprogramma’s. Een duurzame stad is een stad waar het goed toeven is voor bewoners en bezoekers. Maar ook een volhoudbare stad, waar overheid, burgers, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor ‘duurzame ontwikkeling’, een stad met een innovatieve economie die inspeelt op duurzame kansen en werk biedt aan laag- en hoogopgeleiden.

Analyse Hoe staan we ervoor?

We hebben het tij mee. Hierbij denken we aan de discussie over vermindering van gaswinning, het herstel van aardbevingsschade en een impuls voor de regionale economie in het aardbevingsgebied. Ook deed de Haagse rechtbank de uitspraak dat het kabinet de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan moet verhogen. In de samenleving zien we tientallen lokale en regionale energie-coöperaties die duurzame energie willen leveren. Als gemeente willen we samen met de samenleving een routekaart ontwikkelen naar een energieneutrale stad, waarbij wij op deze ontwikkelingen inspelen en draagvlak vinden voor versnelling van de energietransitie.

Activiteiten
Ondanks onze programmatische aanpak zijn we nog ver weg van het beoogde einddoel: een energieneutrale stad. Daarom willen we de lopende initiatieven versnellen en opschalen. Naast de rol van facilitator geven we als gemeente ook richting aan het behalen van het doel. Tegelijk brengen we steeds meer uitvoerende maatregelen in praktijk. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van een warmtenet, de opschaling van zonne-energie, bio-energie, energiebesparing in woningen en mogelijk ook windenergie op enige schaal.

In het Werkplan 2015-2018 staan onze geplande activiteiten op de terreinen van warmte, besparen, zon, wind, biobased economy en 'Groningen smart energy city'. Het werkplan maakt onderdeel uit van het raadsbesluit waarbij het programma Groningen Geeft Energie is vastgesteld.
Hierin staan alle activiteiten die in deze collegeperiode worden uitgevoerd. Daarnaast bevat het Werkplan 2015-2018 voornemens om duurzaamheid te verankeren in de programma’s verkeer, economie en werkgelegenheid, wonen, onderhoud en beheer openbare ruimte en het programma bedrijfsvoering.
In 2016 willen we belangrijke resultaten boeken met geothermie, zonneparken, het energie-neutraal maken van gemeentelijke gebouwen, energie-neutrale buurten (met name Noorderplantsoenbuurt). Verder gaan we duurzaamheid in het reguliere beleid beter verankeren, waarvoor een aparte programmaleider is aangesteld.

We ontwikkelen in samenspraak met maatschappelijke partners een routekaart . Deze zal richting geven aan de stappen die we op weg naar 2035 moeten nemen om een energieneutrale stad te worden. Hierin moet duidelijk worden welke activiteiten de gemeente en andere actoren moeten uitvoeren om de doelstelling te halen. Tegelijkertijd ontwikkelen we een energie- en klimaatmonitor, waarmee we jaarlijks aan de Raad rapporteren wat de voortgang van het energieprogramma is. Zo kijken we of we met de geplande activiteiten op de juiste route blijven om ons doel te halen.