Inleiding

Bij de uitvoering van de gemeentelijke taken lopen wij risico’s. Om de mogelijke financiële effecten van deze risico’s op te kunnen vangen, is het noodzakelijk over voldoende weerstandsvermogen te beschikken. Deze paragraaf geeft de actuele stand van het weerstandsvermogen en de financiële risico’s van de gemeente Groningen zoals bekend bij de opstelling van de begroting. Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is om de risico’s op te vangen zonder dat het beleid moet worden gewijzigd, dus zonder schadelijke gevolgen voor andere projecten en taken.

Weerstandsvermogen en Risicomanagement
Het kader voor het risicomanagement is vastgelegd in de kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2011 (BD11. 2618757). Hierin is aangegeven op welke wijze wij de risico’s in beeld brengen en beheersen en op welke momenten wij uw raad hierover informeren. Bij de begroting en de rekening rapporteren we integraal over de risico’s in het weerstandsvermogen en belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op het weerstandsvermogen.

Onze grootste risico’s doen zich voor bij de woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. We herzien elk jaar de exploitatieopzetten van de belangrijkste projecten en rapporteren tweemaal per jaar over de voortgang, risico’s en financiën van de sleutelprojecten. De overige grondexploitaties worden om het jaar herzien. Gezien de onzekere omstandigheden volgen wij de marktontwikkelingen nauwgezet en zorgen we voor tijdige bijsturing waar nodig. Om eventuele risico's bij grondexploitaties op te kunnen vangen, kan een beroep worden gedaan op het gemeentelijk weerstandsvermogen. Onderdeel van het gemeentelijk weerstandsvermogen is de reserve Grondzaken. De verwachte omvang van de reserve grondzaken eind 2016 bedraagt ongeveer 34,3 miljoen euro (onderdeel van het saldo is een per saldo verwachte dotatie van 1,1 miljoen euro bij de rekening 2015 aan de reserve grondzaken). In 2016 willen we het weerstandsvermogen verder aanvullen met 18 miljoen euro naar een ratio van 0,87. Hiervan willen we 15,4 miljoen euro toevoegen aan de reserve grondzaken. De verwachte omvang van de reserve grondzaken is na toevoeging 49,7 miljoen euro. Aan de reserve WMO willen we 1,8 miljoen euro toevoegen en aan de Algemene Egalisatie reserve 0,8 miljoen euro.