Inleiding

BEDRIJFSVOERING

Efficiënt, samenwerkend, open en flexibel
De wereld om ons heen verandert in snel tempo. We moeten ons als overheid aanpassen aan de veranderende vraag van burgers, decentralisatie van taken en snelle voortgang in technische ontwikkelingen in een tijd met minder geld en middelen. Dat vraagt van ons een aanpassing in onze organisatie voor de stad èn een bedrijfsvoering die daarbij past.

We streven naar een efficiënte en op samenwerking gerichte organisatie die zoveel mogelijk samenhangend werkt. Dat betekent samenwerken met elkaar, tussen de verschillende domeinen, met de stad en in de regio.  We staan voor een dienstbare overheid waarbij we invloed en betrokkenheid van burgers vergroten. We laten ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Dit vraagt een open en meedenkende houding van de medewerkers. En om een organisatie die laagdrempelig is, die gebiedsgericht werkt en flexibel is. Deze flexibiliteit maakt de organisatie toekomstbestendig.

Bedrijfsvoering gaat over het aansturen van de organisatie. Dat is iets anders dan de feitelijke uitvoering en het bepalen van beleid. Bedrijfsvoering staat in dienst van de feitelijke uitvoering, het is een belangrijke voorwaarde. En dus van invloed op de dienstverlening die we leveren aan onze burgers, bedrijven en andere belanghebbenden.

Met het vormen van een Shared Service Center (SSC) en een Concernstaf (CS) hebben we de bedrijfsvoering binnen de gemeente sinds 2014 centraal georganiseerd. Daarmee is centraal sturen in samenhang mogelijk. We werken aan een strategische bedrijfsvoeringsagenda voor 2020 om voorbereid te zijn op de toekomst. In deze paragraaf schetsen we de stand van zaken en de gewenste ontwikkelingen van onze gemeentelijke bedrijfsvoering voor 2016. Daarbij geven we antwoord op twee belangrijke vragen:
1. Wat voor gemeente willen we zijn (collegeambities)?
2. Wat voor gemeente moeten we zijn (wettelijke ontwikkelingen)?

Daarnaast gaan we in op een aantal onderwerpen aan de hand van eerdere toezeggingen aan de raad.