Leeswijzer

Van boekwerk naar website
De begroting voor 2016 is de eerste begroting van de gemeente Groningen, die niet alleen als boekwerk verschijnt, maar ook als website. Dat verbetert de gebruikswaarde van de begroting als stuurinstrument en zorgt ervoor dat Stadjers en andere belanghebbenden er gemakkelijker toegang toe hebben.    

Om deze stap te kunnen zetten, is de begroting sterk ingedikt en nog meer gestructureerd. Beleidsinformatie, die niet direct noodzakelijk is voor het tekstbegrip van de lezer, is geschrapt. Doorklikken naar de bijbehorende beleidsnota’s, waar die informatie in te vinden is, is nu mogelijk vanuit de website. Met doorverwijzingen binnen de begroting via weblinks, verkorten we bovendien de zoektocht naar informatie over aanpalende onderwerpen. We leggen waar mogelijk een scherper verband tussen beleidsvoornemens en beoogde resultaten. Dat doen we in de tabellen met effect-indicatoren voor zover het om maatschappelijke doelen buiten onze directe invloedssfeer gaat; we gebruiken prestatie-indicatoren waar het de output van de gemeentelijke organisatie zelf betreft. Grafieken met financiële informatie verschaffen de bezoeker van de site bovendien meer overzicht en inzicht in de materie.  

Hoe steekt de begroting in elkaar?
Onder de tabbladen in de linker kantlijn van de website staan de onderdelen van de begroting genoemd:

  1. Bestuurlijke hoofdlijnen, waarin het college van B&W aan de gemeenteraad de belangrijkste beleidsvoornemens voorschotelt.
  2. Programma’s, opgebouwd rond een na te streven (maatschappelijk) doel en opgedeeld in deelprogramma’s, de prioriteiten binnen dat programma. De deelprogramma’s bestaan op hun beurt weer uit beleidsvelden. Daarin staat vermeld wat het college in het begrotingsjaar wil bereiken. Wat zij daarvoor gaat doen is opgesomd onder ‘activiteiten’. Het geld dat daarvoor beschikbaar is, is gekoppeld aan de deelprogramma’s. Het college moet ervoor zorgen dat de doelen die met de begroting zijn vastgelegd zoveel mogelijk gehaald worden en kan daarbij tot een herverdeling van budgetten binnen programma’s komen. De gemeenteraad autoriseert de begroting –vanaf 2016 - niet meer op ‘deelprogrammaniveau’; alleen op het overkoepelende niveau van programma’s. Overigens blijft de raad ook geautoriseerd voor alle begrotingswijzigingen, die reservemutaties, kredietaanvragen en inzet van extra beleidsmiddelen betreffen. Ook kan de raad altijd informatie opvragen over onderwerpen, ook op deelprogrammaniveau, en agenderen, amenderen en moties indienen.
  3. Paragrafen, die als dwarsdoorsnede van de begroting specifieke thema’s (met beheersmatige aspecten) uitlichten.
  4. Financieel perspectief met daarin ontwikkelingen, knelpunten en de investeringen voor de komende jaren.
  5. Bijlagen met onder meer overzichten van extra beleid, reserves en voorzieningen.  

Waar staan welke beleidsthema’s?
De opbouw van de begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording; verslagleggingsvoorschriften gemeenten en provincies. Dat stelt een aantal onderdelen verplicht, maar maakt ook keuzes mogelijk voor wat betreft indeling in programma’s en paragrafen. Deze is ten opzichte van de vorige begroting bij raadsbesluit enigszins gewijzigd om daarmee weer aan te sluiten op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De indeling is nu als volgt:

Programma’s
1 Werk en Inkomen
2 Economie en Werkgelegenheid
3 Onderwijs
4 Welzijn, Gezondheid, Zorg en Jeugd
5 Sport en Bewegen
6 Cultuur
7 Verkeer
8 Wonen
9 Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte
10 Veiligheid, Toezicht en Handhaving
11 Stadhuis en Stadjer
12 College en Raad
13 Algemene Inkomsten en Post onvoorzien
14 Algemene Ondersteuning

Paragrafen
1 Integraal Gebiedsgericht Werken
2 Duurzaamheid
3 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
4 Onderhoud Kapitaalgoederen
5 Investering & Financiering
6 Verbonden partijen
7 Grondbeleid
8 Lokale heffingen
9 Bedrijfsvoering

Inzoomen per programma?
Verder zoeken naar subthema’s kan op de website via het tabblad programmaboom in de horizontale navigatiebalk vanuit het desbetreffende programma. Achtergronden bij beleid zijn ook te vinden via deze navigatiebalk onder het tabblad nota’s. Verder is inzoomen op financiën per programma mogelijk via het gelijknamige tabblad in deze balk. Binnen dit tabblad financiën presenteren we de financiën per programma grafisch en in tabelvorm. Het totaal van de baten in de grafiek komt overeen met het totaal van de baten en de onttrekkingen aan de reserves uit de tabel. Het totaal van de lasten in de grafiek komt overeen met het totaal van de lasten en de toevoegingen aan de reserves uit de tabel. In de tabel is bij de meeste programma’s een verschil zichtbaar tussen de lasten en baten 2014 en 2015. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de kosten van algemene ondersteuning met ingang van 2015 niet meer worden toegerekend aan inhoudelijke programma’s maar aan het programma algemene ondersteuning.
De baten door de ontvangen integratie- en decentralisatie-uitkeringen worden conform onze verslaggevingsregels  in programma 13  Algemene inkomsten en Post onvoorzien verantwoord. Zo ook de integratie uitkering sociaal domein.

Printversie
Wilt u de begroting toch graag op papier? Dan verwijzen u daarvoor naar onze gemeentelijke website. U treft daar een te downloaden en te printen pdf-bestand aan met daarin de belangrijke onderdelen van de begroting.

Heeft u reacties?
Wij zullen ze graag betrekken bij de verdere ontwikkeling van de ‘webversie’ van de begroting in de komende jaren.

Colofon

Uitgave : Gemeente Groningen, najaar 2015
Ontwerp website : Lias
Tekst : Gemeente Groningen met medewerking van Kees Frenay
Fotografie : Jeroen van Kooten (JVK Fotografie)
Contact : info@groningen.nl