Bezuinigingen (dekkingsbronnen)

Dekkingsbronnen 2016-2019
Voor de begroting 2016-2019 hebben wij aanvullende bezuinigingsmaatregelen/dekkingsbronnen in beeld gebracht. Deze dekkingsbronnen zijn voor een deel ter dekking van nieuwe financiële knelpunten en komen voor een deel in de plaats van bestaande (oude) bezuinigingstaakstellingen waarvan is gebleken dat deze niet te realiseren zijn. De volgende (oude) bezuinigingstaakstellingen komen hierdoor te vervallen:

Wij vragen u bij de begroting 2016 de voorgestelde maatregelen 2016 vast te stellen voor een totaal van 15,833 miljoen euro. Hiervan is 14,603 miljoen euro incidenteel en 1,230 miljoen euro structureel. De verdeling van de maatregelen 2016 over de (deel)programma’s staat weergegeven in de volgende tabel. De maatregelen worden afzonderlijk toegelicht.

1. Actualisatie BUIG
Het verdeelmodel voor de bijstand wordt in 2015 op enkele onderdelen aangepast. Substantiële wijzigingen vinden nog niet plaats. Hierdoor verwachten we ook in 2016 een overschot op de BUIG dat 5 miljoen euro groter is dan we bij de begroting 2015 hadden verwacht.

2. Rechtmatigheid
In 2015 voeren we een screening op rechtmatigheid en voorliggende voorzieningen uit. Deze moet leiden tot een besparing van 3 miljoen euro in 2015. We verwachten de besparing doorloopt in 2016 en 2017 maar dat deze wel minder wordt. Voor 2016 en 2017 houden we rekening met een besparing van respectievelijk 2 miljoen en 1 miljoen euro.

3. Gemeenschappelijke backoffice inkomen (GBI)
Binnen de uitvoering van de bijstand wordt landelijk gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk backoffice inkomen. Deze maakt uitvoering van backoffice taken op landelijk of regionaal niveau mogelijk. Over het schaalniveau van uitvoering moet nog worden besloten maar een besparing van de uitvoeringskosten van structureel 250 duizend euro vanaf 2018 is in elk geval mogelijk.

4. Beschermingsbewind
De uitvoering van  beschermingsbewind is geen kerntaak van de gemeente, maar wordt wel op kleine schaal uitgevoerd door de GKB vanaf eind 2001. Dit kost de gemeente geen geld omdat vanuit de opbrengst de kosten worden gedekt. Door uitbreiding van de formatie kunnen meer zaken worden opgepakt waardoor er structureel geld kan worden verdiend. We houden rekening met 80 duizend euro structureel vanaf 2016.

5. Alternatieve financiering investeringsprogramma
We houden in ons investeringsprogramma rekening met een positief resultaat bij de eindafrekening van lopende subsidies in 2016. Dit levert naar verwachting een incidenteel voordeel op van 1 miljoen euro.

6. Vensterscholen
We verwachten op de budgetten voor vensterscholen vanaf 2016 structureel 100 duizend euro te kunnen besparen.

7. Onderwijsachterstandenbeleid
Vanuit het Rijk krijgen we middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid. Met de inzet van het rijksgeld kan een deel van de gemeentelijke middelen vrijvallen die daarvoor waren gereserveerd. Dit leidt tot een besparing van 100 duizend euro incidenteel in 2017.

8. Geen compensatie richting instellingen voor loon- en prijsstijging/Korting accres instellingen
In 2016 houden we structureel 1 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijging richting instellingen. Dit hebben we in 2015 ook gedaan waardoor in totaal 2 miljoen beschikbaar komt.

9. Financiering Skybox
De kosten van de Skybox worden gedekt vanuit het programma Sport en bewegen, deelprogramma Sportieve infrastructuur. Door hiervoor vanaf 2016 het intensiveringsbudget binnen het programma Economie en werkgelegenheid aan te wenden, valt vanaf 2016 structureel 50 duizend euro vrij.

10. Plankosten
Doordat de plankosten die samenhangen met de ontwikkeling en uitvoering van het Stationsgebied Groningen lager uitvallen, is een incidentele besparing mogelijk van 500 duizend euro in 2017. Deze plankosten maken onderdeel uit van de intensiveringsmiddelen Verplaatsen.

11. Autobereikbaarheid
Binnen het programma Autobereikbaarheid kan incidenteel 1 miljoen euro worden bespaard in 2016. Dit betreft aan de ene kant projecten die goedkoper uitvallen of door andere partijen worden getrokken en aan de andere kant het niet uitvoeren van een project met minder prioriteit. Met de provincie en regio moet hier nog wel afstemming over plaats vinden.  

12. Parkeervergunningen
In 2014 is besloten de tarieven van de parkeervergunningen en de bezoekerspassen met ingang van 1 januari 2015 in 4 jaarlijkse stappen van € 5,- te verhogen met € 20,- om zodoende de kwetsbaarheid van de exploitatie van het Parkeerbedrijf te verminderen en de risico’s op het Parkeerbedrijf in de komende jaren te beperken. Bij de begroting 2016 stellen we een extra tariefsverhoging in 2017 voor met een  structureel effect van 150 duizend euro in 2017 tot structureel 200 duizend euro vanaf 2018. De financiële effecten van deze tariefsverhoging wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

13. ISV
Door het investeringsprogramma op basis van de ontwikkelagenda voor stad en regio te herijken is het mogelijk om in 2017, 2018 en 2019 jaarlijks 1 miljoen euro incidenteel te laten vrijvallen. Deze vrijval wordt ingezet voor de financiering van het gebiedsgericht werken.

14. Vergoeding proces en gerechtskosten WOZ waarde
Voor dekking van dit knelpunt was 325 duizend euro incidenteel beschikbaar gesteld.  Achteraf bleek hiervan 200 duizend euro nodig te zijn waardoor er incidenteel 125 duizend euro vrijvalt in 2016.

15. Efficiency organisatie
Wij verwachten door samenwerking van de gemeente met andere organisaties een besparing te kunnen realiseren van 750 duizend euro vanaf 2017.

16. Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet
Bij de begroting 2014 is voor de jaren 2016 en 2017 een aanvullend voordeel op de korte mismatch financiering ingeboekt van jaarlijks 500 duizend euro incidenteel. Op basis van geactualiseerde berekeningen blijkt het ingeboekte voordeel voor 2016 opgehoogd te kunnen worden met 200 duizend euro. Voor de jaren 2018 en 2019 is nog geen rekening gehouden met een aanvullend voordeel waardoor in deze jaren een incidenteel voordeel wordt gerealiseerd van 500 duizend euro.

17. MKBA subsidie
De uitvoering van een maatschappelijk kosten en baten analyse op alle subsidies en overige uitgaven niet zijnde organisatiekosten, biedt inzicht in de effectiviteit ervan. Onder andere op basis van dit inzicht worden de gemeentelijke uitgaven met structureel 2 miljoen euro verlaagd vanaf 2017.

18. Vrijval reserves
Door het niet doorgaan van de Zuiderzee-lijn heeft het kabinet gekozen voor een regiospecifiek pakket (RSP) waar infrastructurele maatregelen onderdeel van uitmaken. Hier valt in 2016 en 2017 2 miljoen euro incidenteel  uit vrij.

19 .Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)
In het meerjarenbeeld wordt vanaf 2006 jaarlijks een bedrag toegevoegd voor onderhoud van voorzieningen die worden aangelegd doordat de stad groeit. Het in 2016 gereserveerde bedrag van 878 duizend euro kan incidenteel vrijvallen. In 2017 valt 323 duizend vrij en vanaf 2018 structureel 440 duizend euro.

20. Vrijval frictiebudget
Van het beschikbare frictiebudget in 2016 kan na aftrek van de verwachte uitgaven aan frictiekosten in totaal 6,5 miljoen vrijvallen. Hiervan wordt in 2016 2 miljoen, 2017 1,5 miljoen en in 2018 3 miljoen euro gebruikt als incidentele dekking.

21. Vastgoed
Door een verkoop van maatschappelijk vastgoed wordt in 2016 incidenteel 1,4 miljoen euro aan opbrengst gerealiseerd. Vanaf 2017 moet het integraal vastgoedmanagement zoals we dat aan het vormgeven zijn, leiden tot een structurele besparing van 2 miljoen euro.

Dekkingsbronnen 2014-2017
Bij de begroting 2014 hebben wij voor de periode 2014-2017 dekkingsbronnen bepaald. Wij vragen u bij de begroting 2016 de voorgestelde maatregelen/dekkingsbronnen 2016 vast te stellen voor een bedrag van in totaal 5,223 miljoen euro. Hiervan is 4,8 miljoen euro incidenteel en 423 duizend euro structureel. De verdeling van de maatregelen 2016 over de (deel)programma’s staat weergegeven in de volgende tabel. De maatregelen worden afzonderlijk toegelicht.

3. Taakstelling Werk& Participatie
Bij de begroting 2014 is besloten tot een structurele besparing van 323 duizend euro vanaf 2016 op de budgetten bestemd voor Werk en Participatie. Bij het opstellen van de begroting 2016 is hier rekening  mee gehouden.

74. Openingstijden publieksbalie
Door de openingstijden van de Publieksbalie te beperken, efficiency voordelen vanuit kanaalsturing en meer klantcontact op afspraak wordt vanaf 2016 jaarlijks een structurele besparing van 100 duizend euro gerealiseerd.

89. Vrijval bijdrage aan reserve BCF
Uit de evaluatie van het BTW compensatiefonds (BCF) is gebleken dat de structurele voeding van de bestemmingsreserve BCF kan vrijvallen. Bij de begroting 2014 is voorgesteld de in de meerjarenbegroting gereserveerde bijdrage tot en met 2017 van 400 duizend euro structureel cumulatief (dit is een jaarlijks met 400 duizend euro oplopend structureel bedrag) vrij te laten vallen.

91. Mismatchvoordeel
Op basis van positieve resultaten van voorgaande jaren is bij de begroting 2014 besloten een hoger deel van het mismatchvoordeel vooraf te ramen in de begroting. Voor de jaren 2016 en 2017 is een jaarlijks hogere opbrengst geraamd van 500 duizend euro.  Bij de begroting 2016 is het verwachte voordeel voor de jaarschijf 2016 verder opgehoogd met 200 duizend euro en wordt voor de jaren 2018 en 2019 ook een hogere opbrengst van jaarlijks 500 duizend euro verwacht (zie ook het overzicht dekkingsbronnen 2016-2019).

79. Bezuiniging eigen organisatie
Bij de begroting 2014 is voorgesteld een bezuiniging op de organisatie in te boeken van 2 miljoen euro in 2015, 7 miljoen euro in 2016 en 10 miljoen euro vanaf 2017. In de begroting 2016 wordt voor  de helft van deze taakstelling een alternatieve invulling gegeven. Voor het resterende deel worden oplossingsmogelijkheden in kaart gebracht.

Dekkingsbronnen 2015-2018
Bij de begroting 2015 hebben wij voor de periode 2015-2018 dekkingsbronnen bepaald. Wij vragen u bij de begroting 2016 de voorgestelde maatregelen/dekkingsbronnen 2016 vast te stellen voor een bedrag van in totaal 27,25 miljoen euro. Hiervan is 24,4 miljoen euro incidenteel en 2,85 miljoen euro structureel. De verdeling van de maatregelen 2016 over de (deel)programma’s staat weergegeven in de volgende tabel. De maatregelen worden afzonderlijk toegelicht.

1.Vrijval p-budget/ omzetting iederz tekort
Rekening houdend met de actualisatie van het ingeschatte tekort bij iederz in 2015 bij het coalitieakkoord, resteert in 2016 een bedrag van 5,6 miljoen euro dat ten laste van het participatiebudget gebracht kan worden. Door dit deel van het tekort van iederz te dekken uit het participatiebudget valt 5,6 miljoen euro aan gemeentelijke middelen vrij.   

2.Terugdringen uitvoeringstekort iederz
Vanaf 2016 brengen we het uitvoeringstekort bij iederz terug met 350 duizend euro structureel door een besparing op de huisvestingslasten. In de begroting 2015 was een opbrengst geraamd van 1 miljoen euro structureel vanaf 2016. Het restant van 650 duizend euro wordt op een alternatieve manier gerealiseerd.

3. Actualisatie budget BUIGHet Rijk heeft eind september 2014 nadere informatie verstrekt over de budgetten die gemeenten vanaf 2015 krijgen voor het uitkeren van de bijstand en de loonkostensubsidie. Op basis van deze informatie verwachtten we een positief resultaat op de BUIG van 7,7 miljoen euro in 2015 en 3 miljoen euro incidenteel in 2016. Overigens weten we nu dat de aanpassingen aan het model in 2016 niet tot een fundamenteel andere verdeling zullen leiden. Daarom wordt nu rekening gehouden met een aanvullend incidenteel voordeel van 5 miljoen euro. Zie ook ‘Dekkingsbronnen 2016-2019  -1.Actualisatie BUIG’.

8.  Vrijval ISV-middelen
We verwachten in 2016 500 duizend euro vrijval binnen de ISV middelen. Deze vrijval zetten we in ter dekking van de begroting. Voor de jaren 2017-2019 wordt incidenteel rekening gehouden met een vrijval van 1 miljoen euro. Zie ook ‘Dekkingsbronnen 2016-2019 – 13. ISV’.

12. Uitstel vervanging Herewegviaduct
Uit onderzoek blijkt dat de vervanging van het Herewegviaduct uitgesteld kan worden. Voor uitstel van vervanging is wel groot onderhoud nodig aan het viaduct. Hiervoor is een bedrag van 1,5 miljoen euro nodig. Het gereserveerde bedrag - voor vervanging - van structureel 1,2 miljoen euro in 2015 zetten we in voor het groot onderhoud. In 2016 zetten we nog 300 duizend euro in vanuit dit budget voor het groot onderhoud. Per saldo valt hierdoor 900 duizend euro vrij in 2016 en structureel 1,2 miljoen euro vanaf 2017.  

13. Verhoging dekkingsgraad tarieven
Door de privaatrechtelijke tarieven te verhogen verwachtten we vanaf 2016 1 miljoen euro structureel aan extra inkomsten binnen te krijgen. Hiervan is 160 duizend euro structureel bij de begroting 2015 vastgesteld. De totale verwachte opbrengst van deze maatregel vanaf 2017 is bijgesteld naar 250 duizend euro structureel. Dit houdt in dat deze maatregel in 2017 ten opzichte van de opbrengst in 2016 tot een extra opbrengst leidt van 90 duizend euro. Het restant van de taakstelling vanaf 2017 van 750 duizend euro is als knelpunt opgelost door vanaf 2017 structureel aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

17. Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen
Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar.

20. Opbrengst ruil incidenteel structureel geld
Uit een nadere inventarisatie van de investeringen in lopende grondexploitaties blijkt dat er aanvullende ruimte is om investeringen te activeren en hiermee incidenteel geld vrij te spelen tegen structureel hogere kapitaallasten. In 2016 ruilen we aanvullend op voorgaande begrotingen 14,4 miljoen euro. In de begroting hebben we rekening gehouden met de hogere kapitaallasten als gevolg van deze ruil.

16. Outsourcing ICT
Door het outsourcen van onze ICT verwachten we een structurele besparing van 5 miljoen euro vanaf 2017 te kunnen realiseren.

In onderstaand overzicht staan de financiële consequenties samengevat van het financieel meerjarenbeeld, de financiële knelpunten en de dekkingsbronnen.