Werk en inkomen

Doelstelling

We willen dat Groningen een stad is:

  • Waar iedereen actief aan de samenleving kan deelnemen;
  • Waar niemand onder het bestaansminimum hoeft te komen.

In het programma Werk en inkomen richten we ons vooral op mensen in de beroepsbevolking en hun gezinnen. En op jongeren die binnenkort op de arbeidsmarkt komen. Wij vinden dat iedereen die dat kan, ook zou moeten werken. Bij voorkeur in een betaalde baan. En anders als vrijwilliger, in een participatiebaan of activeringstraject. Aan Stadjers die er niet in slagen op eigen kracht een minimuminkomen te verwerven bieden we inkomensondersteuning.  

Ontwikkelingen

Gezamenlijke Backoffice Inkomen (GBI)
De afgelopen twee jaar hebben we met 12 andere koploper-gemeenten onderzocht of het proces van inkomensverstrekking door samenwerking en vergaande digitalisering doelmatiger en rechtmatiger te organiseren is. Hierbij is de haalbaarheid van een virtuele GBI, oftewel een slimme werkomgeving onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn positief en perspectiefrijk. De verwachting is dat de GBI substantiële besparingen op kan leveren en een hogere kwaliteit van de dienstverlening met behoud van lokaal ruimte voor samenhang met werk en zorg. Momenteel wordt een marktonderzoek uitgevoerd om uit te vinden of marktpartijen in staat zijn en bereid zijn om een virtuele GBI te ontwikkelen en te bouwen. Als de uitkomsten van het marktonderzoek positief zijn, zullen we nader bezien op welke schaal we een GBI willen oprichten en wat de keuzes zijn ten aanzien van gezamenlijk eigenaarschap of opdrachtgeverschap en wat de financiële consequenties zijn.

Dienstverlening in de wijken
Waar mogelijk en wenselijk willen we de dienstverlening op het gebied van werk, inkomen en maatschappelijke participatie dichter bij de burger organiseren. Waarbij we denken vanuit de logica van de burger en effectieve dienstverlening aanbieden. Hierbij is de wijkgerichte aanpak geen doel op zich. Het is een middel om te komen tot een integrale benadering die instellingen overstijgt van (het probleem van) de individuele burger. We gaan vanaf 2016 aan de slag om dit vorm te geven.

Sectorplan WSW
Er is landelijk geld beschikbaar voor innovatie en transformatie van de sociale werkvoorziening (SW). Dat budget wordt op basis van het aantal SW-medewerkers verdeeld over de arbeidsmarktregio’s. De sociale werkbedrijven in onze arbeidsmarktregio hebben plannen gemaakt die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de sector.

Wet BUIG
Met ingang van 2015 is een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd voor de in de wet bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) gebundelde inkomensvoorzieningen (bijstand, IOAW, IOAZ, en Bbz voor pre-starters). Dit nieuwe verdeelmodel verdeelt het budget op basis van objectieve factoren, namelijk de kenmerken van huishoudens met een bijstandsuitkering. Met andere woorden, een model dat de benodigde budgetten per gemeente het beste kan bepalen. Volgens het afgesproken overgangsregime wordt in 2016 de helft van het budget nog verdeeld op basis van het gemeentelijk historisch aandeel. De monitoring van het nieuwe model heeft geleid tot een aantal aanpassingen. De bedoeling is dat daarmee de verklaringskracht van het model voor de bijstandskans voor de verschillende typen huishoudens toeneemt. Die aanpassingen hebben hun effect voor het budget in 2016. Verder verlaagt de staatssecretaris de eigen risicodrempel voor het tijdelijk vangnet voor zowel 2015 als 2016 naar 5%. Dit betekent dat tekortgemeenten eerder voor een bijdrage uit het vangnet in aanmerking komen. Omdat het vangnet wordt gefinancierd uit het macrobudget, blijft er minder geld over om volgens de ‘gewone’ maatstaven te verdelen. Wat het mogelijke effect van bovengenoemde ontwikkelingen voor Groningen inhoudt, is nu niet exact te kwantificeren. De bekendmaking door het Rijk van het voorlopig budget voor 2016 verschaft hierover meer duidelijkheid.

Innovatie Sociale Zekerheid
We willen de sociale zekerheid zo vorm te geven dat het een voorziening is die mensen verder helpt zowel richting uitstroom naar regulier werk als richting participatie en welzijn in brede zin. Dit doen we samen met burgers. Hierbij spelen keuzevrijheid, eigen regie en maatwerk een belangrijke rol. Een voorbeeld hiervan is het veranderlab ‘Innovatie sociale zekerheid’. Daarnaast geven we vanaf 1 oktober 2015 bijstandsgerechtigden de mogelijkheid om vanuit de bijstand parttime te ondernemen. Zo kunnen ook bijstandsgerechtigden in een veranderende economie inkomsten verwerven en zichzelf ontwikkelen. Ook gaan we kijken naar andere vormen van re-integratie.

Aandeel in het totaal