Algemene inkomsten en post onvoorzien

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

V 0,472 miljoen euro

Algemene uitkering (V 2,4 miljoen euro)
Het actuele begrotingssaldo 2015 voor de uitkering uit het gemeentefonds bedraagt 441,141 miljoen euro. Op basis van de septembercirculaire 2015 en op basis van onze eigen inschattingen bedraagt het primitieve begrotingssaldo 2016 voor het gemeentefonds 443,556 miljoen euro. Een positief verschil van 2,416 miljoen euro. De verklaring hiervoor luidt als volgt:

1) Landelijke en plaatselijke ontwikkelingen
De uitkeringsfactor stijgt in 2016 met 22 punten ten opzichte van 2015, dit betekent voor Groningen een stijging van de algemene uitkering van 3,7 miljoen euro. De stijging van de uitkeringsfactor wordt vooral verklaard door een positief accres en een verwachte onderuitputting op het BTW compensatiefonds in 2016.

De effecten van de tweede fase van het groot onderhoud aan het gemeentefonds zitten verwerkt in de jaarschijf 2016. Door het groot onderhoud verandert de omvang van het gemeentefonds niet, maar het leidt wel tot herverdeeleffecten tussen individuele gemeenten. Voor Groningen leidt de herijking tot een structureel nadeel van 1,8 miljoen euro vanaf 2016. Door een overgangsregeling wordt dit nadeel in 2016 teruggebracht tot 0,2 miljoen euro. Het structurele nadeel van 1,8 miljoen euro geldt dus vanaf 2017. Vanaf 2016 brengt het Rijk de decentralisatie uitkering Centra voor jeugd en gezin over naar het algemene deel van de algemene uitkering en vervalt de decentralisatie uitkering. Dit leidt bij het algemene deel van de algemene uitkering tot een voordeel van 3,8 miljoen euro en bij de decentralisatie uitkeringen tot een nadeel van 3,8 miljoen euro ten opzichte van 2015 (zie ook punt 3 hieronder).

In de septembercirculaire 2015 heeft het Rijk een oplossing doorgevoerd ter correctie van de onbedoelde herverdeeleffecten die waren ontstaan als gevolg van de invoering van de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG). Deze herverdeeleffecten zaten verwerkt in de uitkomsten van de eerste fase van het groot onderhoud aan het gemeentefonds. De oplossing leidt voor Groningen tot een structureel voordeel van 3,2 miljoen euro vanaf 2016.  

Het resterende verschil wordt verklaard door verschillende kleinere maatregelen en een actualisatie van de uitkeringsbasis. Voor een aantal verdeelmaatstaven wordt een groter aantal eenheden in 2016 verwacht. Dit geldt vooral voor het aantal inwoners, het aantal huishoudens, het aantal minderheden en het aantal jongeren. Per saldo leidt dit tot een voordeel van 3,0 miljoen euro ten opzichte van de actuele raming 2015.

Bovenstaande landelijke en plaatselijke ontwikkelingen leiden per saldo tot een hogere uitkering van 13,535 miljoen euro in 2016 ten opzichte van 2015.  

2) Taakmutaties
Er wordt per saldo 58 duizend euro meer ontvangen door taakmutaties dan in 2015. Deze taakmutaties betreffen:

  • ‘Generieke digitale infrastructuur’ (- 58 duizend euro);
  • ‘Besluit risico zware ongevallen’   (- 121 duizend euro);
  • ‘Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw’ (+ 177 duizend euro);
  • ‘Taaleis participatiewet’ (+ 60 duizend  euro).

3) Integratie- en decentralisatie-uitkeringen
Per saldo wordt in 2016 11,1 miljoen euro minder aan integratie- en decentralisatie-uitkeringen ontvangen dan in 2015. Dit wordt grotendeels verklaard door een neerwaartse aanpassing van de middelen bestemd voor de decentralisaties in het sociaal domein en door het overhevelen van de decentralisatie uitkering Centra voor jeugd en gezin naar het algemene deel van de algemene uitkering. In onderstaand overzicht zijn alle mutaties bij de integratie- en decentralisatie uitkeringen opgenomen

Onroerende zaakbelasting (V 1,2 miljoen euro)
Naast de verhoging door de nominale tariefstijging van 0,9 miljoen euro is de geraamde belastingopbrengst verhoogd met 0,3 miljoen euro in verband met verwachte volumeontwikkeling door nieuwbouw.

Dividend opbrengst (N 0,9 miljoen euro)
De verwachte winstuitkering van Enexis en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) valt voor 2016 naar verwachting 895 duizend euro lager uit ten opzichte van 2015.

Financieringsfunctie (N 1,9 miljoen euro)
Het saldoverschil op de rente-effecten tussen de begroting 2015 en de begroting 2016 bedraagt 1,9 miljoen euro nadelig en wordt veroorzaakt door:

  • Korte mismatchlimiet N 0,6 miljoen euro
  • Lager renteomslagpercentage N 0,9 miljoen euro
  • Afwikkeling reserve RSP N 0,5 miljoen euro
  • Rente reserves en voorzieningen V 0,3 miljoen euro
  • Overig N 0,2 miljoen euro

De ijzeren voorraad bedraagt 16,790 miljoen euro. Het begrote rentetarief voor nieuwe  langlopende leningen gaat van 3,00% naar 2,35%. Het rentetarief voor kort geld gaat van 0,40% naar 0,16%. De marge tussen de lange en de korte rente is in 2016 kleiner dan die in 2015, wat leidt tot een nadeel van 0,6 miljoen euro.
De begrote omvang van de kapitaalverstrekking en investeringen is 140,912 miljoen euro hoger dan die van 2015. Dit leidt tot een hogere rentelasten voor Treasury. Anderzijds daalt het ROP van 3,00% naar 2,50%. Dit leidt dan weer tot lagere rentelasten ten opzichte van 2015. Per saldo een nadeel van 0,9 miljoen euro.
De reserve RSP wordt volledig gebruikt in 2015 omdat we onze bijdrage moeten voldoen aan het RSP pakket. De afwikkeling leidt in 2016  ten opzichte van 2015 tot een nadeel  van 0,5 miljoen euro.
De gemiddelde omvang van de reserves en voorzieningen is 11 miljoen euro hoger ten opzichte van 2015. Doordat het rentetarief daalt van 1,50% in 2015 naar 1,00% is er toch een rentevoordeel van 0,3 miljoen euro.
Overige ontwikkelingen bij de financieringsfunctie tellen op tot een nadeel van 0,2 miljoen euro.

Overig (N 0,3 miljoen euro)
Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 300 duizend euro