Algemene ondersteuning

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

14.1 Algemene ondersteuning

N 8,8 miljoen euro

Incidentele budgetten 2015 (V 1,0 miljoen euro)
In de begroting 2015 is voor het opvangen van tekorten bij het Shared Service Center en het programma basisregistraties een incidenteel budget opgenomen van 1 miljoen euro (elk 500 duizend euro) Deze extra inzet is voor 2016 vervallen.

Bezuiniging vastgoed (V 2,0 miljoen euro)
We hebben, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, in 2016 een besparing van 2 miljoen accommodaties (huisvesting) opgenomen. In deze begroting hebben we daarom de budgetten voor huisvesting met dat bedrag verlaagd.

Frictiekosten herplaatsers (N 2,2 miljoen euro)
In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben we voor 2016 een incidentele verhoging van het frictiekostenbudget voorzien van 4,2 miljoen euro. Op basis van nadere berekeningen hebben we dit bedrag voor 2016 met 2,0 miljoen euro verlaagd tot het bedrag van 2,2 miljoen euro. Het frictiebudget hebben we nodig om de loonkosten van nog in dienst zijnde herplaatsers te betalen.

Invoering Wet op de Vennootschapsbelasting (N 375 duizend euro)
Per 2016 wordt de Wet op de Vennootschapsbelasting ingevoerd. Voor de invoering van deze wet nemen we per 2016 in de begroting een budget op van 375 duizend euro op. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt op de invoering van deze wet inhoudelijk ingegaan.

Verlaging rentepercentage investeringen (V 550 duizend euro)
Het rentepercentage voor investeringen is verlaagd van 3 naar 2,5 procent. Daarom vallen de rentelasten 550 duizend euro lager uit.

Kantoorgebouw Europaweg (V 1,1 miljoen euro)
Bij de rekening 2014 hebben we voor de resterende verplichtingen van het kantoorgebouw aan de Europaweg een voorziening getroffen ten laste van de algemene egalisatiereserve (AER). Daarmee kunnen de in de begroting opgenomen structurele budgetten voor de Europaweg komen te vervallen. Dat betekent een verlaging van de lasten op dit deelprogramma met 1,1 miljoen euro. Het bedrag zal weer ten gunste komen van de Algemene Egalisatiereserve.

Loon- en prijsontwikkelingen (N 4 miljoen euro)
Door een verwachte stijging van de lonen en de prijzen nemen de lasten op dit deelprogramma toe met afgerond 4 miljoen euro.

Technische wijzigingen (N 6,574 miljoen)
In deze begroting is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. We hebben enkele verrekeningen tussen de diverse programma’s uit de begroting gehaald. Dat leidt tot een nadeel op dit programma en een voordeel op andere programma’s. Het effect voor de gemeentebegroting is per saldo nihil. Verder is de methodiek van toerekening van overhead aangepast. We hebben daarmee een uniforme werkwijze doorgevoerd. Dat leidt voor dit deelprogramma tot een forse, maar budgettair neutrale verhoging van de lasten en de baten.

Overige afwijkingen  (N 383 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 333 duizend euro.