Onderwijs

Doelstelling

We willen dat Groningen een stad is waar:

  • Kinderen, jongeren en volwassenen optimale kansen krijgen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen;
  • Alle kinderen en jongeren naar school gaan en hun schooltijd afronden met een diploma.

Daarom zetten we ons in voor een goed onderwijsklimaat in de stad. Samen met de schoolbesturen werken we aan goed onderwijs dat goed op elkaar aansluit, dat ondersteuning biedt die aansluit bij de leerlingen en tegemoetkomt aan de vraag op de arbeidsmarkt. Om kinderen en jongeren optimaal uit te dagen zich te ontwikkelen en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Het verzorgen van onderwijs is in Nederland primair de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, binnen de kaders van de wet en de door het rijk gestelde voorwaarden. Als gemeente faciliteren we het onderwijs en hebben we een aantal wettelijke taken rondom het onderwijs: zorgen voor huisvesting en leerlingenvervoer en toezien op naleving van de leerplicht.
De Gemeente Groningen stelt zich ten doel in het onderwijs iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden; achterstanden proberen we te voorkomen. Betere kansen creëren we ook door onderwijs te verbinden met andere maatschappelijke activiteiten en voorzieningen. In Groningen doen we dat vooral op de Vensterscholen.

Ons onderwijsbeleid is nauw verbonden met het jeugdbeleid. Vanwege de actuele veranderingen in het sociale domein is het jeugdbeleid in deze begroting ondergebracht in programma Welzijn, gezondheid, zorg jeugd, Vernieuwing Sociaal Domein.  

Ontwikkelingen

Het huidige landelijk beleid voor onderwijsachterstanden loopt formeel eind 2015 af. Inmiddels is de huidige rijksregeling met een jaar verlengd, in afwachting van nieuw landelijk beleid voor de periode vanaf 2017.
Ook heeft het rijk besloten het landelijke convenant 'aanval op de schooluitval 2012-2015' met een jaar te verlengen tot eind 2016.

Aandeel in het totaal