Werk en inkomen

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

1.1 Werk en activering

V 3,8 miljoen euro

Verlaging subsidie SW (V 2,5 miljoen euro)

De subsidie SW is in 2016 2,5 miljoen euro lager dan in 2015. Dit is een gevolg van rijksbeleid om de SW voorziening af te bouwen door jaarlijks rekening te houden met een terugloop van het aantal SW-ers. Ook verlaagt het Rijk de vergoeding per SW-er jaarlijks.We kunnen deze subsidieverlaging voor een deel oplossen binnen de loonkosten. Deze loonkosten dalen door de terugloop van het aantal SW-ers met 0,8 miljoen euro. Het resterende deel van het tekort dekken we voor 60%  met middelen uit het Participatiebudget. Voor het dan nog overgebleven tekort van 0,7 miljoen moeten we nog een oplossing vinden. Daarvoor hebben we vooralsnog een taakstelling opgenomen. De lasten op dit programma nemen hierdoor met 2,5 miljoen euro af. De verlaging van de baten als gevolg van de lagere subsidie SW zijn opgenomen in programma 13.

Verlaging participatiebudget (V 0,4 miljoen euro)
Het Participatiebudget daalt per saldo met 0,4 miljoen euro. Voor nieuwe doelgroepen is hierin een bedrag begrepen van 0,8 miljoen euro (2015 : 0,4 miljoen euro). Het aandeel in het P-budget neemt jaarlijks toe. Daartegenover zijn de reguliere re-integratiemiddelen gedaald met 0,8 miljoen euro. Van het totaal beschikbare budget (21,3 miljoen euro) wordt 36% ingezet voor maatschappelijke participatie en 64% voor re-integratie.

Voormalige ID-banen (V 0,3 miljoen euro)
Uw raad heeft in het najaar van 2014 besloten voor het jaar 2015 een bedrag van 0,5 miljoen euro  in te zetten voor de medefinanciering van de voormalige ID-banen, vooral in de wijken (accommodatie/buurtbeheer). In het werkveld zijn geen middelen beschikbaar om deze banen in 2016  te behouden. Wij zetten de komende jaren in op wijk- en gebiedsgericht werken. Het is van belang dat er voldoende capaciteit blijft. Tegen die achtergrond lijkt een voortzetting van de financiering van een deel van de voormalige ID- banen voor de komende jaren van belang, zodat we activiteiten kunnen behouden. Wij stellen voor om hiervoor structureel 0,2 miljoen euro uit te trekken. Ten opzichte van 2015 betekent dit dat de lasten met 0,3 miljoen euro minder stijgen Daarnaast is 0,2 miljoen euro beschikbaar in het budget voor gebiedsgericht werken.

Taakstellingen (V 1,16 miljoen euro)
De  stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een nieuwe taakstelling “terugdringen uitvoeringstekort oud iederz” van 1 miljoen euro.
Overige kleine taakstellingen op het terrein van de bedrijfsvoering tellen op tot 0,16 miljoen euro

Toerekening apparaatskosten (N 409 duizend euro)
In 2015 hebben we apparaatskosten voor productontwikkeling en inkoop begroot in programma 4.Welzijn, gezondheid en zorg. Deze kosten behoren echter aan dit deelprogramma te worden toegerekend.

Overige afwijkingen (N 193 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 193 duizend euro.

 1.2 Inkomen en armoedebestrijding

V 1,0 miljoen euro

Inkomensvoorzieningen (BUIG) (V 2,3 miljoen euro)
De invoering van het nieuwe verdeelmodel voor bijstandsuitkeringen met ingang van 2015 betekende voor Groningen bij de begroting 2015 een incidenteel voordeel van 7,7 miljoen euro.  Voor 2016 voorzien we op grond van de meest recente informatie van de staatssecretaris een incidenteel voordeel van 10,0 miljoen euro. Voor een deel (2 miljoen euro) neemt dit geraamde voordeel toe als gevolg van de screening op rechtmatigheid die in 2015 is gestart. De invoering van het nieuwe verdeelmodel staat nog zeer ter discussie. Aan de raming voor 2016 kleven dan ook diverse onzekerheden. De verwachting is dat voor 2017 en volgende jaren het nieuwe verdeelmodel uiteindelijk ertoe zal leiden dat baten en lasten van de onder de BUIG gebundelde regelingen voor inkomensondersteuning met elkaar in evenwicht komen.

Individuele studietoeslag (N 446 duizend euro)
Het Rijk stelt geld beschikbaar om voor mensen met een arbeidsbeperking die een
opleiding volgen een studietoeslag toe te kennen. De hoogte van de toeslag is 20 procent van het minimumloon. De lasten op dit programma nemen hierdoor met 446 duizend euro toe. De rijksmiddelen zijn als bate opgenomen in programma 13.

Bedrijfsvoering (V 559 duizend euro)
Onder meer door aanvullende bezuinigingen en het uitbesteden van werkzaamheden in verband met de Wet schuldsanering natuurlijke personen dalen de kosten van bedrijfsvoering.

Uitvoering Wet schuldsanering natuurlijke personen (N 220 duizend euro)
De WSNP voeren we zelf niet meer uit. De uitvoering van de wet hebben we nu uitbesteed. Dit betekent dat de vergoedingen voor de uitvoering niet meer bij ons binnenkomen. Ook de lasten op deze activiteit nemen af. Dit voordeel hebben we opgenomen onder de bedrijfsvoeringkosten

Bijzondere bijstand (N 176 duizend euro)
Als gevolg van de bijstelling van macrocijfers ten aanzien van het aantal uitkeringsgerechtigden vindt jaarlijks  compensatie plaats van een aantal onderdelen in het gemeentefonds, in dit geval de middelen voor bijzondere bijstand. Voor 2016 is hiervoor bijna 0,2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. De lasten op dit programma nemen hierdoor met 176 duizend euro toe. De middelen zijn als bate opgenomen in programma 13.

Overige inkomensvoorzieningen (V 175 duizend euro)
Een ander onderdeel van het gemeentefonds dat het Rijk jaarlijks bijstelt op basis van de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is de individuele inkomenstoeslag. Voor 2016 betekent dit een korting van 128 duizend euro. Daarnaast is het extra beleidsgeld voor een beter debiteurenbeheer bij het bijstandsbesluit Zelfstandigen naar beneden bijgesteld met 47 duizend euro.. De lasten op dit programma nemen hierdoor met 175 duizend euro af. De verlaging van de baten als gevolg van de korting is opgenomen in programma 13.

Toerekening apparaatskosten (N 610 duizend euro)
In 2015 hebben we apparaatskosten voor productontwikkeling, inkoop (443 duizend euro) en contractmonitoring subsidies (167 duizend euro) begroot in programma 4. Welzijn, gezondheid en zorg. Deze kosten behoren echter aan dit deelprogramma te worden toegerekend.

Screening klantenbestand Wwb (N 400 duizend euro)
Voor de screening van het  klantenbestand Wwb op arbeids- en participatie potentieel trekken we als extra beleid  400 duizend  euro uit. Dit komt overeen met ongeveer 50% van de totale kosten van de screening in 2016. Het resterende deel dekken we met middelen uit het Participatiebudget.

Overige afwijkingen (N 182 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 182 duizend euro