Onderwijs

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

3.1 Onderwijskansen

N 1,6 miljoen euro

Kapitaallasten onderwijshuisvesting (V 824 duizend euro)
Als gevolg van een lagere rente zijn de kapitaallasten lager dan in 2015. Dit levert voor 2016 een voordeel op. Daarnaast hebben wij kapitaallasten opgenomen voor investeringen die wij de komende jaren plegen. Per saldo zijn de kapitaallasten 824 duizend euro lager.

Verkoopopbrengst onderwijsgebouwen (N 2,8 miljoen euro)
Voor de nieuwbouw van VMBO-scholen heeft uw raad besloten vijf onderwijspercelen te verkopen en de opbrengst hiervan in te zetten voor de dekking van kapitaallasten.  
In 2015 hebben wij de gebouwen aan de Heinsiusstraat en de Canadalaan 10 verkocht. De verkoopopbrengst hiervan bedraagt 2,8 miljoen euro. Dit hebben wij gedoteerd aan de daarvoor bestemde reserve VMBO/NO West. Aangezien deze eenmalige inkomsten ontvangen zijn in 2015 is de omvang  van de begroting 2016 zowel in lasten als opbrengsten lager dan in 2015.

Extra beleidsmiddelen voor onderwijshuisvesting (N 400 duizend euro)
Met ingang van 1 januari 2015 is het buitenonderhoud van scholen de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Hierdoor is de uitkering uit het gemeentefonds voor het onderwijsdeel verlaagd met circa 2,1 miljoen euro. De gemeentelijke lasten dalen als gevolg hiervan met circa 1,7 miljoen euro. Dit heeft een nadelig effect op het budget onderwijshuisvesting van structureel 400 duizend euro. Om de huidige kwaliteit van de onderwijshuisvesting te kunnen blijven handhaven stellen we structureel 400 duizend euro beschikbaar aan extra beleidsmiddelen.

Herverdeeleffect kostentoerekening Natuur- en duurzaamheidseducatie (V 272 duizend euro)
Door een nieuwe methode van overheadkostenrekening rekenen we minder kosten toe aan het Centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie.

Bestuursakkoord Onderwijsachterstandenbeleid
We hebben voor de periode 2012-2015 via een specifieke rijksuitkering extra middelen ontvangen, oplopend van 631 duizend euro  in 2012 tot 856 duizend euro voor de jaren 2013-2015.  Het geoormerkte geld dienden we in die periode in te zetten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Daarbij ging het specifiek om het effectief benutten van VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) en extra leertijd voor jonge kinderen. De gemeenten en het Rijk hebben daarover een bestuursakkoord gesloten.
In de begroting 2015 hebben we daarvoor aan de baten- en lastenkant 856 duizend euro geraamd. Omdat het huidige landelijke beleid formeel eind 2015 afloopt, hebben we deze baten en lasten niet meer opgenomen in de begroting. Inmiddels is bekend gemaakt dat de huidige rijksregeling met een jaar is verlengd, in afwachting van nieuw landelijk beleid vanaf 2017. Zodra de bedragen voor het onderwijsachterstandenbeleid in 2016 bekend zijn,  zullen we deze via een begrotingswijziging verwerken.

Overige afwijkingen (V 472 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 472 duizend euro.