Sport en bewegen

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

5.1 Sportieve infrastructuur

 N 282 duizend euro

Sportsubsidies (N 270 duizend euro)
Het subsidie- en tarievenstelsel is met ingang van het seizoen 2015/2016 afgeschaft. We gaan daarmee terug naar de situatie van voorheen. Geen afzonderlijke subsidieverstrekking maar een directe korting op de tarieven. Dat betekent een verlaging van zowel de lasten (subsidiebudget) als de baten (huuropbrengsten) met 856 duizend euro. Per saldo dus neutraal. Op het sportsubsidiebudget zat wel een tekort van 270 duizend euro. Dit vullen we voor 2016 incidenteel aan uit de algemene middelen.

Onderhoud Papiermolen (N 131 duizend euro)
Het openluchtbad De Papiermolen moet ingrijpend worden gerenoveerd. Daarvoor stellen we per 2016 structureel 131 duizend euro beschikbaar om de kapitaallasten van de renovatie te dekken.

Overige afwijkingen (V 119 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 119 duizend euro.

5.2 Deelname aan sport

V 316 duizend euro

Exploitatiebijdrage Euroborg (V 316 duizend euro)
Op 27 mei 2015 heeft uw raad besloten de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage (316 duizend euro) aan de NV Euroborg af te kopen voor 5,7 miljoen euro. Dit leidt tot lagere lasten in dit deelprogramma. De structurele bijdrage van 316 duizend euro wordt ingezet ter dekking van de kapitaallasten. De kapitaallasten worden verantwoord onder andere deelprogramma’s.