Cultuur

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

6.1 Culturele infrastructuur

N 210 duizend euro

Compensatie loon- en prijsontwikkelingen (N 637 duizend euro)
In 2015 hadden we dekking voor incidentele loonkosten  opgenomen in de compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. Deze post hebben we in de begroting 2016 teruggedraaid. Het actuele bedrag voor compensatie van loon- en prijsontwikkelingen is in deze begroting verwerkt.

Frictiekosten fusie Biblionet en Forum
In 2015 zijn frictiekosten ontstaan door de fusie tussen Biblionet en Forum. Deze frictiekosten hebben we gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve exploitatierisico Forum. Aangezien de dekking uit de reserve incidenteel was in 2015, is de onttrekking aan de reserve in 2016 niet meer nodig.

70 jaar bevrijding (V 80 duizend euro)
De extra beleidsmiddelen voor de festiviteiten met betrekking tot de viering van 70 jaar bevrijding is in 2015 incidenteel beschikbaar gesteld door uw raad. In 2016 nemen we dit bedrag daarom niet meer op in de begroting en resulteert hierdoor in een voordeel van 80 duizend euro.

Beeldende Kunst en Vormgeving septembercirculaire 2014 (V 74 duizend euro)
Bij de septembercirculaire 2014 is 74 duizend euro toegekend voor de jaren 2015 en 2016. Dit is nog niet in de begroting 2015 verwerkt. In de begroting 2016 willen we dit wel alvast meenemen en resulteert dit in een voordeel van 74 duizend euro.

Overige afwijkingen (V 273 duizend euro)
Overige afwijkingen  tellen op tot een voordeel van 273 duizend euro.