Kwaliteit van de leefomgeving

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

9.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte

V 217 duizend euro

Extra beleid (N 220 duizend euro)
Betreft het niet meer in de begroting opnemen van incidenteel extra beleidsgeld 2015 voor groot onderhoud kinderboerderijen (V 250 duizend euro) en de beschikbaar gestelde extra beleidsgelden 2016 voor de aanpak gladheid gele stenen (N 170 duizend euro) en renovatie Herewegspoorviaduct (N 300 duizend euro).   

Areaaluitbreiding 2016 (N 562 duizend euro)
Voor de toename van de onderhoudskosten hebben we een post areaaluitbreiding van 562 duizend euro opgenomen.

Stormschade (V 565 duizend euro)
Door uw raad is op 17 december 2014 besloten het restantbedrag van 565 duizend euro incidenteel voor de afwikkeling van de stormschade aan de begroting 2015 toe te voegen. In de begroting 2016 nemen we dit bedrag niet meer op.

Capaciteitsplanning (N 153 duizend euro)
De ureninzet hebben we geactualiseerd en geïndexeerd voor de stijging van de loonkosten.

Leges begraafrechten (V 14 duizend euro)
De ureninzet hebben we geactualiseerd en geïndexeerd voor de stijging van de  loonkosten (N 75 duizend euro). Daarnaast hebben we de leges begraafrechten geïndexeerd (1,72%) voor de stijging van loon- en prijscompensatie en mutaties in verwachte aanvragen (V 89 duizend euro).

Ontvlechting overhead en SSC (V 718 duizend euro)
Bij de vorming van het SSC en de nieuwe gemeentelijke kostentoerekening hebben we ten onrechte SSC overheadkosten aan het product  “kwaliteit leefomgeving” toegerekend. Deze overheadkosten horen toe aan het deelprogramma “Algemene ondersteuning”. In de begroting 2016 hebben we dit aangepast.

Reserve bodemsanering (N 91 duizend euro)
De verwachte uitvoeringskosten in relatie tot het fonds bodemsanering nemen ten opzichte van de begroting 2015 met 98 duizend euro toe, hetgeen rechtstreeks uit de reserve bodemsanering wordt onttrokken. Aan het fonds rekenen we tevens rentebaten toe. Deze rente valt 7 duizend euro hoger uit ten opzichte van de actuele begroting 2015.     

Rioolheffing (N 18 duizend euro)
De lasten rioolheffing stijgen in totaal met 651 duizend euro. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het overhevelen van overheadkosten naar het SSC (V 186 duizend euro) en anderzijds door een toename van de lasten met 837 duizend euro in verband met het actualiseren van de ureninzet en de overige exploitatie budgetten (N 171 duizend euro) en een dotatie aan de voorziening (N 666 duizend euro).
De baten rioolheffing hebben we geïndexeerd voor de stijging van loon- en prijscompensatie (1,72%) en we  verwachten een toename van het aantal aansluitingen in 2016 (V 633 duizend euro).

Bezuinigingstaakstelling Stadsontwikkeling (N 86 duizend euro)
Met de vorming van de directie Stadsontwikkeling  in 2016 hebben we  een bezuiniging gerealiseerd op de formatie. Deze bezuiniging is noodzakelijk om het tekort op de bedrijfsvoering op te lossen. Door de gerealiseerde bezuiniging kunnen we ook de opgenomen taakstelling verlagen.

Overige afwijkingen  (V 50 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 50 duizend euro.

9.2 Afvalinzameling en -verwerking

V 1,577 miljoen euro

Reserve afvalstoffenheffing (V 1,3 miljoen euro)
Bij de jaarrekening 2014 hebben we conform regelgeving vanuit de BBV de reserve afvalstoffenheffing in een voorziening omgezet. Het financieel effect in de begroting 2016 is ruim 1,3 miljoen euro voordelig.

Rente reserve afvalstoffenheffing (N 100 duizend euro)
Dit effect ontstaat door het niet meer opnemen in deze begroting van rentebaten reserve afvalstoffenheffing wegens het omzetten van de reserve afvalstoffenheffing in een voorziening.

Bedrijfsafval (V 319 duizend euro)
De hoogte van de vuilverwerkingskosten is gerelateerd aan de hoogte van de ingezamelde hoeveelheden (omzet opbrengsten). In 2016 verwachten we hogere baten door meer aanbod van te verwerken bedrijfsafval (V 100 duizend euro) en lagere lasten van 219 duizend euro.

Huishoudelijk afval (V 32 duizend euro)
In 2016 verwachten we een toename van de inkomsten afvalstoffenheffing met betrekking tot de inzameling van grijs afval (V 137 duizend euro). De financieringskosten zijn afgenomen als gevolg van een verlaging van de rente (ROP). De vuilverwerkingskosten en rentekosten zijn ten opzichte van de begroting 2015 met 534 duizend euro lager. De effecten van de nieuwe kostenverdelingsmethodiek en de actualisatie van de capaciteitsplanning veroorzaken een nadelig effect van 142 duizend euro. Door het temporiseren onttrekking voorziening ontstaat een nadeel van 535 duizend euro. Tot slot verwachten we binnen dit deelprogramma ten opzichte van de begroting 2015 diverse afwijkingen in de begroting uitvoeringskosten 2016 ter grootte van 38 duizend euro voordelig.

Overige afwijkingen  (V 26 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 26 duizend euro