Stadhuis en stadjer

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

11.1 Publieke dienstverlening

V 426 duizend euro

Incidenteel budget voor verkiezingen (V 810 duizend euro)
In 2015 hebben wij de gecombineerde verkiezing van de Waterschappen en Provinciale Staten georganiseerd. De lasten daarvan ad 810 duizend euro werden gedekt uit de daarvoor beschikbare reserve. Voor 2016 nemen wij deze lasten niet meer op.

Digitaal controleren eigen WOZ-waarde (N 165 duizend euro)
Uw raad heeft ingestemd met het voorstel "Controleer uw WOZ-waarde"" in 2016 voor de hele stad in te voeren. Door eigenaren vooraf te betrekken bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt de vaststelling transparanter en  het draagvlak vergroot. Hiervoor hebben we in de begroting 2016 een budget opgevoerd van 165 duizend euro. Het controleren van de eigen WOZ-waarde moet op termijn ook  leiden tot minder bezwaarschriften.

Proces- en gerechtskosten inzake WOZ (V 125 duizend euro)
Het Rijk heeft de regeling van de proceskostenvergoeding belastingen aangepast. We verwachten daarom voor 2016 en latere jaren een vermindering van de uit te keren proceskostenvergoedingen. Ook verwachten wij op dit punt een positief effect van uw besluit om particuliere woningeigenaren de mogelijkheid te bieden de WOZ-waarde van hun woning te controleren.
Vanwege deze ontwikkelingen verlagen wij het betreffende budget met 125 duizend euro.

Methodiek doorbelasting overhead
In de actuele begroting 2015 hebben we de technische doorbelasting van de overhead aan de deelprogramma's onjuist verwerkt. In deze begroting hebben we dit hersteld. Het effect hiervan is voor zowel de lasten als de baten afgerond 12,9 miljoen euro, per saldo dus nul.

Loon- en prijsontwikkeling (N 293 duizend euro)
De lasten nemen per saldo toe door een verwachte stijging van lonen en prijzen.

Overige afwijkingen (N 51 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 51 duizend euro.

11.2 Communicatie met de burgers

V 411 duizend euro

E-Bureau (V 374 duizend euro)
In de begroting 2016 hebben we de kosten van E-Bureau verantwoord op deelprogramma 14.1 Algemene ondersteuning.

Overige afwijkingen (V 37 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 37 duizend euro.