Welzijn, gezondheid, zorg en vernieuwing sociaal domein

Doelstelling

'Actief aan de samenleving meedoen' gaat in dit programma vooral over het gewone dagelijkse leven, na en naast het werk. Dat leven wordt plezieriger als buurtgenoten elkaar kennen en bereid zijn wat voor elkaar te doen. Dat willen we bevorderen. Stadjers met een lichamelijke of psychische beperking ondersteunen we binnen de kaders van de WMO. Er zijn ook groepen die in onze samenleving de weg (nog) niet goed weten te vinden, of op een andere manier belemmeringen ondervinden. Hieraan besteden we specifiek aandacht. Ook het gemeentelijke gezondheidsbeleid maakt deel uit van dit programma. Veel problemen in het latere leven hebben een oorzaak in de jeugd. Om deze reden – en uiteraard omdat veilig en gezond opgroeien een belangrijk doel op zich is – maakt ook ons jeugdbeleid deel uit van dit programma.

We willen dat Groningen een stad is:

  • Waar iedereen zich prettig en geborgen voelt en zo lang mogelijk actief aan de samenleving kan blijven meedoen. Ook als ouderdom, beperkingen of ziekte dat lastiger maken;
  • Waar mensen zo lang mogelijk gezond blijven en waar dat nodig is kunnen rekenen op adequate (aanvullende) zorg en ondersteuning;
  • Waar niemand vanwege herkomst, geaardheid of welke reden dan ook wordt buitengesloten;
  • Waar jongeren veilig en gezond opgroeien;
  • Waar we de vernieuwingen in het sociaal domein in samenwerking met maatschappelijke partners vlot tot stand brengen zonder dat er mensen buiten de boot vallen.

Ontwikkelingen

Met ingang van de begroting 2016 is door samenvoegingen dit nieuwe programma 4 ontstaan. Vanuit de integraliteitsgedachte, het gezamenlijke accent op preventief beleid en het initiëren en benutten van de eigen kracht een logische stap. Echter wel een ontwikkelstap die in de huidige testen van de begroting nog verder moet groeien.  

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor taken op het gebied van zorg en ondersteuning die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet op de jeugdzorg vielen. Ons beleid hiervoor stelden we in 2014 vast in het Beleidsplan en het Uitvoeringsplan Vernieuwing Sociaal Domein (VSD) gemeente Groningen 2014–2015. Voor het jaar 2016 ligt het accent vooral op het doorontwikkelen. Het leren van het startjaar en verbeteringen in gang zetten. Zo gaan we door met het bouwen aan de WIJ-teams, we gaan de relatie met het voorliggende veld versterken en we gaan meer kijken naar de effectiviteit van ons beleid.   

Onze zorgen omtrent de veiligheid van jongeren hebben we in 2015 omgezet in een speciaal uitvoeringsprogramma. Vooral de integrale samenwerking tussen 1e en 2e lijnorganisaties krijgen hierin specifieke aandacht. In 2016 gaan we de acties regisseren en monitoren.  

Afhankelijk van onze opdracht en de mate waarin het maatschappelijk veld in staat is om in eigen kracht te voorzien kiezen we als lokale overheid steeds bewuster onze rol. Gaan we zelf taken uitvoeren, pakken we de regierol, faciliteren/ondersteunen we externe initiatieven of laten we de verantwoordelijkheid geheel over aan het maatschappelijk veld en laten we het dus los. Dit vraagt om vertrouwen en ruimte geven. Soms vallen, maar vooral weer opstaan. Een ontwikkelingen die aansluit bij de noodzaak om elkaars kracht te benutten. Samen staan we sterk.

Aandeel in het totaal