Economie en werkgelegenheid

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

2.3 Ruimte voor bedrijvigheid

V 249 duizend euro

Bezuinigingstaakstelling Stadsontwikkeling
Met de vorming van Stadsontwikkeling  in 2016 hebben we een bezuiniging gerealiseerd op de formatie. Deze bezuiniging is noodzakelijk om het tekort op de bedrijfsvoering op te lossen. In de begroting 2015 hebben we deze bezuiniging als taakstelling opgenomen (totaal: 1,44 miljoen euro). Door de gerealiseerde bezuiniging kunnen we de opgenomen taakstelling van 123 duizend euro in dit deelprogramma verlagen. Daar staan lagere personeelslasten tegenover.

Nationale Gebiedsontwikkeling ( V  280 duizend euro)
Vanuit de septembercirculaire gemeentefonds 2011 is voor de periode 2012-2015 jaarlijks 280
duizend euro beschikbaar gesteld voor nationale gebiedsontwikkeling. In 2016 stopt deze uitkering,
derhalve draaien we dit bedrag terug in de begroting 2016.Dit leidt tot een verlaging van de lasten binnen dit deelprogramma. De verlaging van de baten is opgenomen in programma 13.

Overige kleinere afwijkingen (N  31 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 31 duizend euro.

2.4 Overige Economie en werkgelegenheid

V 952 duizend euro

Kapitaallasten (V 308 duizend euro)
Door de verlaging van het rente omslagpercentage (ROP) met ingang van 2016 van 3% naar 2,5% ontstaat een voordeel op de rentelasten . Daarnaast is er sprake van vrijval (latere uitvoering van projecten) en terugloop van kapitaallasten. Het totale voordeel ten opzichte van 2015 bedraagt 308 duizend euro.

Werken derden
In 2016 hebben we minder werkzaamheden in opdracht van derden (lasten en baten 322 duizend euro) begroot in dit deelprogramma.

Exploitatie binnenbezittingen (V 116 duizend euro)
In 2016 verwachten we meer opbrengsten uit de verhuur van gemeentelijke panden en percelen grond (binnenbezittingen). Daar staan ook extra onderhoudslasten tegenover. Het voordelige exploitatieresultaat in 2016 van 171 duizend euro voegen we toe aan de reserve grondzaken. In 2015 hadden we een voordelig resultaat begroot van 54 duizend euro. Per saldo bedraagt de afwijking op de reservemutatie ten opzichte van 2015 117 duizend euro.

Exploitatie Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) (N 42 duizend euro)
In 2016 verwachten we een negatief resultaat van 2,542 miljoen euro. In 2015 was dit 2,500 miljoen euro. Het resultaat op NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) verrekenen we conform afspraak met de reserve grondzaken. De afwijking op de reservemutatie bedraagt 42 duizend euro ten opzichte van 2015. In 2015 hebben we alleen het resultaat begroot (lasten 2,500 miljoen euro). In 2016 hebben we de afzonderlijke baten en lasten begroot in de exploitatie. Dit verklaart de afwijking ten opzichte van 2015.

Exploitatie bouwrijpe kavels
De lasten en baten van bouwrijpe kavels begroten we met ingang van 2016 . Uitgangspunt is dat de lasten worden gedekt uit de verkoop van gronden. Totaal gaat het om een begroting van 207 duizend euro.

Grexen OZB (N 400 duizend euro)
De OZB-lasten hebben we op dit moment in de diverse grondexploitaties niet begroot. Afgelopen jaren hebben we deze lasten ieder jaar incidenteel opgelost. Met ingang van 2016 hebben we structureel een bedrag van 400 duizend euro opgenomen in de begroting.

EP Regio Groningen-Assen geen resultaat
De gemeenten Assen, Groningen en de Regio Groningen-Assen hebben afspraken gemaakt over de uitwerking en uitvoering van het Economisch Platform. Voor de uitvoering ontvangen wij een bedrag van 172 duizend euro per jaar.

Rente reserves (V 1,017 miljoen euro)
Eind 2014 heeft uw raad besloten een reserve bovenwijkse voorzieningen in te stellen. De rente bedraagt 1,113 miljoen euro en wordt in 2016 toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. In de begroting 2015 hadden we deze rente niet opgenomen. De afwijking ten opzichte van 2015 bedraagt daarom 1,113 miljoen euro. De rente over de reserve grondzaken is 95 duizend euro lager ten opzichte van 2015. Per saldo bedraagt de afwijking ten opzichte van 2015 1,017 miljoen euro.

Overige afwijkingen (N 47 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot  een nadeel van 47 duizend euro.