Welzijn, gezondheid, zorg en vernieuwing sociaal domein

De categorie overdrachten is inclusief de inkoop van voorzieningen binnen dit programma.

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

 4.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

V 12,2 miljoen  euro

Compensatie loon- en prijsontwikkelingen (N 636 duizend euro)
In de begroting 2015 hadden we een incidentele geraamde post opgenomen voor compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. Deze post hebben we in de begroting 2016 teruggedraaid. Het werkelijke bedrag voor compensatie van loon- en prijsontwikkelingen is in deze begroting verwerkt.

Gevolgen pensioenwet 2015 voor gesubsidieerde instellingen (V 0,8 miljoen euro)
In 2015 is de nieuwe pensioenwet in werking getreden. Als gevolg van deze wet zijn de werkgeverslasten naar beneden bijgesteld. Dit heeft ook consequenties voor de gesubsidieerde instellingen. De verleende compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen wordt verlaagd. Omdat we ook hier met de t-2 systematiek werken, wordt de korting in 2015 en 2016 verrekend met de egalisatiereserve accressen. Vanaf 2017 wordt de compensatie verrekend met de subsidiebudgetten. Het saldo van de egalisatiereserve is echter onvoldoende om het negatieve accres van 2 jaar op te vangen.
Om te voorkomen dat de reserve negatief wordt in 2016 verrekenen we  800 duizend euro met de reserve en  vangen we 105 duizend euro eenmalig op uit de middelen voor extra beleid.

Huishoudelijke hulp (V 2,3 miljoen euro)
Vanaf 2015 voert het Rijk een aantal bezuinigingen door op de huishoudelijke hulp. Als gevolg van deze bezuinigingen heeft uw raad besloten de lichte huishoudelijke hulp (HH1) met ingang van 2016 om te zetten in een algemene voorziening. Ter behoud van de werkgelegenheid bij gecontracteerde zorgaanbieders heeft het Rijk eind 2014 alsnog extra middelen beschikbaar gesteld in de vorm van een Toeslag (HHT). Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij cliënten daardoor in 2016 een bijdrage verstrekken in de kosten voor lichte huishoudelijke hulp. De verwachte kosten van de nieuwe regeling maken naar verwachting de noodzakelijke bezuiniging op huishoudelijke hulp in 2016 ten opzichte van 2015 minder groot dan in de taakstelling aanvankelijk was voorzien.

Zorgbudget 18+ (V 4,1 miljoen euro)
De lagere uitgaven zorg 18+ in 2016 zijn voor 2.9  miljoen euro het gevolg van de transformatie van de zorg naar de WIJ teams. Daarnaast heeft  een uitname door het Rijk plaatsgevonden voor de Wet langdurige zorg (Wlz) van 1,2 miljoen euro. Deze zorg wordt niet door gemeenten ingekocht.

Zorgbudget Beschermd Wonen (V 3,1 miljoen euro)
Ten opzichte van de begroting 2015 is 3,1 miljoen euro minder beschikbaar voor zorgtaken. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het rijksbudget is verlaagd als gevolg van de lagere realisaties over 2014.De lasten op dit programma dalen hierdoor met 3,1 miljoen euro. De verlaging van de beschikbare middelen is opgenomen in de baten in programma 13.

Regeling inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (N 725 duizend euro)
In 2015 is de gemeentelijke regeling inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten ingevoerd. De incidentele extra uitvoeringskosten van 425 duizend euro om de regeling in te voeren in 2015 zijn in 2016 eenmalig toegevoegd aan het beschikbare budget voor verstrekkingen van de regeling. Daarnaast zijn de structurele uitvoeringskosten van 300 duizend euro in 2016 toegerekend aan de regeling in tegenstelling tot 2015.

VSD innovatie en onvoorzien (V 391 duizend euro)
In 2016 zijn de programmakosten VSD 168 duizend euro lager dan in 2015. Daarnaast vallen de innovatie- en transformatie middelen in 2016 223 duizend euro lager uit als gevolg van lagere budgetten voor jeugd en 18+.

Toerekening kosten Schakelunit (V 3,9 miljoen euro)
In 2015 hebben we diverse organisatie onderdelen ondergebracht bij de Schakelunit. De kosten hiervan hebben we in 2015 in eerste instantie doorbelast naar Wmo-gerelateerde producten die deel uitmaakten van de begroting 2015 van de Schakelunit. In de begroting 2016 belasten we deze kosten vanuit de Schakelunit door naar de juiste producten en beleidsvelden. Daarnaast ontstaat dit voordeel omdat we overheadkosten niet meer toerekenen aan dit deelprogramma, maar verantwoorden onder programma 14. Algemene ondersteuning.

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen (N 1,5 miljoen euro)
Vanaf 2016 verandert de lichte Huishoudelijke Hulp (HH1) van een maatwerkvoorziening in een algemene voorziening. Als gevolg van deze wijziging vervallen de eigen bijdragen van cliënten voor deze voorziening vanaf 2016.

Extra beleid (V 350 duizend euro)
Het totaal aan extra beleidsmiddelen inclusief de extra uitgaven in verband met de vorming van de WIJ teams bedraagt 4,1 miljoen euro voor 2016. In de begroting voor 2015 werd rekening gehouden met 3,75 miljoen euro aan extra beleidsmiddelen en extra uitgaven voor de WIJ teams.

Overige afwijkingen (V 89 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 89 duizend euro.

 4.2 Preventie en zorg

V 275 duizend euro

Terugloop decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang  (V 298 duizend euro)
Vanaf 2015 zijn aan de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang de voormalige AWBZ-middelen toegevoegd. Hierbij gaat het om budget dat samenhangt met voormalige extramurale AWBZ-zorgfuncties. (Cliënten met een zorgvraag kunnen thuisblijven).
Deze middelen zijn in 2015 verdeeld op basis van historie. Op advies van de Rfv (Raad voor de financiële verhoudingen) worden deze middelen in 2016 voor de helft verdeeld op basis van historie en voor de helft op basis van een objectieve verdeelsleutel.
Vanaf 2017 worden de middelen volledig verdeeld volgens een objectieve verdeelsleutel. Het objectieve verdeelmodel valt voor ons nadelig uit. Voor dit deelprogramma betekent dit dat we in 2016 298 duizend euro minder kunnen besteden. Vanaf 2017 zal dit bedrag structureel 591 duizend euro zijn. De lasten op dit programma nemen hierdoor in 2016 met 298 duizend euro af. De verlaging van de middelen is opgenomen in de baten in programma 13.

Terugloop decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (V 127 duizend euro)
In de septembercirculaire 2014 zijn de middelen vanuit de AWBZ toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang en verdeeld op basis van het objectieve verdeelmodel. Op advies van de Rfv wordt de verdeling voor 2016 en 2017 aangepast naar de historische verdeling. Het historische verdeelmodel valt voor ons nadelig uit. Voor dit deelprogramma betekent dit dat we in 2016 127 duizend euro minder kunnen besteden. In 2017 zal dit bedrag 85 duizend zijn. Daarna zal vanaf 2018 de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang structureel met 569 duizend euro teruglopen. De lasten op dit programma nemen hierdoor in 2016 met 127 duizend euro af. De verlaging van de middelen is opgenomen in de baten in programma 13.

Overige afwijkingen (N 150 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen  tellen op tot een nadeel van 150 duizend euro.

 4.5 Vernieuwing sociaal domein

N 3,5 miljoen euro

Budget jeugd (V 6,9 miljoen euro)
Door het Rijk is het budget voor jeugdzorg met 1,7 miljoen euro verlaagd en er heeft tevens een uitname van 1,2 miljoen euro plaatsgevonden voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor jeugdigen. In 2016 wordt door ons 3,3 miljoen euro van het budget jeugdzorg als transformatie ingezet voor de WIJ teams. Daarnaast wordt als gevolg van afspraken in het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) het uitvoeringsbudget bijgesteld waardoor 0,7 miljoen euro minder voor regionaal ingekochte zorg beschikbaar is. We zetten dit hoofdzakelijk in voor ons eigen gemeentelijke hulpverleningsdeel (o.a. Jeugd deel WIJ teams).

Kosten toegang Jeugd (N 700 duizend euro)
Ons college stelt uw raad voor om 700 duizend euro extra beleidsgeld in te zetten ter dekking van kosten toegang jeugd.

WIJ teams (N 11,1 miljoen euro)
Wanneer de WIJ-teams volledig operationeel zijn in 2016 bedragen de totale kosten 29,8 miljoen euro. Hiervan wordt 17,1 miljoen ingebracht door gesubsidieerde instellingen en door derden. Het resterende deel van 12,7 miljoen euro komt uit transformatie van zorg en de budgetten voor uitvoering. Voor 2015 is voor de start van de WIJ teams 1,7 miljoen euro begroot waardoor de directe besteding aan de WIJ teams in 2016 met 11,1 miljoen euro toeneemt.

Toerekening kosten Schakelunit (V 1,2 miljoen euro)
Een deel van de uitvoering van de Schakelunit is naar de WIJ teams verplaatst waardoor de doorbelasting uit de Schakelunit naar dit deelprogramma lager uitvalt.

Overige afwijkingen (V 211 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 211 duizend euro.