Verkeer

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro).

7.1 Fiets    

V 392 duizend euro

Intensiveringsmiddelen verplaatsen (V 200 duizend euro)
In de begroting hebben we structureel intensiveringsmiddelen opgenomen voor verplaatsen (totaal 2 miljoen euro). In het meerjarenprogramma 2015-2018 hebben we een indicatieve verdeling over de periode 2016-2018 weergegeven. Op basis van deze verdeling hebben we de begroting aangepast. In 2016 hebben we het budget voor fietsmaatregelen verlaagd (-200 duizend euro deelprogramma 7.1) en het budget voor kleine verkeersmaatregelen verhoogd (200 duizend euro deelprogramma 7.4).

Exploitatie fietsparkeren (V 192 duizend euro)
Actualisatie van de exploitatie fietsparkeren levert een verlaging  van de lasten op van 192 duizend euro. De verlaging vloeit voort uit de aangekondigde maatregelen uit parkeren met perspectief.

7.3 Auto

V 700 duizend euro

Herewegviaduct (V 600 duizend euro)
In de begroting 2015 hadden we  in totaal 1,2 miljoen euro opgenomen voor de reconstructie van het Herewegviaduct. Een bedrag van 600 duizend euro hebben we opgenomen in deelprogramma 7.3 auto. De uitvoering van de reconstructie wordt uitgevoerd door Stadsbeheer. De verantwoording van de uitvoering vindt plaats onder programma 9.

Interne plankosten overige bereikbaarheidsprojecten (V 100 duizend euro)
Het budget voor interne plankosten (middelen extra beleid) hebben we in 2016 verlaagd van 650 duizend euro naar 550 duizend euro.  Het budget is onder andere bestemd voor de interne plankosten voor de Zuidelijke Ringweg.

7.4 Parkeren

V 671 duizend euro

Exploitatie parkeerbedrijf (V 605 duizend euro)
Jaarlijks actualiseren we de meerjarenprognose van het parkeerbedrijf. In het jaarverslag parkeerbedrijf 2014 hebben we aangegeven dat de geactualiseerde meerjarenprognose Parkeerbedrijf (inclusief de uitkomsten van het onderzoek naar de parkeerbehoefte en de omzetontwikkeling van het parkeerbedrijf) tegelijkertijd met de uitwerking van de motie "Herijking visie op parkeren" in het vierde kwartaal 2015 geagendeerd wordt.  De begroting 2016 is gebaseerd op een geactualiseerde meerjarenprognose, waarbij we de financiële effecten van het onderzoek nog niet hebben meegenomen.
Het resultaat parkeerbedrijf (deelprogramma 7.1 en 7.4) bedraagt 445 duizend euro positief en kan als volgt worden samengevat (exclusief reservemutaties). We stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve parkeren.

Deelprogramma

Resultaat

V/N

7.1 Fiets

192.000

V

7.4 Parkeren

605.000

V

Totaal

797.000

V

Terug ramen middelen extra beleid 2015

-367.000

N

Overig

15.000

V

Resultaat

445.000

V

Nadere toelichting afwijkingen 7.4 parkeren
Lasten: Per saldo dalen de lasten met 311 duizend euro. Dit kan hoofdzakelijk worden verklaard door een lagere rente.
Baten: De baten vallen hoger uit ten opzichte van de begroting 2015. Enerzijds is de verhoging van de tarieven voor parkeervergunningen en bezoekerspassen doorgevoerd. Anders verwachten we meer opbrengsten bij de parkeergarages (ingroei).  
Reserve: Uw raad heeft bij de tarievennota besloten de tarieven voor parkeervergunningen te verhogen. De meeropbrengst is gestort in de reserve parkeerbedrijf (110 duizend euro). In 2016 is deze meeropbrengst verwerkt in de opbrengsten. In 2015 verwachten we een positief resultaat op het parkeerbedrijf (inclusief fietsparkeren deelprogramma 7.1) van 445 duizend euro.

Administratieve correctie Boterdiep
Het resultaat parkeergarage Boterdiep verrekenen we jaarlijks met de grondexploitatie Ciboga. Deze verrekening hebben we met ingang van 2016 volledig aan de lastenkant opgenomen. De begrote lasten en baten wijzigen hierdoor elk met 482 duizend euro.

Stadstoezicht (V 66 duizend euro)
De lasten voor parkeerhandhaving hebben we verrekend met het parkeerbedrijf. In een dienstverleningsovereenkomst (DVO) hebben we afspraken gemaakt over de verrekening van kosten. In 2016 brengen we  minder kosten in rekening. Verder dalen de kosten in dit deelprogramma door de overheveling van overheadbudgetten naar het SSC.

7.6 Overig Verkeer

V 530 duizend euro

Kapitaallasten (V 746 duizend euro)
De rente (ROP) wordt met ingang van 2016 verlaagd van 3% naar 2,5%. Hierdoor ontstaat een voordeel op de rentelasten . Daarnaast is er sprake van vrijval (latere uitvoering van projecten) en terugloop van kapitaallasten.  

Bezuinigingstaakstelling Stadsontwikkeling
Met de vorming van de directie Stadsontwikkeling  in 2016 hebben we een bezuiniging gerealiseerd op de formatie. Deze bezuiniging is noodzakelijk om het tekort op de bedrijfsvoering op de lossen. In de begroting 2015 hebben we deze bezuiniging als taakstelling opgenomen (totaal: 1,44 miljoen euro). Door de gerealiseerde bezuiniging kunnen we de opgenomen taakstelling van 276 duizend euro in dit deelprogramma verlagen. Daar staan lagere personeelslasten tegenover.  

Intensiveringsmiddelen verplaatsen (N 200 duizend euro)
In de begroting hebben we structureel intensiveringsmiddelen opgenomen voor verplaatsen (totaal 2 miljoen euro). In het meerjarenprogramma 2015-2018 hebben we een indicatieve verdeling over de periode 2016-2018 weergegeven. Op basis van deze verdeling hebben we de begroting aangepast. In 2016 hebben we het budget voor fietsmaatregelen verlaagd (-200 duizend euro deelprogramma 7.1) en het budget voor kleine verkeersmaatregelen verhoogd (200 duizend euro deelprogramma 7.4).

Overige afwijkingen (N 16 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 16 duizend euro.