Wonen

Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)

8.1 Gezinnen

V 970 duizend euro

Incidenteel nieuw beleid gebiedsgericht werken (V 1.654 duizend euro)
In 2015 heeft uw raad incidenteel aanvullende beleidsmiddelen beschikbaar gesteld voor gebiedsgericht werken, waarvan 1,654. miljoen euro in dit deelprogramma. Dit bedrag is niet meer opgenomen in de begroting 2016.

Wijkvernieuwing (N 965 duizend euro)
De beschikbare bijdrage voor wijkvernieuwing hebben we in 2016 toegevoegd aan de exploitatiebegroting. In 2015 hebben we deze bijdrage toegevoegd aan de reserve ISV.

Werken derden Stadsontwikkeling
Op basis van de capaciteitsplanning 2016 hebben we de budgetten voor ureninzet in de begroting aangepast.  Er zijn minder werkzaamheden voor derden (N 49 duizend euro baten en V 49 duizend euro lasten) begroot in deelprogramma gezinnen.

Rente ISV (V 310 duizend euro)
In de actuele begroting 2015 hebben we nog geen rekening gehouden met de rente op de reserve ISV. In de begroting 2016 nemen we de rente mee en voegen deze toe aan de reserve ISV.

Overige afwijkingen (N 29 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 29 duizend euro.

8.4 Kwaliteit woningvoorraad

N 739 duizend euro

Ureninzet Duurzaamheid (N 703 duizend euro)
Met ingang van 2016 hebben we de ureninzet voor duurzaamheid begroot onder dit deelprogramma. In 2015 hebben we deze ureninzet grotendeels verantwoord onder andere deelprogramma’s..

Ureninzet Energieloket (N 40 duizend euro)
Voor het project Energieloket hebben we extra lasten begroot (ureninzet). Deze lasten worden vergoed door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Overige afwijkingen (V 4 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 4 duizend euro.

8.7 Overig wonen

N 3,664 miljoen euro

Leges Bouwactiviteit (V 124 duizend euro)
In 2016 verwachten we minder opbrengsten uit de bouwleges (N 81 duizend euro). Hier tegenover staan lagere lasten door kostenreductie op activiteiten in relatie tot de bouwleges.   

Rente reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (N 69 duizend euro)
De rente (ROP) op de reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting valt 69 duizend euro lager uit ten opzichte van de actuele begroting 2015. De rente voegen we toe aan de reserve.

WarmteStad reserve (N 56 duizend euro)
In 2015 hebben we eenmalig een bedrag van 57 duizend euro gestort in de bestemmingsreserve Warmtestad ten laste van het programma "Groningen geeft Energie" voor het afdekken van het bestaande risico. Deze reservemutatie  hebben we daarom niet meer opgenomen in de begroting 2016. De rente op de reserve Warmtestad (1 duizend euro) voegen we toe aan de reserve.

Exploitatie erfpacht (N 342 duizend euro)
Door de herziening van de erfpachtcanons en de verkoop van blote eigendommen dalen de erfpachtopbrengsten ten opzichte van 2015 (zie ook collegebrief 20-11-2014). Daarnaast dalen de opbrengsten uit de verkoop van blote eigendommen (motie erfpacht). De lasten vallen hoger uit in verband met de rente over de boekwaarde. Het nadelige exploitatieresultaat (126 duizend euro) wordt in 2016 onttrokken uit de reserve grondzaken. In 2015 was er nog sprake van een toevoeging aan de reserve grondzaken van 215 duizend euro. Per saldo bedraagt de afwijking op de reservemutatie ten opzichte van 2015 342 duizend euro.

Vrijval ISV (N 2,5 miljoen euro)
In 2015 zijn de bestaande middelen voor het Bouwoffensief vrijgevallen (onderdeel ombuiging Coalitieakkoord). In totaal gaat het om een bedrag van 2 miljoen euro. Dit voordeel is eenmalig en hebben we daarom niet opgenomen in de begroting 2016. Daarnaast hebben we in het coalitieakkoord in 2015 en in 2016 vrijval opgenomen op ISV middelen (500 duizend euro per jaar). In 2016 onttrekken we deze middelen rechtstreeks uit de reserve.

Transitie vastgoed Beijum Stadsdelen (N 600 duizend euro)
In de begroting 2016 hebben we een bedrag van 600 duizend euro gereserveerd voor de transitie vastgoed Beijum. De middelen zijn noodzakelijk voor het aankopen van onrendabel vastgoed en verplaatsing/herinrichting.

Werken derden Stadsontwikkeling
Op basis van de capaciteitsplanning 2016 zijn de budgetten voor ureninzet in de begroting aangepast. Er zijn minder werkzaamheden voor derden. Daarom hebben we minder lasten ( 367 duizend euro) en minder baten (367 duizend euro) begroot in  dit deelprogramma.

Bezuinigingstaakstelling Stadsontwikkeling
Met de vorming van Stadsontwikkeling in 2016 wordt een bezuiniging gerealiseerd op de formatie. Deze bezuiniging is noodzakelijk om het tekort op de bedrijfsvoering op de lossen. In de begroting 2015 is deze bezuiniging als taakstelling opgenomen (totaal: 1,44 miljoen euro) . Door de gerealiseerde bezuiniging kan de opgenomen taakstelling van 901 duizend euro in dit deelprogramma worden verlaagd. Daar staan lagere personeelslasten tegenover.  

Capaciteitsraming Stadsontwikkeling (N 166 duizend euro)
Op basis van de capaciteitsplanning 2016 hebben we de budgetten voor ureninzet in de begroting aangepast. In dit deelprogramma leidt dit tot een nadeel van 166 duizend euro.

Overige afwijkingen (N 55 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 55 duizend euro.