Wonen

Doelstelling

We willen:

  • Een voortreffelijk woonklimaat en aantrekkelijke wijken met een gevarieerd woonaanbod dat ruimte biedt aan alle bevolkingsgroepen en leeftijden;
  • Goede en duurzame nieuwe woningen bouwen;
  • Doorstroming op de woningmarkt en evenwichtige wijken;
  • De kwaliteit en duurzaamheid van bestaande woningvoorraad verbeteren;
  • Zorgvuldig beheer van ons cultuurhistorisch erfgoed.

Ontwikkelingen

In 2015 hebben we in samenspraak met de stad ons woonbeleid geactualiseerd en is de nieuwe woonvisie Wonen in Stad vastgesteld. Hierin geven we aan hoe we de komende jaren de verwachte groei van de stad willen opvangen en wat de speerpunten voor ons woonbeleid zijn. Een belangrijke wijziging betreft het kamerverhuurbeleid waarbij we een omgevingstoets invoeren voor nieuwe onttrekkingsvergunningen voor kamerverhuur. Daarnaast vormen de (gevolgen van) aardbevingen een nieuw onderwerp in ons woonbeleid; we zullen de komende jaren moeten werken aan veilig en zorgeloos wonen. In het deelprogramma Veiligheid gaan we hier nader op in.

Na een moeilijke periode in de woningmarkt zien we in 2015 weer tekenen van herstel. De dynamiek in de bestaande woningvoorraad is in de stad de afgelopen jaren relatief goed gebleven en we zien nu ook de nieuwbouw weer aantrekken. Voor 2015 verwachten we een totale nieuwbouwproductie van 1.276 woningen waarvan 791 jongereneenheden. Onze doelstelling voor 2016 blijft in lijn met de afspraken die we daarvoor in regionaal verband hebben gemaakt: we streven naar nieuwbouw van 600 woningen per jaar, exclusief jongerenhuisvesting.

In 2015 is een uitgebreid woningmarktonderzoek uitgevoerd waarbij nieuwe prognoses voor de regio Groningen-Assen zijn opgesteld. Voor de stad wordt een sterke bevolkings- en huishoudensgroei verwacht, nog sterker dan voorheen. De prognoses zien er voor Groningen dus zeer gunstig uit. In regionaal verband wordt bekeken wat de gevolgen zijn van het onderzoek en wat dit betekent voor de woningbouwafspraken.

In 2016 zetten we volop in op nieuwbouw in de bestaande stad (Oosterhamrikzone, Eemskanaalzone en afronding wijkvernieuwing in Paddepoel-Zuidoost en Grunobuurt) en aan de randen van de stad (Meerstad en Reitdiep). Hier realiseren we voor verschillende doelgroepen een gevarieerd aanbod van nieuwbouwwoningen.

Daarnaast blijven we inzetten op kwalitatieve nieuwbouw voor jongeren, waarbij we ook een slag willen maken in het vernieuwen van het aanbod voor de internationale student en kenniswerkers.

We zien de laatste jaren een toenemende belangstelling voor het wonen in en rond de binnenstad. We willen daarom in 2016 een manifestatie rondom dit thema op gaan zetten om samen met marktpartijen te kijken hoe deze doelgroep zo goed mogelijk kan worden bediend.

Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. We gaan in 2016 daarom door met onze inspanningen op het gebied van ouderen- en zorghuisvesting. We willen het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk op een goede manier in hun eigen woning kunnen blijven wonen, onder andere door het moderniseren van bestaande woningen en woonomgevingen en het verbeteren van de communicatie over wonen en zorg.

Met de woningcorporaties gaan we concrete prestatieafspraken maken over de bijdrage die zij kunnen leveren aan de realisatie van onze beleidsdoelstellingen. Conform de nieuwe Woningwet (van kracht per 1 juli 2015) gaan we deze afspraken jaarlijks actualiseren. Dit doen we in samenhang met ons Meerjarenprogramma Wonen.

Aandeel in het totaal