Veiligheid

Doelstelling

Groningen is een stad waarin mensen zich veilig voelen. Dat danken we aan inspanningen van verschillende partijen op het terrein van preventie, handhaving en zorg. In ons collegeprogramma leggen we de nadruk de komende jaren op de aanpak van woninginbraken, geweldsdelicten, georganiseerde criminaliteit en overlast en Jeugd en Veiligheid. Veiligheid is zeer verweven met andere beleidsterreinen. Naast Jeugd zijn dat onder andere Maatschappelijke Opvang, WMO, Beheer en Onderhoud en Gebiedsgericht werken. Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema’s bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. De gemeente verzorgt meestal de coördinatie en regie van deze samenwerking en afstemming.

In december 2014 stelde u de Kadernota Veiligheid 2015-2018 vast, met daarin de uitwerking van de vijf door u gekozen beleidsprioriteiten die als basis zijn gebruikt voor deze begroting.

We willen een stad zijn waarin:

  • Alle Stadjers zich veilig voelen in hun woon- en leefomgeving;
  • Zo min mogelijk geweld is; thuis en op straat;
  • Kinderen en jeugdigen veilig en verantwoord opgroeien;
  • We (zware) criminaliteit effectief bestrijden;
  • Mensen geen onacceptabele fysieke risico's lopen.

Ontwikkelingen

Veiligheidsmonitor
Veiligheid is een moeilijk meetbaar beleidsterrein. Veel veiligheidsproblemen vinden plaats in de verborgenheid. we plegen daarom extra inspanning om een beeld te krijgen van de effecten van ons beleid en gebruiken daarbij de cijfers van de politie en onze andere ketenpartners als indicator.  Het is een hulpmiddel om prioriteiten te stellen, ons beleid te ontwikkelen en zo nodig aan te passen.
Daarnaast  zetten we in op actieve(re) burgerparticipatie, om zo de veiligheid in de woon- en leefomgeving te vergroten. We zijn al actief bezig met bijvoorbeeld buurtpreventieteams, betrokkenheid van burgers (specifiek studenten) bij preventie van woninginbraken en organiseren de maand van de veiligheid.

Wij proberen ook een zo goed mogelijk beeld te vormen van veiligheidsproblemen door gesprekken met onze ketenpartners en andere signalerende organisaties en professionals. Uiteraard is ook de inbreng van de burger daarbij van groot belang. We stimuleren de betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van veiligheidsbeleid. Zo kunnen we als gemeente adequaat handelen bij nieuwe ontwikkelingen en nieuwe zorgen rondom veiligheid.  

Radicalisering en jihadisme
Radicalisering en jihadisme is een actueel thema in de bedreiging van de nationale en lokale veiligheid en rechtsorde. Gemeenten kunnen te maken krijgen met terroristische incidenten, opsporingsonderzoek naar terrorisme of arrestaties van terrorismeverdachten. Dit vereist samenwerking tussen bestuurlijke en strafrechtelijke partijen: gemeente, politie en justitie. Meer hierover bij het deelprogramma veilige woon-en leefomgeving

Aandeel in het totaal