Algemene ondersteuning

Doelstelling

In het programma Algemene Ondersteuning zijn de baten en lasten opgenomen van 1. Concernstaf, 2. GMT en 3. SSC.

Met de bundeling van de bedrijfsvoeringsfuncties is vanaf de begroting 2015 besloten om, waar mogelijk, geen complexe kostentoerekening meer plaats te laten vinden van overhead naar de programma’s en deze baten en lasten te presenteren in een programma algemene ondersteuning. Het programma laat de omvang zien van deze indirecte algemene lasten en baten. Het gaat dan om de kosten van de concernstaf en het SSC (PIJOFACH, waaronder financiën, toezicht en controle, HRM, Juridische Zaken e.d.), de zogenaamde concernoverhead. Alle overige bedrijfskosten die een rechtstreekse relatie hebben met een programma (zoals directie overhead, specifieke ICT zoals GWS, GBA e.d.) worden uiteraard in de betreffende programma’s verantwoord.

De wijziging in de kostentoerekening is voor de begroting 2016 verfijnd waardoor nog enkele verschuivingen (technische wijzigingen) hebben plaatsgevonden tussen baten en lasten van programma’s. Deze worden in het deelprogramma toegelicht en hebben per saldo geen financieel effect.  

Ontwikkelingen

In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn de beleidsmatige ontwikkelingen en doelen opgenomen.

Aandeel in het totaal