Wettelijke ontwikkelingen

Basis en kernregistraties

Bij het verbeteren van de dienstverlening is de beschikbaarheid van juiste en actuele gegevens cruciaal. De overheid gebruikte te versnipperde, onvoldoende betrouwbare en slecht uitwisselbare gegevens. En dat doet ze vaak nog. Om dit te verbeteren, is een overheidsbreed stelsel van basisregistraties ontwikkeld. De gemeente Groningen sluit aan op de landelijke basisregistraties. Daarmee verbetert de dienstverlening en vermindert de bureaucratie. De administratieve lasten gaan omlaag door gebruik te maken van authentieke gegevens. Aansluiting op het centrale landelijke stelsel is wettelijk verplicht.

Analyse Hoe staan we ervoor

Het stelsel is nieuw. De gemeente Groningen is nog niet aangesloten.
Na een analyse en inventarisatie zijn we na de zomervakantie van 2015 gestart met de daadwerkelijke invoering.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen alle benodigde technische aansluitingen, organisatie en aanpassingen realiseren om de landelijke doelstellingen te bereiken.

Activiteiten

We voeren het stelsel van basisregistraties en de bijbehorende e-dienstverlening in. Hierdoor kunnen burgers met hun Burgerservicenummer aanvragen doen bij de gemeente.

Invoering vennootschapsbelasting

Door gewijzigde landelijke wetten en regels is de gemeente vanaf 2016 verplicht Vennootschapsbelasting te betalen. Tenzij een in de wet genoemde vrijstelling geldt. Op plekken waar we binnen de gemeente een onderneming drijven, komt de Vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) aan de orde.

De Vpb-plicht voor overheidsbedrijven geldt voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Bij ondernemingsactiviteiten waar we fiscale winsten behalen, moeten we 25% vennootschapsbelasting afdragen en 20% voor winsten kleiner dan 200 duizend euro.

De vennootschapsbelasting kan een argument worden bij strategische keuzes om bepaalde taken wel of niet uit te voeren. Daarmee raakt het de kerntakendiscussie.

Analyse Hoe staan we ervoor?

We verwachten grote administratieve en organisatorische gevolgen. Er zijn aanzienlijke invoeringskosten. We houden in de begroting 2016 rekening met deze verwachte incidentele en structurele kosten. De belastingplicht vereist een aparte administratie en belastingaangifte van de relevante gemeentelijke onderdelen. Ook is een nauwkeurige toerekening van kosten nodig zodat onze tarieven aansluiten bij de tarieven die in de markt gehanteerd worden.

De vennootschapsbelasting is voor de gemeente vooral van invloed op de grondexploitaties, het parkeerbedrijf en de commerciële dienstverlening van Stadsbeheer. De financiële effecten kunnen groot zijn, vooral voor de grondexploitaties. Het is nog te vroeg om de totale kosten in te schatten.

Sinds 2014 loopt een programma rondom de invoering van de Vpb-plicht waarbij we naar alle gemeentelijke werkprocessen kijken. We gingen na voor welke activiteiten we het eerst verplicht zijn om vennootschapsbelasting te betalen. Samen met een externe fiscalist onderzochten we de mogelijke gevolgen voor de grondexploitaties en het parkeerbedrijf. Aan de hand daarvan ondernamen we vervolgacties en brachten eventuele keuzes in beeld. Medio september2015 is een eerste tussenrapportage opgesteld waarvan de bevindingen later in het jaar aan uw raad worden gepresenteerd. Vervolgens worden maatregelen doorgevoerd opdat de gemeente over het eerste Vpb-belastingjaar 2016, medio 2017 aangifte kan doen.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

De gemeente voldoet per 1 januari 2016 aan de nieuwe wet vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven.

Activiteiten

We passen activiteiten, processen en administraties aan waardoor we de aangifte Vpb over 2016 doen volgens de nieuwe fiscale wetgeving.

Informatieveiligheid

Met de resolutie Informatieveiligheid verklaren gemeenten zich verantwoordelijk voor informatieveiligheid. Gemeenten moeten lokaal informatieveiligheidsbeleid voeren. Informatiebeveiliging moet zowel op bestuurlijk als ambtelijk voldoende aandacht krijgen. Om gemeenten hierbij te helpen, stelde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een aanvullend landelijk kader op, de baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG).

We hebben de wettelijke en morele plicht om uiterst zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie. We moeten de privacy van burgers en bedrijven zeker stellen. We zien dat het belang van privacy sterk toeneemt, onder andere door de taken binnen het sociale domein die de gemeente heeft overgenomen. Daarnaast willen we een betrouwbare informatievoorziening en de diensten aan klanten 24 uur per dag aanbieden.

Analyse Hoe staan we ervoor

 In 2014 stelden we geactualiseerde afspraken voor informatiebeveiliging vast waarin we de landelijke ontwikkelingen opnamen. Daarnaast stemden we in 2015 het informatiebeveiligingsbeleid af op de landelijk afgesproken beveiligingseisen (BIG). Om na te gaan of we voldoen aan de landelijke eisen, maakten we een analyse van de huidige situatie. De uitkomsten gebruiken we voor een meerjarenplanning. Zo kunnen we de eisen gecontroleerd invoeren en toegroeien naar het basisniveau. Uit de analyse blijkt dat we ons de komende jaren extra moeten inspannen.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen in 2016 toegroeien naar het basisbeveiligingsniveau en de wet meldplicht datalekken naleven. We vergroten de bewustwording verder.

Activiteiten

We gaan de logische toegangsbeveiliging voor systemen met persoonsgegevens nader inrichten.

We gaan verder met het op orde brengen van de beveiligingsinfrastructuur en het proces van afhandelen beveiligingsincidenten inrichten op basis van de meldplicht datalekken.

We werken aan interne bewustwording waarbij we de medewerker onder andere wijzen op de risico’s van het gebruik van wifi en werken in de trein.

Afspraakbanen

Werkgevers, vakbonden en overheid spraken in het Sociaal Akkoord af dat er de komende jaren 125.000 afspraakbanen komen. Dit zijn banen voor mensen die prima kunnen werken, maar door een arbeidsbeperking niet zelfstandig 100% van het minimumloon kunnen verdienen. Ze hebben een Wajong uitkering, een sociale werkvoorziening-indicatie of vallen onder de participatiewet.

Vanwege deze landelijke afspraken willen wij, als werkgever, ook banen aanbieden. Op deze manier laten wij zien dat we actief zijn om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Tevens geven wij hiermee het goede voorbeeld aan het noordelijk bedrijfsleven.

Analyse Hoe staan we ervoor

In de beginperiode na het Sociaal Akkoord introduceerden we het landelijke begrip ‘afspraakbaan’. Het daadwerkelijk plaatsen van mensen in een afspraakbaan komt nu op gang.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

Eind 2016 hebben we minimaal 16 mensen met een arbeidshandicap binnen de gemeente in een afspraakbaan geplaatst. Dit aantal willen we jaarlijks met minimaal tien afspraakbanen uitbreiden.

Activiteiten

We gaan door met het intern bekendmaken van het begrip ‘afspraakbaan’. Verder creëren we functies voor mensen met een arbeidshandicap via jobcarving. Bij jobcarving worden bestaande banen in gespecialiseerde en on-gespecialiseerde stukjes geknipt. Uit de laatste categorie kunnen banen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidshandicap. Daarnaast gaan we mensen uit de doelgroep actief bemiddelen bij diverse afdelingen binnen de gemeente.