Overig

Lex Silencio Positivo

De Lex Silencio Positivo (LSP) betekent dat een aanvrager automatisch, van rechtswege, een vergunning krijgt als we niet op tijd beslissen over de aanvraag. In 2011 besloot uw raad het systeem van de LSP bij een aantal vergunningen te hanteren. Het gaat om straatartiesten, straatmuzikanten, collectes, standplaatsen, marktstandplaatsen, snuffelmarkten, speelautomaten, inzameling huishoudelijk afval, parkeren en winkeltijden.

Analyse Hoe staan we ervoor

Het aantal automatisch verstrekte vergunningen is zeer beperkt: 1 in het eerste kwartaal van 2015. We pasten de afgelopen jaren processen en werkwijzen aan om vergunningen op tijd te verlenen waardoor LSP bijna niet meer voorkomt.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We brengen het aantal van rechtswege verstrekte vergunningen terug tot nul.

Activiteiten

De werkwijzen en procesapplicaties die helpen termijnoverschrijdingen te voorkomen gaan we verder verbeteren.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de gemeente dat een individuele burger raakt, kan die bezwaar maken. Jaarlijks is de gemeente ongeveer 2000 keer partij in een (bestuursrechtelijke) juridische procedure.

Analyse Hoe staan we ervoor

In het sociaal domein neemt het aantal bezwaarschriften en vervolgprocedures fors en structureel toe met minimaal 20% door:

  • een structurele toename van Participatiewet-bezwaren. Dit komt door toename van het aantal klanten en strengere en veranderde wetgeving
  • een structurele toename van Wmo-bezwaren. Dit komt door toename van taken en klanten
  • bezwaren tegen besluiten binnen de Jeugdwet, een nieuwe taak voor de gemeente
  • een incidentele hausse in 2015 en 2016 door de overgangsmaatregelen van de Wmo en de Participatiewet.

Ook in het ruimtelijk domein verwachten we een, minder grote, stijging door toename van de bouwactiviteiten.


In 2015 hebben we de bezwaarprocedure opnieuw ingericht met een nieuwe verordening. Daarmee kunnen we de procedure meer afstemmen op het soort zaak en de betrokken partijen.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat we met burgers in juridische procedures verstrikt raken. Daarom kiezen we voor de informele benadering van geschillen: eerst in gesprek naar een mogelijke oplossing zoeken. Tenminste 50% van alle bezwaarschriften willen we op die manier afhandelen.
Als we toch voor een juridische procedure kiezen, doen we dat snel en goed op een manier die past bij de zaak.

Doel is om tenminste 85% van alle bezwaarprocedures binnen de wettelijk toegestane tijd af te handelen.

Activiteiten

We zoeken zo snel mogelijk contact met de burger en proberen het geschil via onder meer mediation op te lossen.  

We zoeken maatwerkoplossingen, op ambtelijk niveau of met inzet van de bezwaarcommissie.

Voor deze maatwerkoplossingen investeren we in de vaardigheden van onze juridisch medewerkers en in een efficiënt en effectief werkproces.

Verminderen autokilometers medewerkers

Onder de noemer ‘Groningen Bereikbaar’ werken we als gemeente intensief samen met provincie, Rijkswaterstaat, Prorail en bedrijfsleven aan de bereikbaarheid van de Stad. Deze opgave is groot, want tot en met 2021 vinden vele wegwerkzaamheden plaats die verkeershinder veroorzaken. Zeker als de uitvoering gelijktijdig gebeurt. Om de bereikbaarheid niet in gevaar te brengen, willen we minder auto’s in de spits laten rijden (spitsmijdingen). Als oprichter van Groningen Bereikbaar en als één van de grootste werkgevers in de stad doen we hier zelf volop aan mee en geven het goede voorbeeld.

Analyse Hoe staan we ervoor

In 2012 ontwikkelde de gemeente een bedrijfsvervoersplan om werk- en reisgedrag van medewerkers te beïnvloeden. Uit een onlangs gehouden enquête blijkt, dat het fiets- en openbaar vervoergebruik van onze medewerkers bovengemiddeld is. Het autogebruik was al laag, maar de afgelopen jaren wisten we toch nog resultaten te bereiken. Maatregelen op het gebied van flexibel werken hadden eveneens een zeer gunstig effect op het aantal spitsritten.

Doelen Wat willen we bereiken in 2016?

We willen aan de buitenwereld laten zien dat wij als oprichter van Groningen Bereikbaar er alles aan doen om de spitskilometers van onze medewerkers te verminderen. Daarmee geven we het goede voorbeeld aan andere organisaties. Tot 2017 willen we werken aan het voortzetten van het gewenste gedrag door onze medewerkers. Binnen de mogelijkheden willen we nog minder spitskilometers.

Activiteiten

We gaan extern communiceren over de resultaten van de gemeente Groningen op dit gebied.

We maken onze eigen medewerkers nog meer bewust van de mogelijkheden met spellen en communicatie.

We stimuleren het blijvend gebruik van fiets en openbaar vervoer door verbetering van fietsstallingen, het aanbieden van een e-bikeregeling en het zoeken van mogelijkheden binnen de arbeidsvoorwaarden.