Algemeen

We willen dichtbij en samen met bewoners en andere partners werken aan de opgaven en ontwikkeling van de stad, waarbij we zoveel mogelijk de initiatieven vanuit de stad de aanjagers hiervoor willen laten zijn.

In dit deelprogramma geven we aan hoe we ervoor staan als stad en benoemen we een tweetal activiteiten, dat bouwstenen biedt om het gebiedsgerichte werken als handelingsperspectief binnen én buiten de organisatie verder te brengen. Het gaat hier primair om methodische ontwikkeling ten gunste van onze inhoudelijke doelstellingen; ‘kennis, betekenis en verbinding’ zijn de kernwoorden.
We hebben tevens een aantal stadsbrede activiteiten benoemd die steeds meer onderdeel worden van het integraal gebiedsgerichte werken en van daaruit  (deels) worden gefinancierd. Het betreft het Straathoekwerk, de ID-Banen, de buurtconciërges en buurtbemiddeling. Activiteiten die inhoudelijk betrekking hebben op specifieke buurten en wijken in de stad worden per stadsdeel toegelicht.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Instrumentarium ten behoeve van gebiedsgericht werken
Om zo goed als mogelijk de initiatieven van buurten en wijken in de stad de ruimte te bieden, en daarbij zelf aan te sluiten bij de kracht en potenties ervan, is een aantal minimale voorwaarden tot succes te benoemen. Een eerste betreft het delen en vergroten van kennis over deze gebieden, de aanwezige structuren en nieuwe ontwikkelingen/initiatieven. Dit vraagt naast een goede informatievoorziening ook om een aangesloten netwerk in de buurten en wijken zelf. Een andere voorwaarde is het creëren van een uitnodigend klimaat waarin partners van de stad elkaar kunnen vinden op basis van gemeenschappelijke belangen, om zo tot nieuwe, eigentijdse vormen van samenwerking te komen.

Ontwikkeling wijkkompassen
Medio 2011 is gestart met de ontwikkeling van Wijkkompassen. Een nieuw monitoringsinstrument waarmee objectieve registraties en subjectieve opvattingen voor de meeste (gebiedsgericht relevante) beleidsterreinen in samenhang op buurt- en wijkniveau worden gepresenteerd. In 2013 zijn voor het eerst voor 43 buurten en wijken wijkkompassen opgesteld, in 2015 zijn deze geactualiseerd.
Voor elk analysegebied is een kompas beschikbaar die in één oogopslag een beeld schetst van de huidige stand van zaken omtrent de diverse thema’s in het betreffende gebied (afgezet tegen het stedelijk gemiddelde), alsook één die de ontwikkeling over de periode 2008-2014 in het gebied weergeeft (eveneens afgezet tegen de stedelijk gemiddelde ontwikkeling). De kompassen bouwen op informatie uit diverse databronnen. Een belangrijke basis van informatie vormt het Leefbaarheid- en Veiligheidsonderzoek (monitor Leefbaarheid en Veiligheid), welke we (sinds 1996) eens per 2 jaar onder een representatief aantal inwoners van de stad uitvoeren. Zo kunnen we bijhouden wat wijkbewoners van hun woon- en leefomgeving en andere aanpalende thema’s vinden.

Samen maken we de stad
Als stad bouwen we voort op een stevige traditie van samenwerking met partners om te werken aan de opgaven en ontwikkeling van buurten en wijken. Zo heeft de wijkaanpak in de afgelopen  25 jaar een stevige impuls kunnen krijgen door gezamenlijke inspanningen met de woningcorporaties in de stad vanuit het (Nieuw) Lokaal Akkoord. Ook de aandacht voor het betrekken van bewoners bij ontwikkelingen in de eigen buurt of wijk is binnen de Groningse traditie verre van nieuw. Zo is met NLA-wijkteams en -budgetten al veel ruimte geboden voor het initiatief van ‘onderop’. Met het aflopen van het NLA 2.0 is deze structuur goeddeels komen te vervallen en is het zaak de kennis en kracht die hieruit is voortgekomen te behouden en te borgen binnen nieuwe vormen van coalities tussen stad en partners. We blijven op zoek naar nieuwe vormen van bewonersbetrokkenheid. De veranderingen op het gebied van welzijn en zorg, en het steviger positioneren van het gebiedsgericht werken, bieden hierbij nieuwe aangrijpingspunten.

Activiteiten

Doorontwikkeling wijkkompassen naar Basismonitor
Door het wegvallen van Rijksmiddelen (ISV) is het kunnen voortzetten van de hier benoemde en enkele andere monitoringsinstrumenten onder druk komen te staan. Om onze opgebouwde kennis over de buurten en de wijken in de stad te kunnen (blijven) bewaken en verrijken, alsook de (nieuw) benodigde informatie ten behoeve van de stedelijke programma’s en de verbinding hierbij tussen het gebiedsgerichte werken te kunnen garanderen, willen we de kompassen verder ontwikkelen, uitbreiden en integreren met nauw samenhangende instrumenten, en deze gebruiksvriendelijk ontsluiten.
De benodigde financiering hiervoor - jaarlijks 250 duizend euro wordt ondergebracht binnen de begroting van het gebiedsgericht werken.

StadDoetMee
Met StadDoetMee bieden we een fundament voor nieuwe, eigentijdse vormen van samenwerking met én tussen stadjers. We pakken onze rol om bewoners en andere partners, en hun ideeën en initiatieven, dichter bij elkaar te brengen, om zo onze (collectieve) kennis, kracht en kunde als stad te vergroten. We investeren hiervoor in innovatieve vormen van participatie en experimenteren met nieuwe methoden van lokale (directe) democratie. Dit doen we op het niveau van de buurt of wijk, maar ook binnen meer stedelijk georiënteerde netwerken. Te denken valt hierbij aan Let’s Gro, de Veranderlabs, het Vernieuwingsnetwerk, de diverse co-creatieprocessen, de G1000, de Stadsambassade en het inrichten van buurtbegrotingen. Met ontwikkelingen als wijkbedrijven en ‘Right to Challenge’ wordt bovendien nog een stap verder gezet in de zeggenschap van bewoners en dagen initiatiefnemers de overheid uit om gemeentelijke taken over te dragen. Voorwaarde is het goed informeren van bewoners en partners over activiteiten en ontwikkelingen in de stad. Naast meer traditionele communicatieve infrastructuur boren we ook nieuwe middelen aan. Elk wijkteam experimenteert met nieuwe vormen van bewonersbetrokkenheid. Bij deze experimenten zal ook de raad actief worden betrokken.

Continuering Straathoekwerk
Het betreft jongerenwerkers die op straat werken. Zij leggen contacten met jongeren en verzorgen activiteiten. De straathoekwerkers leveren ook een belangrijke bijdrage in het project Oud en Nieuw, waar ze preventieve activiteiten uitvoeren.

Afhandeling ID-Banen
De ID-Banen kennen gezien de aard en invulling een sterke relatie met het integraal gebiedsgerichte werken. In dat verband kijken we ook naar de effecten van de verdere afhandeling.

Buurtconciërges
Deze activiteit past in de activiteit “schoon, heel, veilig” waarbij de conciërges worden ingezet om verloedering van buurten tegen en (daaraan gerelateerde) overlast in de kiem te smoren.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een beproefde methodiek voor het vroegtijdig aanpakken en signaleren van een conflict tussen twee of meer buurtbewoners. Het is laagdrempelig, toegankelijk, onafhankelijk  en oplossingsgericht. Buurtbemiddeling Groningen werkt uitsluitend met vrijwilligers die over de juiste competenties beschikken. De vrijwilligers worden begeleid door een betaalde kracht van de MJD. Er is één voorwaarde voor een geslaagde buurtbemiddeling: beide buren moeten het conflict willen oplossen. Bij ernstige problemen wordt professionele hulp ingeschakeld.