Centrum

Het stadsdeel Centrum omvat de binnenstad en de omliggende woonbuurten Binnenstad-Oost, de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier. Ook het Noorderplantsoen, het Stationsgebied en het UMCG-gebied behoren tot dit stadsdeel. Ten aanzien van de sociale voorzieningen van WIJ-Groningen is het gebied aangesloten op de sociale infrastructuur met bijbehorend Sociaal Team in Oud-West.

De activiteiten zoals benoemd in de Gebiedsagenda 2016 concentreren zich met name op de Binnenstad en zijn qua financiering ondergebracht binnen de stedelijke programma’s. Naast deze extra programmatische inzet is stadsdeel breed flexibele handelingsruimte gewaarborgd vanuit het budget van de wijkwethouder voor het faciliteren van initiatieven en het oplossen van eventuele knelpunten.

Binnenstad
Onze ambities voor de binnenstad staan beschreven in de visie Bestemming Binnenstad. De ambities en opgaven lopen op meerdere terreinen parallel met de doelstellingen uit de stedelijke programma’s, waaronder programma Economie en Werkgelegenheid, Verkeer, Wonen, Kwaliteit van de Leefomgeving en Veiligheid.

Analyse Hoe staan we ervoor?

De binnenstad is dé huiskamer van de stad en daarmee tevens één van de belangrijke dynamo’s voor de economische ontwikkeling ervan. Na een mindere periode van leegstand en teruglopende bezoekersaantallen staat de binnenstad er weer goed op.

Met betrekking tot het woon- en leefklimaat zijn overlast en veiligheid terugkerende thema’s in de binnenstad, en in mindere mate in de andere centrumwijken. Met name op het gebied van veiligheidsverbetering hebben we de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt. We zullen onverminderd doorgaan met het terugdringen van uitgaansgeweld, overlast door drugs en leefstijlconflicten, en het aanpakken van onveilige plekken.
Aanvullend benadrukken we op deze plaats dat de binnenstad ook een plek is waar veel mensen wonen. Ons doel is alle verschillende functies van en in de binnenstad in goede balans te houden.

Doelen Wat willen we bereiken?

Verblijfs- en woonklimaat Binnenstad verbeteren
Eén van de speerpunten uit de binnenstadvisie is het verbeteren van het verblijfsklimaat voor de voetganger. Zo gaat de bus gaat straks niet meer over de Grote Markt en door de A-straat, Brugstraat en Munnekeholm. Dit alles gaan we gefaseerd uitvoeren. Daarnaast pakken we de Diepenring aan en willen we de overlast van fietsen verminderen door middel van parkeervoorzieningen voor kort, middellang en langdurig bezoek. Ook willen we een langzaam-verkeer verbinding tussen de binnenstad en het Sontplein.
Verder willen we het verblijfs- en woonklimaat verbeteren door meer aandacht voor groen, speelplekken en andere straatmeubilair (als bankjes) in de binnenstad. Ook willen we voor het wonen meer doelgroepen faciliteren (terugbrengen balans. Stadjers voelen zich betrokken bij de binnenstad. Dat bleek maar weer eens bij de onlangs georganiseerde G1000. Drie van de tien daaruit voortvloeiende projecten “landen” in de binnenstad. Dit is een enorme kans om de betrokkenheid van de stadjers op de binnenstad en de uitvoering van de binnenstadsvisie in samenhang met elkaar te brengen. Let wel het gaat hier niet alleen over bewonersbetrokkenheid, maar ook om de betrokkenheid van stadjers op de binnenstad; dat gaan we omarmen en waar nodig en wenselijk, faciliteren.

Economische agenda: leegstand, invulling G-kwadraat en evenementen
Na het experiment in de Zwanestraat willen we met meer ondernemers afspraken maken over de sfeer en uitstraling van de ‘eigen’ straat. Ook met de bestrijding van leegstand gaan we op de ingeslagen weg door, zoals met pop-up stores en het stimuleren van tijdelijke invullingen. Verder geven we invulling aan het evenementenprogramma 2016, waarbij we - nog meer dan voorgaande jaren - sturen op evenementen die het imago van Groningen versterken.

Aanpak A-kwartier: veiligheid en wonen
In 2015 hebben we met bewoners en andere partners in het gebied een plan gemaakt. Hierin is de aandacht gericht op het verminderen van drugsoverlast en het verhogen van de leefbaarheid in het A-kwartier. Dit plan willen we in 2016 samen met de belanghebbenden uitvoeren.