Duurzaamheid in het reguliere beleid

Duurzaamheid in het reguliere beleid

In het geactualiseerde programma 'Groningen geeft energie' staat wat we onder een duurzame stad verstaan: een duurzaam ingerichte en volhoudbare stad met een innovatieve economie waarin overheid, burgers, bedrijven en kennisinstellingen samen verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkeling in alles wat we doen. We willen de aanpak en de verantwoordelijkheid hiervoor concretiseren   

Analyse Hoe staan we ervoor?

In “Groningen geeft energie, programma 2015-2018” en het bijbehorende Werkplan staat hoe we verder werken aan het doel ‘Groningen energieneutraal in 2035’. Ook beschrijven we wat de gevolgen van duurzaamheidsdoelen zijn voor leefomgeving, stedelijke inrichting en infrastructuur, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, bedrijvigheid en voedsel. En hoe we Stadjers, bedrijven en kennisinstellingen daarbij betrekken. Dit hebben we echter nog niet concreet uitgewerkt. Toch gebeurt er wel veel in de praktijk. We willen die praktijk aanscherpen.

Activiteiten

Programma Economie en werkgelegenheid:
Zie activiteiten onder paragraaf duurzaamheid spoor 6 Groningen smart energie city onder het energieprogramma Groningen geeft energie.

Programma Wonen:
Zie activiteiten onder paragraaf duurzaamheid spoor 2 besparen onder het energieprogramma Groningen geeft energie.

Programma Verkeer

Stimuleren van duurzame vormen van vervoer en de fysieke ruimte hierop stelselmatig aanpassen.

Stimuleren elektrisch vervoer als wegbeheerder, wetgever, concessiehouder en inrichter van de openbare ruimte.

Aanpassen eigen gemeentelijk wagenpark: een verschuiving naar elektrisch rijden of waterstofgas.

Aantrekkelijker maken binnenstad. Te denken valt aan (elektrische) fietsen, elektrische stadsdistributie, elektrische bussen, e-scooters en elektrische taxi’s.

Inzetten op elektrisch busvervoer in Groningen Stad. De aanbesteding 2017 biedt kansen. Voor het overige busvervoer (streekvervoer) komt onderzoek naar rijden op waterstof.

Stimuleren elektrische voertuigen door belemmeringen weg te nemen en deze te belonen door bijvoorbeeld korting en de beste parkeerlocaties.

Kiezen prominente rol in duurzaam vervoer als hoofdstad van Enery Valley: Groningen als de ‘hot spot’ van duurzaam vervoer.

Uitvoeren Green Deal ZES (‘Zero Emission Stadslogistiek’). Dit betekent bevoorrading van de binnenstad in 2025 zonder uitstoot met schone en zuinige voertuigen. Binnen drie jaar vinden drie experimenten met goederenvervoer plaats.

Programma Onderhoud en beheer openbare ruimte

Verbeteren van de kwaliteit van de stadsnatuur, zowel bij het inrichten als het beheer.

Uitvoeren natuurvriendelijk maaibeheer weer op niveau, waardoor de kwaliteit (biodiversiteit) van de bermen in de komende jaren toeneemt.

Stoppen afname van het groen door aanvullende beleidsregels

Verdere deelname van bewoners, bedrijven en andere organisaties draagt bij aan versterken van de stadsnatuur.
Uitvoeren goed ecologisch beheer en verbeteren van de ecologische inrichting.

Voortzetten voedselbeleid met als belangrijke thema’s voedselverspilling, gezondheid, keten-verantwoordelijk en fairtrade.  

 Bedrijfsvoering
Toepassen duurzaamheidseisen bij gemeentelijke inkoop en aanbesteding.

Onderzoeken verduurzamen gemeentelijk wagenpark door ook te rijden op waterstof en meer elektrisch te rijden.