Oude wijken

Het stadsdeel Oude Wijken omvat de noordelijke, westelijke en oostelijke buurten en wijken rondom het centrum. De sociale infrastructuur van WIJ-Groningen is georganiseerd vanuit drie werkgebieden; Oud-West, Oud-Noord (De Hoogte, Indische Buurt en Professorenbuurt) en Oosterparkwijk (met inbegrepen van het zuidelijke woongebied direct aangrenzend van het Eemskanaal).

Stadsdeel Oude wijken algemeen
Het stadsdeel kenmerkt zich door een hoge bebouwingsconcentratie met in het noordoostelijke deel relatief veel huurwoningen behorend tot het lage en midden segment. In de oude wijken is een hoog percentage eenpersoons huishoudens woonachtig, waaronder veel studenten. Daarnaast valt - met name in De Hoogte, Indische Buurt en Oosterpark - een relatief hoog aandeel van de huishoudens te rekenen tot huishoudens met een lage sociaaleconomische status. Met name op het gebied van armoede-, opvoed- en andere gezinsproblematiek vraagt dit om extra aandacht en inzet.
De hier gewenste gebiedsgerichte prioritering is voor een belangrijk deel geborgd binnen de daarvoor relevante stedelijke programma’s en daar waar nodig vertaald naar aanvullende, gebiedsgerichte activiteiten. Ten aanzien van sociaalmaatschappelijk vastgoed wordt vanuit de gebiedsagenda extra geïnvesteerd en een plus op het basisniveau gelegd. Daarbij richt de gebiedsagenda zich nadrukkelijk op het steviger in verbinding met elkaar brengen van opgaven in gebieden enerzijds en potenties van gebieden anderzijds, om zo kansen eerder en beter te kunnen herkennen en verzilveren. Hiermee willen we ook expliciet ruimte creëren voor vernieuwende samenwerkingsvormen.

Bestaande voorbeelden hiervan als BOOM Oosterparkwijk (ondernemersinitiatief), project de Verwondering (zorg en dagbesteding met inzet van vrijwilligers) en diverse initiatieven van groenparticipatie gaan we verder ondersteunen. Daarnaast gaat aandacht uit naar het faciliteren en waar nodig stimuleren van nieuwe bewonersinitiatieven.
Met de NLA 2.0-aanpak (o.a. de Wijkstemdagen) hebben bewoners een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van tal van initiatieven die hebben bijgedragen aan een prettiger woon- en leefklimaat op buurt- en wijkniveau. Wij willen hier een passend vervolg aan geven en daarbij ook experimenteren met nieuwe vormen van buurtdemocratie. Een mooi voorbeeld hiervan betreft de Noorderplantsoenbuurt, waar bewoners een eigen toekomstvisie voor hun wijk hebben opgesteld. Tenslotte willen we voor De Hoogte en Indische Buurt bekijken hoe we de wijkstemdagen in deze buurten op een alternatieve manier een vervolg kunnen geven.

Analyse Hoe staan we ervoor?

In de Oude Wijken is de afgelopen decennia stevige inzet gepleegd ten aanzien van het verbeteren van de woon- en leefomgeving van bewoners. Met name in De Hoogte, Indische Buurt en Oosterparkwijk is door middel van integraal gecoördineerde wijkaanpakken stevig geïnvesteerd in het opwaarderen van de woningvoorraad en openbare ruimte. Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar het verminderen van overlast en onveiligheid alsook het verbeteren van de situatie van kwetsbare huishoudens.
Deze duurzame gebiedsgerichte inzet heeft er mede toe geleid dat de betreffende buurten en wijken er een stuk beter voorstaan staan dan voorheen. Desondanks blijkt uit onder meer de wijkkompassen, beleving van bewoners en signalementen van professionals dat er op bepaalde terreinen nog serieuze opgaven in de Oude Wijken liggen. Met name op het gebied van de sociale weerbaarheid van en omgang tussen bewoners, en overlast en veiligheid liggen er verbeterpunten en zijn gerichte, aanvullende activiteiten benoemd.

De Hoogte, Indische Buurt en Oosterparkwijk
De voorgestane wijkvernieuwingsinspanningen, met name ten aanzien van de fysieke woon- en leefomgeving, zijn in De Hoogte, Indische Buurt en Oosterparkwijk nagenoeg voltooid. Daarmee zijn deze drie wijken in een nieuwe fase beland die voor elk een eigen verdere invulling behoeft.

De ingrepen die de afgelopen decennia in deze wijken zijn gedaan hebben de ontwikkeling ervan een positieve duw in de rug gegeven. Met name De Hoogte - welke als woonwijk weliswaar op meerdere terreinen nog naar beneden toe afwijkt van het stedelijk gemiddelde - laat gunstige ontwikkelingen zien waar het gaat om het woon- en leefklimaat ervan. Ook de Indische Buurt en Oosterparkwijk laten op meerdere terreinen een positief ontwikkelingsbeeld zien, waarbij echter dient te worden opgemerkt dat op het gebied van overlast en onveiligheid bij de Oosterparkwijk een negatieve ontwikkeling zichtbaar wordt.
Voor al de drie wijken geldt dat ondanks zichtbare verbeterpunten de sociaaleconomische situatie - met name opgroei- en armoedeproblematiek - van een relatief groot deel van de huishoudens nog steeds om extra aandacht vraagt.

Met betrekking tot vernieuwing van het sociaal-maatschappelijk vastgoed liggen er nog enkele opgaven in deze wijken. Het betreft hier een hervorming van de huidige onderwijs- en overige maatschappelijke wijkvoorzieningen; een transformatie van een oude versnipperde structuur naar een nieuwe structuur waarin we onderwijs-, sociaal-maatschappelijke- en zorgvoorzieningen zoveel mogelijk willen integreren.

Activiteiten

Student en stadjer
De concentratie van jongerenhuisvesting en de hierbij soms ervaren druk op de leefbaarheid in straten is onder bewoners in toenemende mate een punt van discussie. Vanuit een tweetal invalshoeken werken we stadsdeel breed aan nieuwe projectmatige aanpakken gericht op het samenleven van student en stadjer in de stad.
Ten eerste richten we ons op straat- en buurtniveau op het bevorderen van de omgang tussen studenten, jongeren en andere buurtbewoners. Ten tweede zetten we met het project-WIJS in op het stimuleren van de inzet door studenten ten gunste van de ontwikkeling in buurten en wijken. Het WIJS-project waarin vooral de Hanzehogeschool een voortrekkersrol vervult, komt meer en meer tot wasdom.

De Hoogte, Indische Buurt en Oosterparkwijk
Het gebiedsteam gaat volgens de methodiek van transitiemanagement experimenteren met een vernieuwingsnetwerk waarbij initiatiefnemers in de wijk, het WIJ-team, gemeente en andere partners gezamenlijk op zoek gaan naar nieuwe vormen van bewonersbetrokkenheid

Ontwikkeling Buurtaccommodaties Oosterparkwijk
Op de locatie van het Treslinghuis komt een nieuwe basisschool en woningbouw. Voor de huidige wijkvoorzieningen die in het Treslinghuis een onderkomen hebben, zoeken we naar alternatieve huisvesting. Dit koppelen we aan de huisvesting van het WIJ-team Oosterparkwijk. De mogelijkheden om daarbij leegstaande en vrijkomende gebouwen te benutten gaan we zorgvuldig uitzoeken.

Opgroeien en armoede
Met name in deze drie genoemde wijken is het op een volwaardige wijze actief kunnen meedoen aan de samenleving niet voor iedere bewoner even vanzelfsprekend. De sociaaleconomisch kwetsbare positie van een deel van de huishoudens brengt met zich mee dat zij dusdanig belast worden met dagelijkse zorgen, dat daardoor samenleven plaats maakt voor ‘overleven’. Het zelfredzame vermogen van deze groep huishoudens is dan ook een bron van zorg. Zo is de schuldhulpverlening nergens in de stad zo hoog en geconcentreerd als in deze wijken. Een eerste voorwaarde om dit vermogen duurzaam te kunnen vergroten ligt bij het verbeteren van de basis. Thematisch willen we in deze wijken inzetten op extra aandacht voor opvoed- en armoedeproblematiek. De inzet van de WIJ-teams ondersteunen we op deze thema´s extra waar nodig.

Aanpak overlast en onveiligheid
In het stadsdeel zijn relatief veel panden die ten gevolge van drugshandel of door ‘onaangepast en onberekenbaar’ gedrag van bewoners overlast en onveiligheidsgevoelens veroorzaken. Onder de noemer “stratenaanpak” hebben we in de afgelopen jaren een pandgerichte benadering georganiseerd. We willen hieraan een passend vervolg geven.
Daarnaast is op meerdere plaatsen in het stadsdeel (met name bij de winkelcentra Linnaeusplein, Wielewaalplein en de Beren) sprake van samenscholing van daklozen/verslaafden. De politie benoemt deze locaties als hot-spots en investeert wekelijks in toezicht en aandacht ter plaatse. We willen bekijken hoe we de geconstateerde problematiek op deze hot-spots verder kunnen verminderen.

'Samenwerken maakt het verschil'
Het gebiedsteam gaat volgens de methodiek van transitiemanagement experimenteren met een vernieuwingsnetwerk waarbij initiatiefnemers in de wijk, het WIJ-team, gemeente en andere partners op zoek gaan naar Nieuwe energie in de Oude Wijken.