Zuid

Stadsdeel Zuid omvat de oude stadswijken ten zuiden van het centrum en de buurten en wijken die (goeddeels) ten zuiden van de zuidelijke ringweg liggen. Het stadsdeel telt drie werkgebieden van waaruit de sociale infrastructuur van WIJ-Groningen is georganiseerd.

Stadsdeel Zuid algemeen
In stadsdeel Zuid wonen ruim 52.000 inwoners, waarmee het gebied van de vijf stadsdelen het grootste aandeel inwoners van de stad huisvest. Het stadsdeel staat er over de breedte genomen goed voor. De woon- en leefkwaliteit in de buurten en wijken scoren doorgaans (ruim) boven het stedelijke gemiddelde. Ook de algehele bewonerswaardering ten aanzien van de diverse leefbaarheidsthema’s is bovengemiddeld positief te noemen. Een terugkerend aandachtspunt is hierbij de waardering van het voorzieningsniveau. In de gebiedsagenda wordt hier - met name met betrekking tot de ontwikkeling van sociaal-maatschappelijk vastgoed - gericht op ingezet met daarbij ruimte om te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen.

Het gebied telt drie voormalige NLA-aandachtwijken; Grunobuurt, De Wijert en Corpus den Hoorn. In de afgelopen jaren hebben deze wijken de nodige extra aandacht gekregen middels fysieke herstructurering gecombineerd met interventies op sociaaleconomisch vlak. Daarbij is veel aandacht uitgegaan naar het stimuleren en faciliteren van bewoners en andere partners om zelf een bijdrage te leveren aan de opgaven en voorgestane ontwikkeling in de gebieden.
De gebiedsgerichte aandacht heeft er mede aan bijgedragen dat in al deze wijken het basisniveau beduidend omhoog is gegaan, zo blijkt ook uit de wijkkompassen. Met name het algehele ontwikkelingsbeeld van de Grunobuurt en de Wijert laat een positieve afwijking zien ten opzichte van het stedelijke beeld. De voorgestane activiteiten voor Zuid zijn er op gericht deze gunstige trend vast te houden en waar mogelijk verder te versterken.

Het Stadspark is een stedelijke voorziening waarbinnen de renbaan een belangrijke rol speelt in het evenementenbeleid.  Een zorgvuldige invulling hiervan met oog op de belangen van de direct omwonenden is evident. Voor het gebied buiten de renbaan is er ruimte voor een intensiever gebruik als recreatie en ontmoetingsruimte.

Een belangrijke ontwikkeling het gebied, wat direct raakt aan de woon- en leefbaarheid van de omliggende wijken, vormt de aanpak van de zuidelijke ringweg.

Analyse Hoe staan we ervoor?

Oud Zuid
De vier wijken Oud-zuid(west) zijn: Zeehelden- en Badstratenbuurt, Laanhuizen en Grunobuurt. In deze vier wijken zijn diverse groepen bewoners op verschillende manieren actief om initiatieven te ontplooien; groot en klein, variërend van een free café in het Stadspark tot wonen voor meerdere generaties op het voormalig Aborgterrein. Er wordt in nauw overleg en samenwerking met Stadsbeheer gewerkt aan beheer en onderhoud.

Rivierenbuurt/Herewegbuurt
De lijn die in De Wijert is ingezet staat model voor de innovatieve wijze waarop we in de andere wijken acteren. Geen 1-op-1 kopie maar maatwerk, afhankelijk ook van de inbreng van de samenwerkende partners. In de Rivierenbuurt biedt de ontwikkeling van het Sociaal Team naar een Wij-team grote kansen om daar een zelfdragend bewonersbedrijf te laten ontstaan in het Multifunctioneel Centrum ‘De Stroming’. Hier leidt de bundeling van portefeuilles als WMO, Accommodatiebeleid, Participatiewet en Werk en Inkomen tot grote kansen. De koppeling van het project Wijs gaat positief  bijdragen aan het kwalitatief samenleven van de bevolkingsgroepen.

De Wijert
Bewoners, onderwijsinstelling Terra en de gemeente zijn samen met andere belanghebbenden een co-creatie traject gestart dat heeft geresulteerd in een veelvoud aan initiatieven en samenwerkingen. Vooral de samenwerking met Terra biedt talloze kansen op het gebied van ontwikkelingen in de openbare ruimte, beheer en onderhoud, Werk en Inkomen en WMO-vragen. Hier liggen ook kansen om landelijke en Europese subsidies als cofinanciering aan te trekken.

Stadspark
Wij gaan  in het Stadspark ruimte bieden aan sociaal-maatschappelijke initiatieven in het groen waardoor het gebruik van het park als stedelijke voorziening gestimuleerd wordt. Een sluitende business case is hierbij even relevant als de sociaal-maatschappelijke bijdrage van initiatieven. Er liggen kansen voor de realisatie van alternatieve vormen van dagbesteding, invulling van de Participatiewet en het beleidsprogramma Welzijn Gezondheid en Zorg. Wij willen de initiatiefnemers in dit gebied faciliteren met elkaar in contact brengen en daar waar nodig zullen we als gemeente participeren.

Oosterpoort
In de Oosterpoort hebben bewoners ideeën uitgewerkt omtrent de ingang van de wijk aan de Veemarktstraat. Dit kunnen we koppelen aan actieve ondernemers en de plannen van het conservatorium om tot een herinrichting te komen die door alle partijen wordt gedragen.

Corpus den Hoorn/Hoornse Wijken
Corpus den Hoorn heeft een metamorfose ondergaan van aandachtswijk naar een Groninger gemiddelde wijk. Deze stijgende lijn is terug te lezen in onze wijkkompassen. Toch zijn hier plekken die aandacht behoeven. Het gebied rond de Semmelweisstraat en de Boerhavelaan zijn hier voorbeelden van. Voorkomen moet worden dat de grote inspanningen die zijn gedaan teniet worden gedaan door een langzaam terug glijden van woon- en leefkwaliteit. Ook mist de sociale aansluiting met het zuidelijk deel van de Hoornse wijken. Dit biedt kansen op sociale stijging

De Wijert
In De Wijert heeft De Huismeesters vergevorderde plannen om het huizenbezit te updaten en een meer gevarieerde mix van bevolkingsgroepen mogelijk te maken. Te kleine bejaardenwoningen en onaantrekkelijke portiekflats worden afgebroken of  samengevoegd tot een aantrekkelijk woonaanbod. Dit heeft al een positieve invloed gehad in de wijk en zal de komende jaren nog meer zichtbaar worden. Patrimonium start in haar kwadrant een grootscheepse renovatie waarin woningen een energiesprong zullen maken.
De herinrichting van de Ring Zuid en de gevolgen voor de Vondellaan werpen hun schaduw vooruit en zijn eveneens richtingbepalend voor wat er in het gebied wel of niet kan gebeuren.
Na een succesvol verlopen co-creatieproces is er in de Wijert nieuw elan ontstaan rondom participatie. Bewoners, scholen, ondernemers, instellingen en de gemeente slaan de handen ineen om de leefbaarheid in de wijk op peil te houden en de stijgende lijn van de afgelopen jaren door te zetten

Activiteiten

Oud-Zuid
Vanuit de invoeging van het Sociaal team naast de locatie van de Stroming aan de Merwedestraat gaan we werken aan versterking van buurteigen initiatieven en ontwikkelingen zoals die zijn ingezet in het co-creatieproces. De proces vormde de aanzet tot de totstandkoming van doelen die zijn beschreven in het door uw raad vastgestelde perspectief voor de Rivierenbuurt en Herewegbuurt. Daarbinnen ligt de focus op een sterke positie van het Sociaal/Wij team in samenwerking met De Stroming als dynamisch hart van de wijken.
Bewoners van de Oosterpoort hebben de wens geuit dat de Veemarktstraat ter hoogte van de Meeuwerderweg meer als plein zou kunnen functioneren. Ditzelfde verlangen heeft ook het Prins Claus Conservatorium. Wij zullen samen met de stakeholders een herinrichtingsvoorstel voorbereiden.

Het wijkteam experimenteert met nieuwe partners in wijkgerichte ontwikkelingen.
In de Wijert gaan partners (onderwijs, bewonersplatform en gemeente) een nieuw samenwerkingsverband aan, waarbij de uiteindelijke vorm nog niet vaststaat. (convenant of wijkcorporatie)?
Vraagstellingen in het experiment zijn: Wat leveren de investeringen van de partijen op voor de wijk en welk multipliereffect hebben de investeringen? Wat is de betekenis hiervan voor de betrokken gemeentelijke programma’s?

Corpus den Hoorn
In Corpus den Hoorn is de bouw van het nieuwe onderkomen van de BSV Corpus aan de Semmelweisstraat een kans om hier een sociaal hart voor de wijken te laten groeien. Initiatieven-cafés zijn hier, net als in het overig stadsdeel, door bewoners en instellingen omarmd als middel om mensen en initiatieven bijeen en verder te brengen. Op deze wijze worden de mensen in de wijken verbonden en wordt samen gewerkt aan instandhouding en verdere verbetering van de leefbaarheid in de wijken in dit deel van de stad. De opbouw van een Sociaal Team en WIJ-team zal de komende jaren ook op deze wijze ondersteuning vinden. Hier ligt ook nog een vraag naar de definitieve huisvesting van het WIJ-team. Wij gaan verkennen waar en hoe dit gestalte kan krijgen.

De Wijert
Fysiek zijn er gebieden in de Wijert die aandacht behoeven. Voorbeelden zijn de openbare ruimtes bij de winkelstrips, de gebieden waar Huismeesters en Patrimonium hun woningbezit verbeteren, maar ook de verdere invulling van het groen en grijs in de rest van de wijk. Wij gaan dit vorm geven door dit gezamenlijk met bewoners, scholen, ondernemers, instellingen en de gemeente een samenwerking aan te gaan waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt. Fysieke, maar ook sociale projecten zullen worden uitgevoerd. Wij zullen hiervoor een structuur opzetten samen met de partners en deze van een werkbudget voorzien. Hiermee zullen we ook cofinanciering gaan zoeken met de landelijke en Europese overheden.